23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-533492
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Ekstern sikkerhedsovervågnings service


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Thomsen
E-mail: perht@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93576602
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311178&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311178&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ekstern sikkerhedsovervågnings service

Sagsnr.: EMN-2021-07311
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72212732 Udvikling af datasikkerhedsprogrammel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers behov for indkøb af ekstern sikkerhedsovervågnings service. Udbuddet omfatter således Ordregivers indkøb af ekstern sikkerhedsovervågnings service og konsulentbistand til domænerne: Sundhedsplatformen, Region Sjælland og Sundhed.dk

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72212732 Udvikling af datasikkerhedsprogrammel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers behov for indkøb af ekstern sikkerhedsovervågnings service. Udbuddet omfatter således Ordregivers indkøb af ekstern sikkerhedsovervågnings service og konsulentbistand til domænerne: Sundhedsplatformen, Region Sjælland og Sundhed.dk

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Ordregiver 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Domænet Sundhed.DK er med som option.

Om optionen ønskes anvendt forventes besluttet medio 2022

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud Jf. Lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24 EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

Ordregiver tildeler rammeaftale til den tilbudsgiver som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriterierne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Økonomisk og finansiel formåen - Årsomsætning

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav til det niveau, der kræves:

• At Tilbudsgiver gennemsnitligt har haft en årsomsætning på minimum 5 millioner DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Ansøger skal anføre to (2) forskellige leverancer som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før ansøgningsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

Referencerne bedes indeholde:

• Angivelse af Kunden

• Beskrivelse af indholdet af opgaven og eventuelle tilhørende service- og supportaftale.

• Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt).

• Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

• Årlig kontraktværdi

For rammeaftaler angives det estimerede årlige kontraktværdi.

Minimumskrav til det niveau, der kræves:

• Ansøger skal have minimum to (2) sammenlignelige leverancer.

En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med både den udbudte kontrakt og/eller kunde.

• Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning svarer til den udbudte kontrakt.

• Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 188-489141
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/11/2021
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Tilbud modtages elektronisk

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til deltagelse i åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Medio 2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De 3 domæner vil have forskellige opstartsdatoer men samme udløbsdato.

Sundhedsplatformen forventet løbetid 2021.12.09 - 2023.12.08

Region Sjælland forventet løbetid 2022.04.17 - 2023.12.08

Sundhed.dk (option) forventet løbetid hvis option anvendes, medio 2022 - 2023.12.08.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.065