23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 162-426869
Offentliggjort
23.08.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Vindere

(23.08.2021)
Agilent
2600 Glostrup

ICP-MS (Induktiv koblet Plasma – Massespektrometer)


Fødevarestyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

ICP-MS (Induktiv koblet Plasma – Massespektrometer)

Sagsnr.: 2021-28-29-01501
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100 Massespektrometer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen er nationalt reference laboratorie (NRL) på foderområdet og varetager myndighedskontrollen med foder- og fødevarelovgivningen, hvor de overordnede krav til kontrollen fremgår af EU’s Kontrolforordning (2017/625/EU).

Fødevarestyrelsens har behov for at indkøbe en ny ICP-MS (Induktiv koblet Plasma – Massespektrometer), som kan erstatte deres udtjente ICP-MS 7500cx, som ikke længere er funktionsdygtigt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38433100 Massespektrometer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Apparatet skal være foreneligt med laboratoriets nuværende arbejdsgange, hvor metodekompatibilitet og standardiserede instrument- og datastyring er afgørende for en optimal opgaveløsning.

Analyse af spormetaller ved ICP-MS er et avanceret analysefelt, som både ift. instrument- og datastyring kræver et højt kompetenceniveau og rutine for at kunne håndtere. Det er desuden også et område under konstant udvikling, både ift. grænseværdierne, som bliver lavere og lavere, matricerne som bliver mere og mere komplicerede, samt paletten af parametre der analyseres for, der bliver større og større. Laboratoriet står i nuværende stund overfor at skulle udvikle og indkøre metoder til bestemmelse af Methyl-kviksølv, Nanopartikler og Krom(VI).

Behovet for en høj drift, sideløbende med et krav om konstant udvikling på et yderst avanceret apparat, forudsætter fleksibilitet, ”know-how” og standardiserede rutiner i laboratoriet.

Det er helt afgørende, at personalet har de nødvendige kompetencer og rutiner, så de let kan bevæge sig imellem instrumenterne og flytte opgaverne efter behov.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Ekstra Service (niveau 1) per år – for de følgende år 3-6 af kontraktens levetid

Option 2: Ekstra service (niveau 2) per år – for de følgende år 3-6 af kontraktens levetid

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Denne kontrakt tildeles leverandøren fordi det har været et krav, at nyt udstyr er teknisk foreneligt med eksisterende udstyr både i relation til det instrumenttekniske og i softwaremæssige aspekter i form af instrumentstyring og datahåndtering. Det er den unikke mulighed for kobling, som er hovedbegrundelsen for at udbuddet gennemføres med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Det er helt udelukket, at Laboratoriet kan opnå den samme fornødne fleksibilitet, ”know-how” og standardiserede rutiner ved et leverandørskifte.

Et leverandørskifte vil i stedet medføre yderligere oplæringsprocesser, både for eksisterende og fremtidige brugere, da metodeopbygning, datahåndtering, kvalitetssikring og generel drift og vedligehold ikke kan overføres direkte til ny instrumentering. Der vil være et behov for udvikling af ”dobbelt kompetencer” i metallaboratoriet, som ikke bare er omkostningsfuldt, men også ufleksibelt.

Det vil gøre et allerede meget avanceret analyseområde langt mere komplekst, hvilket kan resultere i flere fejl. Modsat, vil standardiserede og ensartede arbejdsgange minimere kompleksiteten af et avanceret analyseteknisk instrument, hvormed risici for fejl minimeres. Fejl, som i yderste konsekvens, kan havde en direkte påvirkning på folkesundheden. Det vil samtidig vanskeliggøre en ensrettehed på analyseområdet, som er helt essentielt ift. optimering af arbejdsprocesser fra prøveforbehandling til databehandling.

Der opnås således et merudbytte af eksisterende udstyr med denne tilføjelse til instrumentparken. Et leverandørskifte vil først og fremmest medføre at kombinationen mellem nyt og eksisterende udstyr vil være teknisk uforenelig, da både overgange mellem instrumenter og programstyring i alle tilfælde er leverandørspecifikke.

Det er derfor Fødevarestyrelsens vurdering, at der kun er en leverandør til at levere det pågældende udstyr.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Agilent
CVR-nummer: 21852902
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure.
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/08/2021

Send til en kollega

0.062