23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 178-464717
Offentliggjort
14.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Programmeringsydelser relateret til ARCs affaldsenergianlæg


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef693b0-e3c6-4c7a-be72-48a34e93ce7b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef693b0-e3c6-4c7a-be72-48a34e93ce7b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef693b0-e3c6-4c7a-be72-48a34e93ce7b/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Programmeringsydelser relateret til ARCs affaldsenergianlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter programmeringsydelser på ARCs SRO-anlæg.

Ydelsens omfang forventes at være mellem 1.600 og 2.400 timer pr. år. Der forventes i perioder af være behov for 2 ressourcer tilknyttet programmeringsopgaverne.

Omfanget af Ydelsen gælder udstyret og systemerne listet herunder:

• Hovedkontrolsystemet, SIEMENS T3000 (Hovedparten af ydelsen)

• Forefaldende programmering på andet SRO-udstyr:

o Siemens S7 Classic programmeringen

o Siemens Tia Portal programmeringen

o Siemens Logo PLC programmeringen

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72243000 Programmeringstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6, 2300 København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter programmeringsydelser på ARCs SRO-anlæg.

Ydelsens omfang forventes at være mellem 1.600 og 2.400 timer pr. år. Der forventes i perioder af være behov for 2 ressourcer tilknyttet programmeringsopgaverne.

Omfanget af Ydelsen gælder udstyret og systemerne listet herunder:

• Hovedkontrolsystemet, SIEMENS T3000 (Hovedparten af ydelsen)

• Forefaldende programmering på andet SRO-udstyr:

o Siemens S7 Classic programmeringen

o Siemens Tia Portal programmeringen

o Siemens Logo PLC programmeringen

Leverandøren skal tilbyde følgende Ydelser:

• Ændringer af programmer

• Optimeringer af programmer

• Ny-programmeringer (F.eks. Demoanlæg for Carbon Capture eller andre projekter)

• Funktionsbeskrivelser

• Ændringsstyring (Management of Change/MoC)

• Fejlretning (Initieret af f.eks. alarm-log)

• Backup, parameter-log etc.

• Opgaver indenfor alarm management

• Tilretning og design af skærmbilleder (HMI)

• Forefaldende assistance på programmeringsydelser

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kompetencer og kapacitet / Vægtning: 75 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 2x24 måneder til en samlet varighed af kontrakten på op til 8 år.

En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Egnethed vurderes på baggrund af Ansøgers oplysninger i ansøgningen.

ARC påregner at prækvalificere 2-5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

ARC vil foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver samt foretage en vurdering af hvorvidt det anses for sandsynligt ud fra Ansøgers refe-rencer, at Ansøger vil kunne løfte opgaven inden for de områder og i det omfang, der svarer til det, der er angivet i Kravspecifikationen.

ARC lægger i vurderingen vægt på bred dokumenteret erfaring i form af erfaring fra mere end ét affalds- og kraftvarmeanlæg og med forskellige typer af opgaver inden for programmeringsydelser.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på Ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen.

Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner kan tilbydes til Ydelsen:

Option 1:

• Vagtordning inkl. online support og fysisk fremmøde

Option 2:

• Programmering i SIEMENS T3000 FailSafe område

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Oplysning om Ansøgers egenkapital i de seneste 3 reviderede regnskabsår

• Oplysning om Ansøgers soliditet det seneste reviderede regnskabsår

• Oplysning om Ansøgers erhvervs- og produktansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• At Ansøger har haft en positiv egenkapital i min. 2 ud af de 3 seneste reviderede regnskabsår

• At Ansøger har haft en soliditetsgrad på min. 10 % i det seneste reviderede regnskabsår, og

• At Ansøger har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. kr. for tingskade og 5 mio. kr. for personskade.

Forsikringen skal være udvidet til at omfatte behandling og bearbejdning samt Ingrediens- og komponentskade/tab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at de Ansøgere som prækvalificeres, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at kunne udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra aftalestart. Ansøger skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

• Ansøgers relevante referencer inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til programmering af SRO-anlæg indenfor affalds- og kraftvarmeanlæg og hvor opgaven er igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

o Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

o Perioden for opgavens udførelse

o Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder værdien af opgaven samt Ansøgers rolle i opgaven)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal angive min. 3 og max. 5 relevante referencer. Vedlægges ansøgningen mere end 5 referencer, vil ARC alene inddrage de 5 referencer, der er angivet først.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde vilkårene i ARCs CSR dokumenter (CSR-Leverandørklausul (Code of Conduct) og CSR-Selvevalueringsskema).

Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde ARCs Arbejdsklausul.

Arbejdsklausulen gælder alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på opfyldelse af kontrakten, og for alle medarbejdere, der anvendes til at udføre arbejdet, uanset om de er ansat hos Leverandøren, en underentreprenør eller en under-underentreprenør mv. (eventuelle fysiske varer er ikke omfattet).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

ARC forbeholder sig ret til, inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen at anmode de ansøgere, ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.

Såfremt ARC ikke indhenter endelig dokumentation i forbindelse med prækvalifikationen, vil denne blive indhentet forud for tildeling af Kontrakten jf. Udbudsbetingelsernes punkt 11.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt .

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2021

Send til en kollega

0.032