23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 199-519565
Offentliggjort
13.10.2021
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af Låne- og opkrævningsløsningen


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Nybrovej 110-116
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Krogsgaard-Jensen
E-mail: Anton.Krogsgaard-Jensen@ufst.dk
Telefon: +45 72389485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313044&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313044&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af Låne- og opkrævningsløsningen

Sagsnr.: 21-0999089
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver skal anskaffe bistand til udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af Låne- og opkrævningsløsningen. Låne- og op-krævningsløsningen skal understøtte de statslige opgaver i forbindelse med ansøgning og administration af den permanente indefrysningsord-ning og pensionistlån samt opkrævning heraf som en del af Boligskatteforliget 2017.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 118 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72223000 Gennemgang af behov for informationsteknologi
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72228000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering i hele Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Boligskatteforliget 2017 indebærer en ny model for ejendomsbeskatning, som består af to hovedelementer. For det første indebærer forliget, at opkrævningen af ejendomsskatterne (ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift) samles i staten fra 2024. For det andet indeholder forliget en række tiltag, der skal sikre tryghed for boligejerne ved overgangen til de nye ejendomsvurderinger. Ordregiver skal i den forbindelse udvikle og drive it-systemet ”Låne- og Opkrævningsløsningen”. Låne- og Opkrævningsløsningen er et it-system, der bl.a. skal understøtte ansøgning og administration af den permanente indefrysningsordning og pensionistlån og opkrævning, hvilket den udbudte kontrakt skal understøtte.

Kontrakten omfatter følgende hovedydelser:

A. Leverancen

Leverandøren skal udvikle, levere og implementere Låne- og Opkrævningsløsningen. Leverancen er opdelt i Delleverancer, der forventeligt skal leveres efter en agil leveranceform. Delleverance 1 skal under-støtte ansøgning om pensionistlån og oprettelse af lånesag for pensionistlån samt etablere udstillingsløsning, der understøtter kommunikation med borgerne på TastSelvBorger. Delleverance 2 skal understøtte omlægning og oprettelse af kommunale indefrysninger og pensionistlån. Delleverance 3 skal understøtte administration og opkrævning af lån, herunder oprettelse af nye lånesager og lånekrav for indefrysninger og pensionistlån, hændelser i løbet af året, opkrævning og regnskabsføring samt sagsbehandling. Delleverance 4 skal understøtte modtagelse af data samt oprettelse af lånekrav på baggrund af modtagelse af data fra Forskud.

B. Applikationsvedligeholdelse

Ved Applikationsvedligeholdelse forstås, at Leverandøren udfører forebyggende vedligeholdelse, herunder optimerer Løsningens ydeevne, driftssikkerhed og funktionalitet gennem releases og nye versioner samt sikrer gennemførelsen af opdateringer i form af patches, service packs og sikkerhedsopdateringer. Herud-over skal Leverandøren løbende rette konstaterede fejl i Løsningen og tilpasse Løsningen på baggrund af ny/ændret lovgivning af generel karakter for Leverandørens virksomhed, hvor Leverandøren er pligtsubjekt.

C. Applikationssupport

Ved Applikationssupport forstås, at Leverandøren stiller en Service Desk til rådighed for Ordregiver og sikrer, at alle henvendelser registreres, behandles og kontrolleres. Herudover skal Leverandøren sikre, at afvigelser og hændelser, som ikke planlagte samt underliggende årsager hertil registreres og håndteres.

D. Drift

Leverandøren skal drive Systemet og sikre, at dette er tilgængeligt for Ordregiver samt levere kapacitet til drift af Systemet og de med driften forbundne Services. Herudover skal leverandøren sikre, at platformen løbende opdateres samt installere opdateringer i et hensigtsmæssigt forløb efter disses frigivelse. Leverandøren skal tillige levere kundespecifikke platformstilpasninger og platformssupport samt yde konsulentbi-stand til løsning af opgaver, som er relateret til Systemet og som er en forudsætning for indfrielsen af Ordregivers behov.

E. Bestillingsydelser

Leverandøren skal levere bestillingsydelser relateret til kontraktens formål, herunder særligt videreudviklingsleverancer og konsulentbistand. Bestillingsydelser skal understøtte Ordregivers forretningsmæssige mål og behov, herunder som følge af f.eks. ændret administrativ praksis og lovgivning, forretningsmæssi-ge ønsker eller teknologisk udvikling. Leverandøren skal endvidere bistå Ordregiver med at optimere systemet, herunder levere projektstyring i optimeringsprojekter og ved foretagelse af analyser og anbefalinger i den forbindelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 118 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4), litra A, B, C, D og E.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med hovedydelserne.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsam-men dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelsen. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som det gennemsnitlige antal tildelte point for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 200 mio. DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Hver reference må ikke indeholde mere end 7 200 anslag (antal tegn med mellemrum). Hvis en reference indeholder mere end 7 200 anslag, vil alene de første 7 200 an-slag blive taget i betragtning.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte hovedydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes an-søger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler (”elevklausuler”).

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Den udbudte kontrakt består af ”Kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af Låne- og opkrævningsløsningen” og ”Kontrakt om drift af Låne- og opkrævningsløsningen”, der tilsammen udgør ét kontraktkompleks, som skal indgås med én leverandør på baggrund af dette udbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 1. november 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgi-ves et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansø-geren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kon-traktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på ordregivers forventede anvendelse af Kontrakten.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af E&E-systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021

Send til en kollega

0.047