23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-505833
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Erhvervsstyrelsen

Rammeaftale om implementering af informationssider i Erhvervsstyrelsen


Erhvervsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
CVR-nummer: 10150817
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Nina Munch-Petersen
E-mail: ninmuc@erst.dk
Telefon: +45 35291980
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.erst.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312495&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312495&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om implementering af informationssider i Erhvervsstyrelsen

Sagsnr.: 2021-22331
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte rammeaftale har til formål at dække Erhvervsstyrelsens behov for konsulentydelser til implementering af informationssider. Rammeaftalen løber parallelt med Erhvervsstyrelsen it-rammeaftale 2024, der dækker øvrige it-relaterede ydelser som Erhvervsstyrelsen anvender.

Rammeaftalen forventes at træde i kraft i februar 2022, og løber herefter, med respekt for Erhvervsstyrelsens opsigelsesadgang, i fire år. Med en vis sandsynlighed vil rammeaftalen dog blive opsagt og genudbudt sammen med Erhvervsstyrelsens kommende it-rammeaftaleudbud til afløsning for den eksisterende it-rammeaftale 2020-2024.

Der vil blive tildelt en rammeaftale til to leverandører, som herefter i henhold til nærmere angivne vilkår i rammeaftalen vil blive tildelt konkrete opgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale har til formål at dække Erhvervsstyrelsens behov for konsulentydelser til implementering af informationssider. Rammeaftalen løber parallelt med Erhvervsstyrelsen it-rammeaftale 2024, der dækker øvrige it-relaterede ydelser som Erhvervsstyrelsen anvender.

Rammeaftalen forventes at træde i kraft i februar 2022, og løber herefter, med respekt for Erhvervsstyrelsens opsigelsesadgang, i fire år. Med en vis sandsynlighed vil rammeaftalen dog blive opsagt og genudbudt sammen med Erhvervsstyrelsens kommende it-rammeaftaleudbud til afløsning for den eksisterende it-rammeaftale 2020-2024.

Der vil blive tildelt en rammeaftale til to leverandører, som herefter i henhold til nærmere angivne vilkår i rammeaftalen vil blive tildelt konkrete opgaver.

Tildeling af konkrete kontrakter under rammeaftalen sker i henhold til bestemmelserne i rammeaftalen, og vil i hovedsagen være miniudbud, idet der undtagelsesvist kan forekomme situationer hvor direkte tildeling vil finde anvendelse.

Der vil under rammeaftalen kunne blive tildelt periodekøbskontrakter. Se nærmere herom i rammeaftalens bilag A.

Rammeaftalens anslåede værdi er 6 – 8 mio. kr., hvor sidstnævnte beløb er rammeaftalens maksimalværdi. Der er ingen garanteret omsætning forbundet med rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen agter at udvælge fem ansøgere der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske blandt alle de ansøgere, der opfylder det økonomiske mindstekrav og ikke befinder sig i en relevant udelukkelsesgrund.

Erhvervsstyrelsen vil udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af rammeaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under rammeaftalen, og jo højere grad af sammenlignelighed des bedre. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

4 mio. kr. i årsomsætning i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/11/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.062