23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 166-434807
Offentliggjort
27.08.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Middelfart Kommune

Udbud af Vaske-leje aftale på beklædning til seniorområdet mfl


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
E-mail: Trine.lind@middelfart.dk
Telefon: +45 88885032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/370e74f1-d344-42d6-8b59-aa96f1a25dce/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/370e74f1-d344-42d6-8b59-aa96f1a25dce/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/370e74f1-d344-42d6-8b59-aa96f1a25dce/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/370e74f1-d344-42d6-8b59-aa96f1a25dce/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Vaske-leje aftale på beklædning til seniorområdet mfl.

Sagsnr.: 2020-014865
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af vask- og leje aftale på arbejdsbeklædning til sundheds- og seniorområde samt tandplejen

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
98310000 Vask og rensning
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Middelfart Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Middelfart Kommune udbyder den komplette opgave med leje og vask af arbejdsbeklædning, for A. sundheds- og seniorområdet, som puljetøj og for B. Tandplejen som personlig pakket tøj. Herunder indeholder aftalen også alt logistikken mellem vaskeri og kommunens pt. 12 leveringsadresser.

Aftalen omfatter på nuværende tidspunkt knap 700 ansatte, samt knap 200 afløsere og elever.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 50%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed vurderet på baggrund af:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Omsætning på minimum 8 mio. kr. for hver af de seneste 2 regnskabsår

- Positiv egenkapital for hver af de seneste 2 regnskabsår

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Ansøger skal fremvise referenceliste med minimum 2 sammenlignelige kontrakter. Med sammenlignelige menes i forhold til kontraktens omfang og karakter, dvs: Udførsel af leje- og vaskeriydelser for større virksomheder med levering af arbejdsbeklædning til sundheds- og seniorområdet, herunder som minimum pleje og køkkenpersonale til minimum 600 medarbejdere samt på minimum 7 forskellige leveringsadresser.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

A. At referencerne afspejler en stor erfaring indenfor den udbudte opgave, herunder erfaring med beklædning til type af fagprofessioner der skal leveres til i henhold til udbuddet.

B. At oplyste regnskabstal afspejler en stabil forretning, herunder vægtes det positivt at regnskabstal er større end de angivet minimumskrav.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter, da ordregiver vurderer at det samlet set giver den bedste kontrakt ved ikke at opdele, herunder begrundet i stordriftsfordele hos leverandøren, samt daglig drift hos ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Omsætning på minimum 8 mio. kr. for hver af de seneste 2 regnskabsår

- Positiv egenkapital for hver af de seneste 2 regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Omsætning på minimum 8 mio. kr. for hver af de seneste 2 regnskabsår

- Positiv egenkapital for hver af de seneste 2 regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Ansøger skal fremvise referenceliste med minimum 2 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelige menes i forhold til kontraktens omfang og karakter, dvs: Udførsel af leje- og vaskeriydelser for større virksomheder med levering af arbejdsbeklædning til sundheds- og seniorområdet, herunder som minimum pleje og køkkenpersonale til minimum 600 medarbejdere samt minimum 7 forskellige leveringsadresser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

2 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelige menes i forhold til kontraktens omfang og karakter, dvs: Udførsel af leje- og vaskeriydelser for større virksomheder med levering af arbejdsbeklædning til sundheds- og seniorområdet, herunder som minimum pleje og køkkenpersonale til minimum 600 medarbejdere samt minimum 7 forskellige leveringsadresser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 118-310248
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Nyt udbud forventes offentliggjort i 2028, således ny kontrakt er klar til ikraftædelse i 2029

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Ordregiver har desuden tilvalgt følgende frivillige udelukkelsesgrunde i nærværende udbud: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6

Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2021

Send til en kollega

0.047