23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 179-466351
Offentliggjort
15.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af Fælles digital betalingsløsning


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Aastrøm Norman
E-mail: dt4r@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163374337.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163374337.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163374337.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Fælles digital betalingsløsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune ønsker et nyt system, som skal understøtte køb og betaling af skolemad og klubaktiviteter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/163374337.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 074 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune ønsker et nyt system, som skal understøtte køb og betaling af skolemad og klubaktiviteter, og som på længere sigt også kan håndtere betalinger på andre af forvaltningens områder.

Fokus for anskaffelsen er:

- Understøttelse af Københavns Kommunes vision om at nedbringe mængden af kontanter og mindske administration ved betalinger.

- Sikring af overholdelse af regnskabslov/regulativer.

- Mulighed for at købe og betale varer, herunder håndtering af tilskud ved køb af varer.

- Mulighed for at administrere varer og salgsenheder.

- Understøttelse af eksisterende og fremtidige markedsstandarder for betalinger bl.a. betalingskort til børn, kreditkort og MobilePay.

- Fysisk betalingsmiddel i klubber til børn i form af et klubkort.

- Betalingsterminalløsning til betaling af varer og aktiviteter på betalingsterminaler i klubberne.

- Integration til kundens økonomisystem Kvantum.

- Integration til relevante fagsystemsystemer og fælles offentlige komponenter.

- Drift, hosting, vedligeholdelse og support hos leverandøren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 074 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af ovennævnte kontraktperiode kan kunden ved meddelelse på uændrede vilkår forlænge kontrakten med 1 år. Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af første forlængelse på 1 år kan kunden ved meddelelse på uændrede vilkår forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end tre (3) ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. 6.1 i Udbudsbetingelserne, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. pkt. 6.2 i Udbudsbetingelserne, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

- Hvilke tre (3) ansøgere der kan dokumentere den mest relevante reference i forhold til hvad kontrakten omfatter.

Ordregiver vil ved udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på hvilke tre (3) ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante reference i forhold til hvad kontrakten omfatter ud fra nedenstående betragtninger:

- Reference der i videst muligt omfang svarer til den udbudte løsning og Ordregivers behov, som dette er beskrevet i udbudsmaterialet.

- I hvor høj grad den konkrete referencekunde har en størrelse og kompleksitet svarende til Ordregivers.

Ansøger skal i sin ansøgning om prækvalifikation fremsende følgende dokumentation til brug for Ordregivers udvælgelse blandt ansøgere:

- 1 reference på den betydeligste leverance i lighed med kontraktens genstand, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af kontraktens genstand, værdi og leveringstidspunkt samt den offentlige eller private modtager (inklusive kontaktoplysninger).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Vederlag for enkeltvis tilkøb af hardware grundpakke til eksisterende salgsenhed

- Option 2: Vederlag for enkeltvis tilkøb af det samlede system og hardware grundpakke ved åbning af yderligere salgsenhed

- Option 3: Vederlag for tilkøb af klubkort

- Option 4: Vederlag for tilkøb af det samlede system til ny salgsenhed uden hardware grundpakke

- Option 5: Skalering af løsningen til andre af Københavns Kommunes betalingsunderstøttende enheder

- Option 6: Økonomisk tilskud til skolemad og klub

- Option 7: Udvikling og implementering af API integration til Kvantum.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk) eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor ansøgers eller tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Krav til soliditetsgrad:

Ansøger skal i det seneste disponible regnskabsår have en soliditetsgrad på mindst 25 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i sin ansøgning om prækvalifikation fremsende følgende dokumentation til brug for Ordregivers udvælgelse blandt ansøgere:

- 1 reference på den betydeligste leverance i lighed med kontraktens genstand, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af kontraktens genstand, værdi og leveringstidspunkt samt den offentlige eller private modtager (inklusive kontaktoplysninger).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 105-276685
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021

Send til en kollega

0.047