23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 139-369149
Offentliggjort
21.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Udbud af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services

(05.10.2021)
NUUDAY - TDC Erhverv A/S & NetDesign A/S
Teglholmsgade1
2450 København SV

Udbud af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Wægter
E-mail: Emijen@rm.dk
Telefon: +45 11223344
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=307388&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=307388&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services

Sagsnr.: 1-23-4-72-89-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32250000 Mobiltelefoner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services. Idet mobiltelefonerne bl.a. skal anvendes til vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationen meget høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed, service- og reparationsydelser. Aftalen skal anvendes til indkøb af nedenstående produkter samt beslægtede ydelser:

- Featurephones

- Apple iOS kompatible smartphones

- Google Android kompatible smartphones

- Google Android kompatible kliniske smartphones

- Tilbehør til mobiltelefoner

- Klargøringsservice

- Support, kundeservice

- Udvidet garanti og serviceordning på kliniske smartphones

- Reparationsservice.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services. Idet mobiltelefonerne bl.a. skal anvendes til vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationen meget høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed, service- og reparationsydelser. Aftalen skal anvendes til indkøb af nedenstående produkter samt beslægtede ydelser:

- Featurephones

- Apple iOS kompatible smartphones

- Google Android kompatible smartphones

- Google Android kompatible kliniske smartphones

- Tilbehør til mobiltelefoner

- Klargøringsservice

- Support, kundeservice

- Udvidet garanti og serviceordning på kliniske smartphones

- Reparationsservice.

Den anslåede samlede værdi af rammeaftalen i kontraktens løbetid er 75 mio. DKK ekskl. moms. Den maksimale værdi af rammeaftalen i kontraktens løbetid er dog 100 mio. DKK ekskl. moms. Når ordregiver har indkøbt ydelser for et beløb svarende til den ovenfor angive maksimale værdi, kan ordregiver ikke længere indkøbe yderligere ydelser under rammeaftalen, hvorefter rammeaftalen ophører.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vindende tilbudsgiver skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbetingelserne pkt. 6.6.2:

Gennemsnitlig årsomsætning:

Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal den vindende tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, tilbuds tilhører:

- Hvis tilbudsgiver er revisionspligtig:

— Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapporter: Godkendte årsrapporter med revisionserklæring

— Hvis nettoomsætning ikke fremgår af årsrapporter: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse.

- Hvis tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

— Enten godkendte årsrapporter med revisionserklæring eller reviewerklæring

— eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at den gennemsnitlige årsomsætning, dvs. nettoomsætning, i de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 20 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de(n) betydeligste reference(r).

Under "modtager" bedes tilbudsgiver i referencelisten i ESPD angive såvel referencens/kundens navn som navn på kontaktpersoner hos kunden og disse personers kontaktoplysninger.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Endvidere skal der for referencen oplyses:

- Periode for leverance af produkter og ydelser

- Omfang (beløb i DKK ekskl. moms)

- Kort beskrivelse af referencen og hvilke elementer der, jf. 1.3 indgik i leverancen

- Klargørings- reparations- og garantiservices.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at tIlbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de senste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af mobiltelefoner.

Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret for minimum 2 mio. DKK ekskl. moms pr. år af de pågældende produkter og ydelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/02/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver/ansøger sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via besked-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har inderrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivererens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2021

Send til en kollega

0.046