23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 199-519918
Offentliggjort
13.10.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Dollerup
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

Sagsnr.: DP114
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark ønsker at indkøbe et Facility Monitoring System (FMS) i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
33195200 Central monitorstation
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
38341500 Apparatur til monitorering af kontamination
38344000 Apparatur til monitorering af forurening
38931000 Temperatur/fugtmålere
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71700000 Overvågning og kontrol
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72228000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel
72250000 System- og supporttjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72268000 Levering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH skal der anskaffes et Facility Monitoring System (FMS) med IoT Teknologi. Anskaffelsen vedrører levering og implementering af et FMS, herunder konfiguration, installation, validering, test, uddannelse og dokumentation af systemet, levering og kalibrering af udstyr (sensorer mv.) samt vedligeholdelse og support. Formålet med anskaffelsen er at få etableret et Facility Monitoring System til GxP og CNC rum samt artikler på Nyt OUH med alle de bestanddele et sådan FMS-system består af. FMS-systemet skal sikre data til at godkende et rums eller artikels egnethed iht. rummets eller udstyres funktion, samt kunne advisere personale i tilfælde af kritiske niveauer og værdier fra omgivende miljø bliver overskredet. FMS-anlægget skal kunne påvise revisionsspor på alle loggede data, hvorved akkrediteret data kan fremvises for lovgivende myndigheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation og tidsplan / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på timebaseret ydelser og ekstra udstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Jf. angående kontraktsværdi er der tale om et tidsubegrænset kontrakt med mulighed for opsigelse jf kontraktens bestemmelser herom.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 107-281339
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb Udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN454868A.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021

Send til en kollega

0.047