23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 139-370078
Offentliggjort
21.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud med forhandling vedr. Network as a service (NAAS) for Professionshøjskolen University College Nordjylland


Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen University College Nordjylland
CVR-nummer: 30843126
Postadresse: Selma Lagerløfts Vej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Buttenschøn
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/cb82529a-33bb-4d1e-a6d1-9a2874b32016/home
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cb82529a-33bb-4d1e-a6d1-9a2874b32016/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cb82529a-33bb-4d1e-a6d1-9a2874b32016/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cb82529a-33bb-4d1e-a6d1-9a2874b32016/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling vedr. Network as a service (NAAS) for Professionshøjskolen University College Nordjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af Netværk as a Service ”NAAS” til Professionshøjskolen University College Nordjylland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50312300 Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk
50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
72315100 Support af datanetværk
72315200 Drift af datanetværk
72212219 Udvikling af programmel til diverse netværksformål
48210000 Programpakke til netværk
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne kontrakt er, at UCN NET gennem outsourcing af netværksdriften fastholder og løfter det eksisterende høje niveau af bruger- og kundetilfredshed i UCN NET og hvor bruger- og kundetilfredshed, skal være styrende for leverandørens ydelser og investeringer for nærværende kontrakt.

Netværket omfatter ved indgåelse af denne kontrakt 6 campusser af varierende størrelse: 4 campusser i Aalborg, 1 campus i Hjørring og 1 campus i Thisted. Det samlede antal potentielle brugere af netværket er ved indgåelse af denne kontrakt ca. 10 000 studerende, og ca. 900 medarbejdere.

Leverandøren skal levere en komplet drift og vedligeholdelse af UCN NET i overensstemmelse med kontrakten, med tilhørende overvågning, support og vedligehold af UCN NET, som består af et etableret fiberbaseret WAN samt alle LAN og WLAN på UCNs lokationer med tilhørende netværkskomponenter.

Leverandøren skal løbende sørge for, at den hardware og software der driver UCN Net, løbende udskiftes, serviceres og opdateres, så teknologien i UCN NET til enhver tid er tidssvarende og af en kvalitet der understøtter god brugertilfredshed og kontraktens øvrige servicemål.

Leverandøren skal levere en teknologisikringsplan, som skal sikre at forhold som kvalitets-, kapacitets- og sikkerhedsniveau i UCN NET i kontraktperioden fastholdes, tilpasses og konsolideres, herunder ved, at leverandøren proaktivt implementerer teknologisikringsplanen ved løbende opdatering af software, hardware, processer mv.

Leverandøren skal løbende opdatere og ajourføre teknologisikringsplanen og i et samarbejde med UCN IT, løbende foretage en vurdering af, hvordan trends, tendenser, trusler og muligheder kan påvirke UCN NET.

Målsætningen er, at UCN NETs funktionalitet leverer en kontinuerlig høj kvalitet til UCN NETs brugere i hele kontraktperioden, og som understøtter UCNs formål og forretning.

Leverandøren har initiativpligten og skal foretage enhver handling, der er et naturligt eller hensigtsmæssigt led i opfyldelsen af leverandørens forpligtelse i henhold til kontrakten og dens fremdrift, som en ”Network as a Service”, som blandt andet er følgende:

- Konfiguration og patch management

- Fejlsøgning ifm. fejl, der opleves som netværksrelaterede

- Teknologivalg på og køb af hardware og software, under forudsætningen at alle kvalitets- og driftskrav understøttes

- Ejerskab af alt aktivt udstyr, herunder indkøb, registrering, udskiftninger, erstatningsudstyr og tilgængelighed af reservedele

- 3. part leverandør kontakt

- Reklamationer og forsikringsforhold

- Proaktiv og reaktiv overvågning af WAN, LAN og WLAN ift. tilgængelighed og kapacitet så kvalitetsmål understøttes

- Levering af fibernet forbindelser

- Planlægning og eksekvering af change

- Kontakt til kunden ved UCN, som er UCN IT.

Den totale volumen for den udbudte kontrakt forventes at have en anslået værdi på 18 mio. DKK inklusiv optioner.

Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal samt en vurdering af det aktuelle marked, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 optioner til at forlænge kontrakten i 12 måneder ad 2 gange, dvs. 12 + 12 måneder i alt op til 2 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, jf. del III, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, hvis der modtages fire (4) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Hvis der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af de opstillede kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, jf. punkt del III.1.3).

Ordregiver vil vurdere det positivt, at de oplyste referencer i størst mulig grad, dokumenterer erfaring med opgaver, der indeholder alle delopgaver i den udbudte opgave i mængde og indhold jf. afsnit 1.5, samt at der kan dokumenteres erfaring fra flere tilsvarende opgaver.

Udvælgelsen sker således med udgangspunkt i mest sammenlignelige referencer, hvor ordregiver vil lægge positiv vægt på,

- at referencerne i videst mulige omfang angår leverance af ”Netværk-as-a-Service” til enterprise installationer, herunder større offentlige organisationer, med flere end 1 000 brugere, og med minimum 2 lokationer eller flere, forbundet via WAN, eller en større privat virksomhed, med flere end 1 000 brugere, med minimum 2 lokationer eller flere, forbundet via WAN.

- At referencerne i videst mulige omfang demonstrerer erfaring med udvikling, implementering og drift af referencens netværksdrift – som ”Network as a Service” - for kunder med behov og forbrugsmønstre som helt eller delvist har nedenstående karakteristika:

— + 1 000 brugere med 2 eller flere enheder (Devices)

— Hovedparten af brugerne er mobile

— Koncentrationen af brugere i lokaliteter er omskiftelig

— Mange brugere med et stort forbrug af globale nettjenester, cloudløsninger, eller lignende

— Krav om høj stabilitet og oppetid generelt, og især i dagtimer

— Drift af net til administrative behov.

- at referencerne demonstrerer erfaring med udvikling af løsninger med en kritisk infrastruktur, med et robust niveau af informationssikkerhed, målrettet til en større offentlig organisation eller privat virksomhed, som løbende skal kunne håndtere og proaktivt kan sikre sig mod trusler, baseret på anbefalinger, viden og samarbejder, herunder også viden fra Center for Cybersikkerhed.

- at referencerne demonstrerer erfaring med en granuleret og effektiv overvågning af ydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 optioner til at forlænge kontrakten i 12 måneder ad to gange, dvs. 12 + 12 måneder i alt op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor følgende informationer skal oplyses.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres jf. punkt 3.1.

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysning om, hvilke delaftaler (delkontrakter) ansøger ønsker at ansøge på.

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

Oplysninger skal efterfølgende dokumenteres af tilbudsgiver.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal.

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 30 mio. DKK for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

- Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

- Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 8.8.2019).

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er de seneste tre (3) afsluttede regnskaber er på mindst 3,5 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 30 mio. DKK for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. II.2.4).

- Hvis der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

- Referencerne skal indeholde følgende:

- Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der skal desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

For en beskrivelse hvad ordregiver vurderer er ”sammenlignelige leverancer” henvises til pkt. II.2.9).

- Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

- Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

- Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at referencen indeholder:

— Netværksdrift til en kunde med + 1 000 brugere

— Netværksdrift til kunde med minimum 2 lokationer forbundet via WAN.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på, at den udbudte kontrakt indeholder en social klausul og en miljøklausul samt omfatter indgåelse af en databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Verifikation af dokumentation: Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link:

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Spørgsmål og svar: Ansøgere /tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet.

Det er ansøger/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i Ethics.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Informationsmøde: Ordregiver vil på informationsmødet præsentere udbuddet, herunder de særlige forhold der gør sig gældende ved deltagelse i udbuddet med særlig fokus på ansøgning om prækvalifikation og efterfølgende afgivelse af tilbud, hvis ansøger bliver prækvalificeret.

Informationsmødet afholdes den 12. august 2021 virtuelt over Teams og vil være af 1 times varighed fra kl. 13.00 til 14.00. Teams invitation er vedlagt udbudsmaterialet i Wordfil, navngivet ”invitation til informationsmøde – Netværk as a Service – UCN – 12.8.2021”. Informationsmødet afholdes på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2021

Send til en kollega

0.047