23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 186-483513
Offentliggjort
24.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Viborg Kommune

Vindere

EU-udbud på levering af virtuel borgerkontakt

(07.01.2022)
Applikator Aps
Innovations Alle 3
7100 Vejle

EU-udbud på levering af virtuel borgerkontakt


Viborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Tibert Thomsen
E-mail: jatt@viborg.dk
Telefon: +45 21729682
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163956372.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163956372.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163956372.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud på levering af virtuel borgerkontakt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af virtuel borgerkontakt til Viborg Kommune.

Leveringen omfatter både softwareløsning samt hardwareenheder til  borgere i kommunen. Derudover omfatter leveringen løbende serviceydelser i form af support og softwarevedligehold af løsningen i kontraktens fulde løbetid.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
48500000 Programpakke til kommunikations- og multimedieformål
48900000 Diverse programpakker og computersystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af virtuel borgerkontakt til Viborg Kommune.

Leveringen omfatter både softwareløsning samt hardwareenheder til  borgere i kommunen. Derudover omfatter leveringen løbende serviceydelser i form af support og softwarevedligehold af løsningen i kontraktens fulde løbetid.

I dag benyttes virtuel borgerkontakt i kommunens Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering til at levere ydelser over en skærm som supplement til fysiske besøg. Ordregiver kan på sigt udvide omfanget til andre fagområder i Viborg Kommune.

Omfanget af ordregivers brug af løsningen kan dermed indskrænkes og forøges. Ordregiver forventer på sigt at udvide omfanget af både antal af borgere samt andre fagområder i Viborg Kommune. Den forventede mængde er ikke bindende for ordregiver, og leverandøren skal kunne håndtere levering af det faktiske behov. Ordregiver kan på sigt udvide omfanget til andre områder i Viborg Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsplan / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår. Kontrakten er ligeledes uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på følgende integrationer til Fælleskommunal infrastruktur:

- FK Ydelsesindeks (SF1490)

- CPR-replika opslag (SF1520)

- Dialogintegration "hop til sag" -funktionalitet

- Fordelingskomponenten (SF2900)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers årlige omsætning de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en årlig omsætning på minimum 1.000.000 DKK ekskl. moms.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over tilbudsgivers sammenlignelige referencer indenfor levering af en softwareløsning som anvendes i plejesektoren eller lignende til afholdelse af virtuel borgerkontakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 2 sammenlignelige referencer indenfor de sidste 3 år. Ved sammenlignelig reference forstås levering af en softwareløsning som anvendes i plejesektoren eller lignende til afholdelse af virtuel borgerkontakt. Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver/virksomhed

- Kort beskrivelse af løsningens anvendelse og omfang (herunder levering af hardware, support etc.)

- Antal visiterede borgere til løsningens ydelse

- Kontraktperiode for reference

- Kontaktperson, herunder tlf.nr. og/eller mail

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal inden underskrift af kontrakten stille sikkerhed for opfyldelse af denne.

Sikkerhedsstillelsen skal udgøre 600.000,- DKK og skal opretholdes i hele kontraktens løbetid.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation: - Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen, - Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver fortsat lever op til mindstekravet til økonomisk og finansiel formåen. Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved ansøgningen eller tilbudsafgivelse. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2021

Send til en kollega

0.047