23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 198-517197
Offentliggjort
12.10.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/sengetøj mv


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: s26f@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/151477308.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/sengetøj mv.

Sagsnr.: 2020-0835185
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver meddeler hermed, at udbudsproceduren vedr.udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/sengetøj mv. er blevet annulleret.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Leje, vask, levering og servicering af arbejdsbeklædning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
18130000 Arbejdsbeklædning til specialformål
18140000 Tilbehør til arbejdsbeklædning
18300000 Beklædningsgenstande
18400000 Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør
18420000 Tilbehør til beklædningsartikler
18443300 Hovedbeklædning
50830000 Reparation af beklædning og tekstiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leje, vask og levering af arbejdsbeklædning på vegne af institutioner primært under Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF), Socialforvaltningen (SOF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF).

Antallet af medarbejdere kan variere over året og ligeså fra år til år. Aftalen kommer til at gælde primært for følgende personalegrupper:

- Plejepersonale, inde og ude.

- Sygeplejersker, inde og ude

- Rengøringsmedarbejdere.

- Køkkenpersonale, i ældremadsproduktion og i skolemadsproduktion.

- Personale i Voksentandplejen (inde og ude)Fysioterapeuter/ergoterapeuter (inde og ude)

- Gartnere/servicepersonale/teknisk personale (inde og ude)

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering/Drift/Service / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Leje, vask, levering og servicering af overtøj til udekørende medarbejdere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
18110000 Erhvervsbeklædning
18140000 Tilbehør til arbejdsbeklædning
18220000 Vejrfast beklædning
18221000 Vandtæt beklædning
18300000 Beklædningsgenstande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leje, vask, levering og servicering af overtøj til udekørende medarbejdere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering/Drift/Service / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Afhentning, vask og returlevering af beboernes private tøj/sengetøj/linned på plejecentre og decentrale enheder samt vask og levering af sengetøj/linned til plejecentre og decentrale enheder

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19231000 Linned
39512000 Sengelinned
98311000 Afhentning af vasketøj
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Afhentning, vask og returlevering af beboernes private tøj/sengetøj/linned på plejecentre og decentrale enheder samt levering og vask af linned/sengetøj til plejecentre og decentrale enheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering/Drift/Service / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 151-401078
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Leje, vask, levering og servicering af arbejdsbeklædning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Leje, vask, levering og servicering af overtøj til udekørende medarbejdere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Afhentning, vask og returlevering af beboernes private tøj/sengetøj/linned på plejecentre og decentrale enheder samt vask og levering af sengetøj/linned til plejecentre og decentrale enheder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven

§§ 135, 136 og 137 stk. 1 , nr. 1,2, og 7. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er

endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har

begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning

inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137,

stk. 1, nr. 3. Jf. afsnit 7.2.2 i Udbudsbetingelser skal Tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske

og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det

relevante forsikringsselskab. - Revisionspåtegnet årsregnskab for de seneste 3 disponible

regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres omsætning fremgår. - Revisionspåtegnet årsregnskab for

de seneste 3 disponible regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres soliditetsgrad fremgår. Revisionspåtegnet årsregnskab for

de seneste 3 disponible regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres egenkapital fremgår.

Hvis tilbudsgiveren ønsker at afgive tilbud på flere delkontrakter, men ikke opfylder de kumulative egnethedskarv for økonomisk og finansiel formåen, kan Tilbudsgiveren vælge at prioritere de afgivne tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2021

Send til en kollega

0.047