23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 178-464800
Offentliggjort
14.09.2021
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Anmodning om deltagelse

Til
11.10.2021 Kl. 16:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/967

Udbyder

Aalborg Kommune, By - og Landskabsforvaltningen, BRT sekretariatet

Koncessionsaftale til reklamefinansierede læskærme til busstoppesteder og andet byudstyr i Aalborg


Aalborg Kommune, By - og Landskabsforvaltningen, BRT sekretariatet

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, By - og Landskabsforvaltningen, BRT sekretariatet
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Schultz
E-mail: jesper.schultz@aalborg.dk
Telefon: +45 25202246
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/967
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud med forhandling af Koncessionsaftale til reklamefinansierede læskærme til busstoppesteder og andet byudstyr i Aalborg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98350000 Offentlige faciliteter
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Kommune gennemfører et udbud på en samlet leverance af plusbuslæskærme, bybuslæskærme, offentlige automatiske toiletter og tilhørende reklamestandere.

Leverandøren skal mod koncession til reklameindtægter og betaling af afgift til kommunen påtage sig et totaløkonomisk ansvar for projektering, levering og montering, drift og vedligehold og demontering, samt finansiering af læskærme til busstoppesteder og andet byudstyr, der stilles til rådighed for Kommunen i 15 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213315 Bygge- og anlægsarbejder: læskure til stoppesteder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet genemføres som udbud med forhandling efter prækvalifikation af op til 3 tilbudsgivere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 180
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af vilkår, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

 

Der henvises til udbudsmaterialet

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:

 

Der henvises til udbudsmaterialet

 

Del IV: Procedure

Non empty span 2-->IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Al kommunikation ifm. dette udbud skal ske ved anvendelse af TrueTender. Ansøger skal oprette sig på: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/967.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2021

Send til en kollega

0.033