23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-498188
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

DSB

DSB Værkstedsvedligehold CTS-ydelser


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
E-mail: annn@dsb.dk
Telefon: +45 24686382
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309780&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309780&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

DSB Værkstedsvedligehold CTS-ydelser

Sagsnr.: as13671/CTS/HAEJ+CPAL
II.1.2) Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DSB udbyder her opgaver, der omfatter vedligehold af Schneider CTS-system i DSB Værkstedsvedligehold. Opgaven ønskes varetaget af én landsdækkende tilbudsgiver. Opgaven omfatter vedligehold på værksteder i Storkøbenhavn og i Århus-området. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af værkstederne omfattet af nærværende opgave forventes nedlukket i hhv. 2025, 2028 og 2030.

Der forventes leverance af vedligeholdsydelser, og kun i meget begrænset omfang installation af anlæg.

Det forventes ikke, at Tilbudsgiver skal indkøbe materialer relateret til opgaveløsning.

Tilbudsgivers standard salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i nærværende opgave.

Der er krav om overholdelse af social klausul og uddannelsesaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DSB udbyder her opgaver, der omfatter vedligehold Schneider CTS-system i DSB Værkstedsvedligehold. Opgaven ønskes varetaget af én landsdækkende tilbudsgiver. Opgaven omfatter vedligehold på værksteder i Storkøbenhavn og i Århus-området. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af værkstederne omfattet af nærværende opgave forventes nedlukket i hhv. 2025, 2028 og 2030.

Der forventes leverance af vedligeholdsydelser, og kun i meget begrænset omfang installation af anlæg.

Det forventes ikke, at Tilbudsgiver skal indkøbe materialer relateret til opgaveløsning.

Tilbudsgivers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i nærværende opgave.

Der stilles krav om, at Tilbudsgiver skal besvare om denne har opnået et arbejdsmiljøcertifikat (ISO45001) eller dokumentation for ikke certificeret arbejdsmiljøledelsessystem foruden opnåelse af miljøstyringsordning (f.eks. ISO14001, EMAS eller tilsvarende) eller tilsvarende ikke certificeret arbejdsmiljøsystem.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest i henhold til tidsplan anført i udbudsmaterialet.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 perioder á yderligere 24 kalendermåneder. Efter i alt 96 måneder vil nærværende aftale ikke kunne forlænges yderligere og vil ophøre uden yderligere information til Tilbudsgiver.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen der finder sted, omfatter,

a) i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af opgaver, som er sammenlignelige indhold omfang og varighed.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser i indhold, varighed og omfang, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

Relevansvurderingen, der finder sted omfatter b) En vurdering af, i hvor høj grad ansøger har dokumenteret højest muligt hensyn til miljø- og arbejdsmiljø, jf. punkt III.1.3.

Vurderingen foretages ud fra en helhedsvurdering af ansøgers dokumenterede redegørelse for miljø og arbejdsmiljø tiltag, processer og styrings-styringssystemer der dokumenteres ift. de udbudte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være opnoteret i det danske cvr-register eller tilsvarende, såfremt tilbudsgiver er registeret i et andet land.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

* Ansøgers egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

* Ansøgers gennemsnitlige soliditetsgrad for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår

* Ansøgers samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

* Ansøgers gennemsnitlige omsætning indenfor det konkurrenceudsatte område for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

* Ansøgers EBIT-margin for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår

Baserer Ansøger, sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at Ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges nedenstående dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet. DSB henviser i øvrigt til dokumentationsformerne angivet i udbudsloven § 154, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.ssa.

Egenkapital: Erklæring om virksomhedens egenkapital eller uddrag heraf for de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Soliditetsgrad): Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 eller uddrag heraf for de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger.

Specifik og generel omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

EBIT-margin): Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, pr. år, eller uddrag heraf for de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Der kræves en erhvervsansvarsforsikring med en dækkende sum på DKK 25 mio per skadesår. Forsikringen skal være ikraftrådt og gældende senest kontraktindgåelse. Bemærk at forsikringen på alle tidspunkter skal være gældende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital: Som minimumskrav kræves en gennemsnitligt egenkapital på mindst DKK 10 mio for de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital for de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital for de 3 seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Soliditetsgrad: Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på gennemsnitligt mindst 25% for de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent for de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit af for seneste 3 disponible regnskabsår.

EBIT-margin: Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, på gennemsnitligt mindst 2% indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år.

Omsætningen indenfor det specifikke omsætningsområder (CTS-ydelser) skal i de seneste 3 disponible regnskabsår være gennemsnitligt min. DKK 7.000.000.Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent for de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit for de seneste 3 finansielle år.

Der kræves en erhvervsansvarsforsikring med en dækkende sum på DKK 25 mio per skadesår. Forsikringen skal være ikrafttrådt og være gældende på ethvert tidspunkt i aftaleperioden.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

A) En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser/vareleverancer/arbejder jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor.

Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger, baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Ved krav om angivelse af referencer Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

B )Angivelse af hvorvidt ansøger har et Arbejdsmiljøledelsessystem/arbejdsmiljøcertifikat, fx DS/ISO45001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem.

Angivelse af hvorvidt ansøger har et Miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem.

Kopi af gyldigt arbejdsmiljøcertifikat eller dokumentation for tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem, inkl.:

- Kopi af arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljømålsætninger og – handlingsplaner.

- Dokumentation for rutiner/processer, der sikrer at ansøger er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret arbejdsmiljølovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på arbejdsmiljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt.

Kopi af gyldigt certifikat eller redegørelse for Miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem, inkl.:

- Kopi af miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og -handlingsplaner.

- Dokumentation for rutiner/processer, der sikrer at ansøgeren er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret miljølovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på miljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3)] og/eller hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9)

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

A) Der skal minimum afgives 3 referencer, hvoraf mindst 1 skal være fra en opgave, der omfatter en virksomhed indenfor det industrielle segment.

B) Angivelse af hvorvidt ansøger har et Arbejdsmiljøledelsessystem/arbejdsmiljøcertifikat, fx DS/ISO45001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem.

Med tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem menes, at ansøgeren skal have:

- En gældende arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljømålsætninger og – handlingsplaner, som der løbende følges op på hos ansøgeren.

- Faste rutiner/processer, som sikrer at ansøger er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret arbejdsmiljølovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på arbejdsmiljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt.

Angivelse af hvorvidt ansøger har et Miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem.

Ansøger skal have et Miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem.

Med tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem menes, at ansøgeren skal have:

- En miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og -handlingsplaner, som der løbende følges op på hos ansøgeren.

- Faste rutiner/processer som sikrer at ansøgeren er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret miljø-lovgivning samt sikrer, at lovgivning og andre regler på miljøområdet hos ansøgeren bliver overholdt.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, herunder§ 3, stk. 9, i databeskyttelsesloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på det maksimale aftag, såfremt ordregivers nedlukning af værksteder udskydes eller andre udefrakommende påvirkninger udskyder nedlukning af værksteder. Ordregiver estimerer at opgavens samlede sum kan afvige med 30% i forhold til den samlede estimerede opgavesum for den samlede aftaleperiode.

Der gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger i såvel opad- som nedadgående retning.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, kræves det at der hæftes solidarisk. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation indlevere en støtteerklæring fra den/de støttende virksomheder herom.

Der henvises til bilag for støtteerklæring.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §137., medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2

, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2021

Send til en kollega

0.078