23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-362842
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Det Digitale Folkebibliotek

Vindere

(16.07.2021)
Reload a/s
Suomisvej 2, 2. sal
1927 København

Kontrakt om udvikling af basisplatformen til DDB CMS Next


Det Digitale Folkebibliotek

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Digitale Folkebibliotek
CVR-nummer: 41344121
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1753
Land: Danmark
Kontaktperson: Maja Vestbirk
E-mail: ext-pu6t@kk.dk
Telefon: +45 40286712
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://detdigitalefolkebibliotek.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om udvikling af basisplatformen til DDB CMS Next

II.1.2) Hoved-CPV-kode
92511000 Bibliotekstjenester - JA10 - JA23
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det Digitale Folkebibliotek indrykker denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed vedrørende kontrakt om udvikling af basisplatformen til DDB CMS Next. Udbuddet har til formål at danne grundlaget for udviklingen af brugergrænsefladen til bibliotekernes fælles hjemmesider (DDB CMS) ved at etablere fundamentet og de værktøjer, som udviklingen af brugergrænsefladen tager udgangspunkt i.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 091 230.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212160 Udvikling af programmel til biblioteker - JA08 - JA10
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Danmark, København. Udvikling sker i udgangspunktet fra leverandørens eget kontor.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det Digitale Folkebibliotek der varetager opgaver, der primært omhandler bibliotekernes digitale brugergrænseflader og digitale tilbud til borgerne, har igangsat Next Projektet. Projektet skal med fem (5) indbyrdes forbundne opgaver opgradere bibliotekernes hjemmesideløsning. Udbuddet af kontrakten om udvikling af basisplatformen til DDB CMS Next er den første kontrakt i Next projektet. Formålet med kontrakten er at danne grundlaget for udviklingen af brugergrænsefladen ved etablering af det fundament og de værktøjer, som udviklingen af brugergrænsefladen tager udgangspunkt i, samt dokumentation af samme, så andre aktører kan involveres i udviklingsarbejdet. Opgaven omfatter bl.a. oprettelsen af kode- og design repositorier, og byggeværktøjer, som udviklerne skal bruge for opsætning af lokale udviklingsmiljøer, så de kan bidrage til kodebasen, samt en build-pipeline, som skal muliggøre continuous deployment af miljøer. Det er ønsket at en installationsprofil med Drupal 9 og React etableres med grundlæggende service integrationer som kan danne grundlaget for udviklingen af brugergrænsefladen i de øvrige delkontrakter i Next Projektet. Basisplatformen skal lette arbejdet med at udføre og kvalitetssikre efterfølgende delprojekter.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det følger af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, at en ordregiver kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, når:

i) bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør og

ii) den manglende konkurrence skyldes tekniske årsager.

Adgangen til at gennemføre udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse gælder således i situationer, hvor det er objektivt udelukket, at andre aktører vil kunne levere anskaffelsen. Det pågældende afgrænsede opgave og opfyldelse af kontrakten udvikling af basisplatformen kræver specialistviden i meget høj grad. Der kan ikke kun peges på en enkelt teknisk årsag, men en række tekniske årsager der med sikkerhed samlet kan begrunde, at der må antages at være manglende konkurrence, ligesom enkelte tekniske årsager isoleret set muligvis også selvstændigt kan begrunde denne antagelse. Leverandøren skal have indsigt i it-biblioteksinfrastrukturens opbygning og de datastrukturer, der benyttes i sektoren, fx biblioteksdatafelter mv. For at kunne løse opgaven kræves der viden om det eksisterende CMS og den eksisterende build pipeline, herunder bestående uhensigtsmæssigheder, erfaring med at bygge cloudbaseret drift set up og specialistkompetencer i forhold til at foretage integrationer til biblioteksinfrastrukturen og bibliotekssystemet. Der er endvidere tale om en unik national it-struktur med DBC-Databrønden som et centralt værktøj bestående af diverse poster, herunder Nationalbibliografien, med integrationer til de lokale systemer. Det Digitale Folkebibliotek har også opdelt opgaverne under Next projektet i 5 delkontrakter for at fremme konkurrencen om opgaverne. Således at det kun er nærværende afgrænsede opgave om udvikling af basisplatformen som den tekniske årsag er knyttet til, og som anvender udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, mens de øvrige dele af Next projektet udbydes separat.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Reload a/s
CVR-nummer: 31768500
Postadresse: Suomisvej 2, 2. sal
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1927
Land: Danmark
E-mail: kontakt@reload.dk
Telefon: +45 71990555
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 091 230.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 091 230.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 2, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2021

Send til en kollega

0.062