23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 185-480345
Offentliggjort
23.09.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Infoskærme - prækvalifikation


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Reus Hansen
E-mail: mrha@ifirs.dk
Telefon: +45 61940468
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/161356210.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/161356210.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/161356210.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Infoskærme - prækvalifikation

Sagsnr.: 91182
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48810000 Informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af software og hardware til infoskærmsløsninger til Ordregiver.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til reglerne i udbudslovens §§ 58 - 60.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til afsnit 9 - Kravspecifikation og Bilag 3 - Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Tryk her https://permalink.mercell.com/161356210.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 174 820.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
30231310 Fladskærme
30237260 Vægmonteringsarm til skærme
32351200 Skærme
35261000 Informationstavler
48500000 Programpakke til kommunikations- og multimedieformål
48800000 Informationssystemer og servere
48900000 Diverse programpakker og computersystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 01.01.2022 og løber indtil den 31.12.2023, hvorefter Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i 2 x 12 måneder. Rammeaftalens maksimale løbetid er således 4 år.

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet:

- UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

- VIA University College

Den samlede indkøbsmængde forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt kr. 4.174.820

Den forventede omsætning på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 174 820.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i 2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udvidet 1 års garanti på hardware

Timepris på udvikling af løsning

Timepris på opsætning af design og layout

Opsætning og montering af hardware

Omkonfiguration af skærme fra tidligere leverandør

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal stille en projektleder til rådighed i implementeringsfasen som har en Prince2-uddannelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Under punktet Samlet årsomsætning anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår.

Under punktet Øvrige økonomiske og finansielle krav anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest tre afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 25.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

Egenkapitalen i de tre seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK positive (eller tilsvarende i anden valuta).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Under punktet For så vidt angår vareindkøbsaftaler: udførsel af vareindkøbsaftaler af den anførte type anføres referenceliste over de væsentligste, påbegyndte eller igangværende sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

b. Beløb (kontraktsum pr. år),

c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under Beskrivelse)), og

d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 3 referencer. Ved angivelse af mere end 3 referencer vil det kun være de 3 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 3 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 3 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 3 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 3 referencer der skal lægges til grund, forbeholder ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 3 referencer, der skal indgå i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

Referencelisten skal indeholde minimum 3 lignende referencer, hvor følgende er opfyldt:

På referencen leveres med en kontraktsum pr. år (beløb) på minimum DKK 250.000,- (eller tilsvarende i anden valuta).

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Ordregiver vil kategorisere referencerne efter følgende kategorier:

Kategori 1 Uddannelsesinstitutioner: Sammenlignelig med minimum tre adresser og flere målgrupper

Kategori 2 Næsten sammenlignelige med øvrig offentlige institutioner minimum tre adresser og flere målgrupper

Kategori 3 Øvrige referencer med minimum tre adresser og flere målgrupper

Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenholdes med ordregivers opgave eller ej. Ordregiver vil prioritere ansøgere fra kategori 1, derefter kategori 2 og herefter kategori 3, når øvrige krav i Del IV B: Økonomisk og finansiel formåen er opfyldt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Aftalen forventes udbudt på ny i 20xx til 20xx afhængig af optionens udnyttelse jf. punkt II.2.7

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2021

Send til en kollega

0.047