23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 197-513898
Offentliggjort
11.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Sundhedsdatastyrelsen

Anskaffelse af SAC platform


Sundhedsdatastyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsdatastyrelsen
CVR-nummer: 33257872
Postadresse: Ørestads Boulevard 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Aase Larsen
E-mail: aase@ssi.dk
Telefon: +45 32688536
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312902&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af SAC platform

Sagsnr.: 21/06229
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sundhedsdatastyrelsen planlægger at igangsætte et udbud for anskaffelse af en platform til etablering af funktioner til overvågning og analyse aktivitet på sundhedssektorens it-systemer og -infrastruktur.

Sundhedsdatastyrelsen ønsker med denne forhåndsmeddelse at orientere om det kommende udbud.

Der afholdes informationsmøde torsdag d. 14. oktober 2021, kl. 14 - 16. Mødet afholdes virtuelt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
48000000 Programpakker og informationssystemer
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
48461000 Programpakke til analyse- eller forskningsformål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

• Baggrund:

Som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes sektorspecifikke strategier for cyber- og informationssikkerhed i seks samfundskritiske sektorer samt opbygges kapacitet i hver sektor, som medvirker til at styrke cybersikkerheden i den enkelte sektor. På baggrund heraf er der udarbejdet en national strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren. Et centralt initiativ i strategien er initiativ 3.2, der omhandler funktioner til overvågning og analyse. Der er på baggrund af initiativet gennemført en række afklaringer mellem staten, regionerne og kommunerne samt øvrige relevante aktører i sundhedssektoren af, hvorledes sundhedsvæsenets evne til at overvåge og analysere aktivitet på sektorens it-systemer og infrastruktur bedst etableres, herunder med hensyn til etablering af fælles funktioner for sektoren. l aftalen om regionernes økonomi for 2022 prioriteres midler til etablering af lokale overvågningsfunktioner i regionerne og det fastlægges, at regionernes overvågningsfunktioner tilsluttes et centralt analysecenter for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren.

• Anskaffelse:

Der planlægges anskaffelse af platform til etablering af funktioner til overvågning og analyse i det centrale analysecenter, som placeres i Sundhedsdatastyrelsen (Kunden) i regi af sundhedsvæsenets Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed (DCIS). Funktionerne skal gøre det muligt i første omgang at varetage denne opgave på tværs af regionernes lokale overvågning- og analysefunktioner men forventningen er, at funktionen over tid skal udvides til også at omfatte sundhedsvæsenets øvrige aktører, herunder almen praksis. Målet er i første omgang, at platformen og de centrale funktioner etableres og er funktionsdygtige, og at alle regionerne kobles op til løsningen, inden udgangen af 2022.

• Forventet omfang:

1. Anskaffelsen forventes at omfatte brugsret eller abonnement til platform til overvågning og analyse af aktivitet på sundhedsvæsenets it-systemer og infrastruktur baseret på netværksdata fra tilsluttede aktører - i første omgang regionerne. Analyseopgaven forudsættes varetaget af Kunden baseret på platform med størst mulig grad af automatisering.

2. Tilslutning af regioner og øvrige relevante aktører til den centrale løsning, herunder rådgivning om, hvordan opkoblingen bedst gennemføres for den enkelte aktør, der skal tilsluttes

3. Uddannelse af medarbejdere

4. Dertil optioner omfanget af hvilke endnu ikke er fastlagt.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilmelding til informationsmødet torsdag d. 14. oktober 2021, kl. 14 - 16 kan ske via besked modulet i det elektroniske udbudsværktøj EU-Supply. Interesserede bedes fremsende kontaktinformationer (navn, e-mail og virksomhed), herefter fremsendes bekræftelse og yderlige information. Der kan maksimalt tilmeldes 3 personer pr. interesseret virksomhed.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Interesserede opfordres til at holde sig orienteret via EU-Supply, hvor evt. yderligere informationer løbende bliver up-loaded. Evt. yderligere oplysninger om informationsmødet d. 14. oktober 2021 offentliggøres ligeledes via EU-Supply.

Præsentationsmateriale fra informationsmødet offentliggøres ligeledes på EU-Supply efter afholdelse af mødet.

Yderligere information om strategi for cyber-og informationssikkerhed 2018-2021 kan tilgås her: https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/. Yderligere information om national strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren kan tilgås her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/cyberstrategi.

Alle interesserede opfordres til at deltage i informationsmødet.

Dato angivet i pkt. II.3) er forventet dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2021

Send til en kollega

0.031