23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-505729
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bolig- og Planstyrelsen

Udbud af kontrakt vedrørende etablering og drift af videnscenter om bygningers klimapåvirkninger


Bolig- og Planstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bolig- og Planstyrelsen
CVR-nummer: 42125741
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Meier Uldall
E-mail: lmul@trafikstyrelsen.dk
Telefon: +45 40232683
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d25a4a5d-80ac-4d62-8cff-bffb0c3c9e9e/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://bpst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d25a4a5d-80ac-4d62-8cff-bffb0c3c9e9e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d25a4a5d-80ac-4d62-8cff-bffb0c3c9e9e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d25a4a5d-80ac-4d62-8cff-bffb0c3c9e9e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende etablering og drift af videnscenter om bygningers klimapåvirkninger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I politisk aftale om Udmøntning af pulje om bæredygtigt byggeri af 31. maj 2021 er der med Finansloven for 2021 afsat en pulje til at fremme bæredygtigt byggeri på 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (50 mio. kr. i alt). Som led i puljen er der afsat 12 mio. kr. til initiativ om Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger. Videnscenteret skal styrke vidensgrundlaget og opbygningen af erfaringer med LCA-beregninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 430 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I politisk aftale om Udmøntning af pulje om bæredygtigt byggeri af 31. maj 2021 er der med Finansloven for 2021 afsat en pulje til at fremme bæredygtigt byggeri på 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (50 mio. kr. i alt). Som led i puljen er der afsat 12 mio. kr. til initiativ om Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger. Videnscenteret skal styrke vidensgrundlaget og opbygningen af erfaringer med LCA-beregninger.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase.

Udbudsbetingelserne beskriver processen for udbuddet og fastsætter retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger om udbudsprocessen i øvrigt.

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da ordregiver vurderer, at én kontrakt medvirker til at sikre sammenhæng og ensartethed hos den kommende leverandør. Endvidere vil det sikre, at den kommende leverandør kan opbygge den ekspertise der er behov for, for at kunne sikre den høje kvalitet der kræves i løsning af opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 430 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital i gennemsnit fra de seneste tre disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i gennemsnit fra de seneste tre disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om de betydeligste opgaver med;

1) Formidling af teknisk indhold fx indenfor byggeområdet på elektroniske medier,

2) Undervisningsmateriale og –forløb med teknisk indhold fx indenfor byggeområdet,

3) Analyse der viser teknisk og faglig indsigt i bæredygtigt byggeri, bygningers klimapåvirkninger og/eller anvendelse af LCA-beregninger,

udført i løbet af de seneste tre år (referenceliste).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Enten i) én reference, som indeholder alle tre opgavetyper, ii) to referencer, som indeholder én eller flere opgavetyper, dog således at referencerne samlet indeholder alle tre opgavetyper, eller iii) tre referencer, som hver indeholder én opgavetype, dog således at referencerne samlet indeholder alle tre opgavetyper.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal dokumentere positiv egenkapital i gennemsnit fra de seneste tre disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver skal dokumentere mindst én reference med udførelse af hver af nedenstående opgavetyper:

1) Formidling af teknisk indhold fx indenfor byggeområdet på elektroniske medier.

2) Undervisningsmateriale og –forløb med teknisk indhold fx indenfor byggeområdet.

3) Analyse der viser teknisk og faglig indsigt i bæredygtigt byggeri, bygningers klimapåvirkninger og/eller anvendelse af LCA-beregninger.

Tilbudsgiver kan dokumentere ovenstående med i) én reference, som indeholder alle tre opgavetyper, ii) to referencer, som indeholder én eller flere opgavetyper, dog således at referencerne samlet indeholder alle tre opgavetyper, eller iii) tre referencer, som hver indeholder én opgavetype, dog således at referencerne samlet indeholder alle tre opgavetyper.

Der skal for hver reference angives (1) dato for levering af ydelsen (2) kundens navn og (3) en overordnet beskrivelse af det leverede.

Referencerne skal skrives i ESPD’et, og kan ikke vedlægges som bilag.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, sammentælles ydelserne som virksomheden og disse enheder samlet har leveret inden for de seneste tre år. Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) sammentælles ydelserne, som det virksomhederne (konsortiet) samlet har leveret inden for de seneste tre år. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er vurderes de således samlet.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 7, anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelse af tilbuddet fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151 og 152, samt udbudsbetingelsernes pkt. 4.8. Referencerne i ESPD’et udgør i sig selv den endelige dokumentation herfor.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.047