23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 196-510367
Offentliggjort
08.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Domstolsstyrelsen v/Tinglysningsretten

Udbud af Drift, Vedligeholdelse, Support og Videreudvikling af digital tinglysning (e-TL)


Domstolsstyrelsen v/Tinglysningsretten

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Domstolsstyrelsen v/Tinglysningsretten
Postadresse: Majsmarken 5
By: Hobro
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Thoft Fisker
E-mail: kafi@domstol.dk
Telefon: +45 24865060
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.tinglysningsretten.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312229&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312229&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Administration og udvikling af Danmarks Domstole

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Drift, Vedligeholdelse, Support og Videreudvikling af digital tinglysning (e-TL)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af kontrakten om drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af den digitale tinglysning (e-TL).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212517 Udvikling af it-programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Hobro

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I. Baggrund

Den digitale tinglysning (e-TL) er et register, der indeholder oplysninger om rettigheder (adkomst, hæftelser og byrder) over al fast ejendom i Danmark, gæld i motorkøretøjer og i boligandele, virksomhedspant, gæld medsikkerhed i andre pantsatte effekter, ægtepagter, personer frataget handleevnen samt testamenter oprettet for notar.

Tinglysningsretten er ansvarlig for registeret. Registeret fylder pt. ca. 177.400 GB og hertil kommer back-up på 2.284 TB. Systemet vokser med ca. ½ TB årligt. Back-up forbruget er i det seneste år steget med ca. 900 TB. Det eksisterende system håndterer ca. 2,5 mio. anmeldelser årligt samt ca. 250.000 daglige forespørgsler.

Tinglysningsretten er beliggende på adressen Majsmarken 5, 9500 Hobro og har ingen afdelinger eller lokationer andre steder i landet.

Det eksisterende system har integrationer til Det Centrale Personregister (CPR og CPR vejregister), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Køretøjsregisteret (DMR), Datafordeleren (vurderinger og adresser) og NETS (MitID og betalinger). Data fra disse registre hentes enten via integrationer til de respektive registre eller fra kopiregistre (CPR, CVR, DMR og Datafordeleren) tilknyttet tinglysningssystemet. Det eksisterende system leverer data til andre offentlige myndigheder, som f.eks. Skattestyrelsen, Ejerfortegnelsen, Civilstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Det eksisterende system indeholder i øvrigt en række funktionaliteter til: i) lagring af bilag, kladder, anmel-delser til underskrift, og fuldmagter mv, ii) betaling i form af et betalingsmodul (NETS), iii) udskrivning og forsendelse af adkomsthaverbreve (tinglysningslovens § 49c, stk. 5) og slettebreve (tinglysningslovens § 47, stk. 9).

Systemet driftes fra 2 geografisk selvstændige lokationer og data forefindes på nuværende tidspunkt kun i Danmark.

Systemet er baseret på blandt andet Oracle WebLogic, Oracle DB, Java, og relaterede frameworks og SOAP Web Services.

Systemet har på nuværende tidspunkt 1 driftsmiljø og 2 testmiljøer samt et antal interne udviklings- og testmiljøer hos leverandøren.

II. De udbudte hovedydelser

Kontrakten vedrører drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af den digitale tinglysning (e-TL).

Til brug for levering af ovennævnte ydelser skal leverandøren levere følgende hovedydelser:

A. Etablering af nødvendige miljøer

Leverandøren skal etablere de nødvendige miljøer til driftsafvikling af systemet. Miljøerne skal etableres så-ledes, at systemet kan flyttes med nødvendiggjorde tilpasninger, herunder f.eks. af grænsesnit.

B. Transition

Leverandøren skal foretage transition af systemet fra de nuværende miljøer til de af leverandøren etablerede tilsvarende miljøer. Under denne transition skal leverandøren desuden etablere kommunikationsforbindelser til eksterne parter (finanssektoren/e-nettet, SKAT, KMD, etc.), der er koblet op til systemet eller anvender systemet.

Leverandørens løbende ydelser under kontrakten vil omfatte følgende hovedydelser:

C. Drift af systemet

Drift omfatter den fulde leverance af de faciliteter, driftssystemer og driftsydelser, som skal til for at sikre systemets drift. Dette omfatter bl.a. drift af hardware, operativsystemer og databaser.

D. Support

Supporten omfatter bl.a. leverandørens service desk (incident mangement) og 2. level support overfor udvalgte medarbejdere hos kunden.

E. Vedligeholdelse af systemet

Vedligeholdelse består af vedligeholdelse af systemets applikationer og platforme med henblik på at sikre et opdateret, sikkert og velfungerende system. Dette omfatter bl.a. fejlrettelse, ændringsstyring, forebyggende vedligeholdelsesopgaver og sikring af systemets ydelse og stabilitet.

F. Videreudvikling af systemet

Videreudvikling omfatter bl.a. ændringer, som foretages ud fra eksempelvis behov om yderligere brugervenlighed, automatisering, ændringer af funktionaliteten, herunder ny funktionalitet, som følge af ny eller ændret lovgivning

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange af 12 måneder (i alt 24 måneder).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inkl. forlængelsen af kontrakten.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår

Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrap-port/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 75 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten stiller krav i forhold til sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 193-466689
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 2. november 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Vedr. punkt I.3) bemærkes det, at dele af udbudsmaterialet kun er tilgængeligt via et datarum. Adgang til datarum gives efter anmodning. Se udbudsbetingelserne, punkt 4.2, for nærmere om adgangen til datarum.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2). Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra tidspunktet for afsluttet transition ind ("Overtagelsesdagen"). Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

I henhold til Investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som ikke er hjemmehørende i EU (”udenlandske aktør”), ii) som er en dattervirksomhed eller filial til en udenlandsk aktør, iii) eller som er kontrolleret af eller underlagt betydelig indflydelse fra en udenlandsk aktør, i visse tilfælde på forhånd ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå ”særlige økonomiske aftaler” eller anmelde indgåelsen. Tilbudsgiven bør afklare, om tilbudsgivers aftaleindgåelse vil være en ”særlig økonomisk aftale”, jf. nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2021

Send til en kollega

0.047