23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-534499
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Naviair

Beredskabskritisk kredsløb til datakommunikation


Naviair

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naviair
CVR-nummer: 26059763
Postadresse: Naviair Allé 1
By: Kastrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Perch Hellinghus
E-mail: cpe@naviair.dk
Telefon: +45 32478912
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naviair.dk
I.6) Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Beredskabskritisk kredsløb til datakommunikation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72315200 Drift af datanetværk
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Naviair ønsker at indgå en kontrakt om fortsat drift og support samt udvidelse af en samlet beredskabskredsløbsløsning til kommunikation, baseret på WDM-kredsløb via OTN-Net omfattende beredskabsmæssige formål og med fuld type 2 redundans på de enkelte delstrækninger, til samtlige geografiske lokationer, hvor Naviair opererer. Ydelserne skal overholde de gældende krav til specielt sikrede kredsløb, jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 261 af 22/02/2021.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72315200 Drift af datanetværk
72318000 Datatransmission
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Naviair ønsker at indgå en kontrakt om fortsat drift og support samt udvidelse af en samlet beredskabskredsløbsløsning til kommunikation, baseret på WDM-kredsløb via OTN-Net omfattende beredskabsmæssige formål og med fuld type 2 redundans på de enkelte delstrækninger, til samtlige geografiske lokationer, hvor Naviair opererer. Ydelserne, herunder kredsløbene, skal overholde de gældende krav til specielt sikrede kredsløb, jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 261 af 22/02/2021.

Det er bl.a. et krav i bekendtgørelsen, at alle tekniske data og kundeadresser bliver hemmeligholdt. Det er desuden et krav, at opgaver vedrørende information, IT-systemer, tekniske infrastruktur og økonomisystemer kun må udføres af personer med den nødvendige sikkerhedsgodkendelse. Leverandøren skal sikre den nødvendige sikkerhedsgodkendelse og skal på anmodning kunne påvise, at de relevante medarbejdere har de nødvendige sikkerhedsgodkendelser.

Kontrakten skal træde i kraft den 1. januar 2022 og forventes at løbe i 10 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten er omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra c, ii). Naviair har til hensigt at indgå en aftale med TDC Erhverv A/S om fortsat at stille en samlet WDM-kredsløbsløsning inklusive support til rådighed til kommunikation samt en udvidelse heraf, baseret på TDC Erhvervs OTN-Net omfattende beredskabsmæssige formål, til samtlige geografiske lokationer, hvor Naviair opererer, og som skal overholde de gældende krav til specielt sikrede kredsløb i bekendtgørelse om faste kredsløb til beredskabsmæssige formål. På den baggrund kan den kun tildeles en aktør. Kontrakten skal træde i kraft den 1. januar 2022 og forventes at løbe i 10 år. Naviair vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

Naviair agter på denne baggrund at indgå kontrakt med TDC Erhverv A/S. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 014-019662

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Beredskabskritisk kredsløb til datakommunikation

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: NA
By: Købenahvn
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Naviair følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

-

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.031