23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 192-499758
Offentliggjort
04.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

02.19 SaaS


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: HTN@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0998b61b-0ae8-4014-962f-bb3998ee50d6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

02.19 SaaS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI forbereder genudbud af 02.19 SaaS-Cloud, hvor der kan anskaffes IT-fagsystemer som Software as a Service (SaaS). Udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale forventes offentliggjort i Q4 2022.

Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse offentliggøres med henblik på at gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på en teknisk dialog, der forventes påbegyndt i oktober 2021.

Interesserede leverandører kan på https://www.ski.dk/aftaler/se-aftale/?id=02190018 læse om den nuværende aftales opbygning. Dette er dog ikke nødvendigvis et udtryk for den kommende aftales struktur eller indhold, som ikke er fastlagt endnu.

Interesserede leverandører kan desuden holde sig orienteret om den kommende aftale på: https://www.ski.dk/udbud/se-udbud/?id=02190023 som løbende opdateres ift. udbuddets tidsplan mm.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

02.19 SaaS

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører lejlighed til at komme med bidrag til udformningen af den kommende 02.19-aftale.

Som en del af den tekniske dialog vil der blive afholdt en række møder, benævnt leverandørfølgegruppemøder. Formålet med disse er dels at informere potentielle tilbudsgivere om status på det igangværende arbejde, og dels at informere om og få tilbagemeldinger på udformningen af den kommende aftale. Møderne vil som udgangspunkt blive afholdt virtuelt.

Første møde i leverandørfølgegruppen afholdes 27. oktober 2021 fra kl. 12.30 – 15.00. Mødet afholdes virtuelt. Interesserede leverandører bedes tilkendegive deres interesse om at deltage i den tekniske dialog, herunder i første møde i leverandørfølgegruppen, ved fremsendelse af mail til HTN@ski.dk senest den 25. oktober 2021.

Senere i den tekniske dialog forventes det desuden, at relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale vil blive gjort tilgængeligt. Her vil det også være beskrevet, hvordan SKI ønsker at modtage potentielle tilbudsgiveres og markedsaktørers spørgsmål og kommentarer til materialet. SKI skal opfordre potentielle tilbudsgivere og markedsaktører til at kommentere på de tilgængelige dele af materialet, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold. For yderligere oplysninger kan der henvises til www.ski.dk hvor der løbende vil blive orienteret om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog. SKI er ikke forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. til udbudsmaterialet. SKI vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser ved at indarbejde dem i udbudsmaterialet. SKI er ikke forpligtet til at besvare indkomne kommentarer, ændringsforslag, spørgsmål m.v.

SKI forbeholder sig af ressourcemæssige hensyn retten til at begrænse antallet af deltagere i den tekniske dialog. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet SKI ønsker at sammensætte deltagerfeltet sådan, at det er repræsentativt for markedet, set i forhold til virksomhedens størrelse, geografi og aktivitetsområder.

Den tekniske dialog har alene til formål at give SKI input til udkastet til udbudsmaterialet m.v. for at sikre, at den kommende rammeaftale bliver udformet på en kommercielt fornuftig måde, som afspejler kundernes behov og markedet i øvrigt. SKI forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag. Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden kan offentliggøre det i anonymiseret form. SKI skal derfor opfordre til ikke at sende fortrolige oplysninger. Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI's foreløbige udkast. SKI forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i den tekniske dialog.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2021

Send til en kollega

0.048