23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 196-509793
Offentliggjort
08.10.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Arbejdstilsynet

Rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, applikationsdrift og rådgivning ifm. Arbejdstilsynets fagsystemer


Arbejdstilsynet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Arbejdstilsynet
CVR-nummer: 21 48 18 15
Postadresse: Landskronagade 33
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Hollesen
E-mail: lsh@at.dk
Telefon: +45 72208775
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://at.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/389791
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311802&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311802&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Arbejdsmiljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, applikationsdrift og rådgivning ifm. Arbejdstilsynets fagsystemer

Sagsnr.: 20205001096
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Arbejdstilsynet udbyder udvikling, vedligeholdelse, applikationsdrift og rådgivning vedrørende tilsynets fagsystemer (Systemerne), jf. nedenfor. Ydelsesområderne omfatter: 1) Udvikling og tilpasning ved agil tilgang, herunder ændringer og/eller udvidelser af Systemernes funktionalitet, brugergrænseflade, rapporter og integrationer. 2) Projekter baseret på en vandfaldsbaseret tilgang. 3) Vedligeholdelse, herunder teknisk support, fejlafhjælpning og beredskab 4) Applikationsdriften på udvalgte applikationer, der baseres på Microsoft-produkter og Sitecore varetages af leverandøren, idet øvrige applikationer, som baserer sig på Oracle varetages af Statens It. 5) Rådgivning ift. eksempelvis informationsarkitektur og business intelligence, brugergrænseflader og user experience, analyseopgaver, udvikling af arkitektur og teknologisk platform, integrationer, sikkerhed, compliance, performance, selvbetjeningsløsninger samt udbygning af Systemerne i forhold til mobile arbejdspladser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72261000 Programmelsupport
72310000 Databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdstilsynet udbyder udvikling, vedligeholdelse, applikationsdrift og rådgivning vedrørende tilsynets fagsystemer (Systemerne), jf. nedenfor.

Ydelsesområderne omfatter:

1) Udvikling og tilpasning ved agil tilgang, herunder ændringer og/eller udvidelser af Systemernes funktionalitet, brugergrænseflade, rapporter og integrationer.

2) Projekter baseret på en vandfaldsbaseret tilgang.

3) Vedligeholdelse, herunder teknisk support, fejlafhjælpning og beredskab

4) Applikationsdriften på udvalgte applikationer, der baseres på Microsoft-produkter og Sitecore varetages af leverandøren, idet øvrige applikationer, som baserer sig på Oracle varetages af Statens It.

5) Rådgivning ift. eksempelvis informationsarkitektur og business intelligence, brugergrænseflader og user experience, analyseopgaver, udvikling af arkitektur og teknologisk platform, integrationer, sikkerhed, compliance, performance, selvbetjeningsløsninger samt udbygning af Systemerne i forhold til mobile arbejdspladser.

Den agile tilgang understøttes af agile teams baseret på rammeværket SAFe®, bemandet med ressourcer fra både leverandøren og Arbejdstilsynet, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, særligt bilag 2 og bilag 5.

Nærmere beskrivelse af rammeaftalens ydelser og Arbejdstilsynets it-miljøet og anvendte teknologier kan findes i udbudsmaterialets, særligt bilag 2 og bilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har de bedste og mest relevante referencer om levering af ydelser inden for de efterspurgte ydelsesområder. Ved de bedste og mest relevante referencer forstås i nærværende udbud de referencer, der enkeltvis eller samlet, i videst muligt omfang omfatter de ydelser, der fremgår af ydelsesområderne.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de efterspurgte ydelsesområder. I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hvert ydelsesområde baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere ydelsen. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som en vægtet karakter, hvor karakterer for ydelsesområderne 1, 2 og 3 hver vægtes med 30% og karakterer for ydelsesområderne 4 og 5 hver vægtes med 5%.

Ved vurdering af referencernes relevans og sammenlignelighed vægter det positivt, at der er tale om afsluttede og sammenlignelige referencer. Det vægtes endvidere positivt, at referencer vedrører offentlige tilsynsmyndigheder, det arbejdsmiljømæssige domæne, datadreven forvaltning (herunder datawarehouse) samt selvbetjeningsløsning og understøttelse af mobile enheder hos virksomheder og/eller borgere.

Vurdering af referencer vil ske som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

ESPD del IV, B, 1) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Senest inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på mindst 20.000.000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

ESPD del IV, C, 3) Levering af leverancer af den anførte type.

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.1.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Hver reference må ikke indeholde mere end 7.200 anslag (antal tegn med mellemrum). Hvis en reference indeholder mere end 7.200 anslag, vil alene de første 7.200 anslag blive taget i betragtning.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4), anførte ydelsesområder, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger/tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Senest inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger dokumenterer erfaring med mindst 3 referencer på leverancer af tilsvarende opgavetype, som omfatter et eller flere af rammeaftalens ydelsesområder og er udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Det er et minimumkrav, at ansøger dokumenterer erfaring med mindst 2 referencer på leverancer af tilsvarende opgavetype, som omfatter agil udvikling (ydelsesområde 1).

Det er et minimumkrav, at ansøger dokumenterer erfaring med mindst 1 reference på leverance af tilsvarende opgavetype, som omfatter både udvikling, vedligeholdelse og applikationsdrift (ydelsesområde 1, 3 og 4 i punkt II.1.4).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vederlæggelse sker som nærmere bestemt i rammeaftalen. Det kan oplyses, at leverandøren skal opkræve vederlag ved elektronisk fakturering, der overholder reglerne i bekendtgørelse af lov nr. 798 af 28.6.2007 samt bekendtgørelse nr. 206 af 11/03/2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Lovbekendtgørelserne kan hentes på www.retsinformation.dk. I kontrakten er hensynet til arbejdsmiljø og samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er bl.a. stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og ILO-konvention 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og arbejdsmiljø. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen og databeskyttelsesforordningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/11/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål relateret til prækvalifikation skal stilles senest den 27. oktober 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

2) Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og punkt III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin kapacitet til rådighed for en ansøger, skal underskrive en støtteerklæring, forud for underskrift af kontrakten, såfremt den pågældende ansøger tildeles kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

3) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

4) Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. §153.

5) Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

6) Ad II.1.5) og II.2.6): Det anførte beløb er et skønnet øvre forbrug over 4 år opgjort på baggrund af Arbejdstilsynets historiske og forventede forbrug, og er således ikke udtryk for en aftageforpligtigelse. Historisk har forbruget været varierende mellem de enkelte år. Fremadrettet forventes forbruget gennemsnitligt, at udgøre 45-55.000.000 DKK per år. Det bemærkes, at den nuværende politisk aftale om at styrke og omlægge den danske arbejdsmiljøindsats og samtidig styrke indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet udløber i 2022 hvorfor der pt. er usikkerhed om Arbejdstilsynets budgetter for 2023 og fremefter.

7) Oplysninger om it-miljøet hos Arbejdstilsynet og anvendte teknologier er beskrevet i bilag 2 og særligt bilag 2A.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2021

Send til en kollega

0.047