23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 206-538234
Offentliggjort
22.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danske Spil A/S

Opdateringer

Rettelse
(22.11.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 19-11-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-11-2021
Time: 12:00

Rammeaftale om levering af medarbejderbredbånd


Danske Spil A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Spil A/S
CVR-nummer: 64011715
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Niclas Hørup
E-mail: nich@danskespil.dk
Telefon: +45 26708283
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313428&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313428&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af medarbejderbredbånd

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72400000 Internettjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter landsdækkende levering af medarbejderbredbånd til medarbejdere i Danske Spil A/S koncernen. Internetopkoblingerne omfatter Fiberforbindelse, Coaxforbindelse, Kobberforbindelse og mobilforbindelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter landsdækkende levering af medarbejderbredbånd til medarbejdere i Danske Spil A/S koncernen. Internetopkoblingerne omfatter Fiberforbindelse, Coaxforbindelse, Kobberforbindelse og mobilforbindelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste tilgængelige regnskabsår.

Tilbudsgiver bedes oplyse sin egenkapital i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Når Ordregiver forlanger det, skal tilbudsgiver som dokumentation fremlægge seneste tilgængelige årsregnskab.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at Tilbudsgiver har udført mindst én tilsvarende opgave inden for de seneste tre år regnet fra udgivelsesdatoen for denne udbudsbekendtgørelse.

Med ”tilsvarende opgave” forstås opgave(r), der indebærer

a) levering af internetopkoblinger til minimum 250 medarbejdere

b) erfaring med levering af internetopkoblinger på medarbejdernes adresser

c) erfaring med teknisk implementering af internetopkoblinger til medarbejdere

d) erfaring med drift af internetopkoblinger

Tilbudsgiver bedes angive mindst én reference til en tilsvarende opgave (som opfylder definitionen ovenover). Tilbudsgiver kan angive flere referencer, som tilsammen udgør en tilsvarende opgave.

Tilbudsgiver bedes angiver:

i) dato for påbegyndt udførelse

ii) kundenavn

iii) hvilke punkter ad a-d der blev opfyld i den angivne reference

Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (eksempelvis underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal Tilbudsgiver godtgøre, at Tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse.

Er Tilbudsgiver en del af et konsortium skal de krævede oplysninger afgives for deltagere i konsortiet.

Baserer Tilbudsgiver sig på andres tekniske og faglige formåen skal der udfyldes en støtteerklæring.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

År 2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via det elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Tilbudsgiver kan i henhold til proceduren i udbudsbetingelserne stille skriftlige spørgsmål til ordregiver i det elektroniske udbudssystem.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148,stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgiveset særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører.

Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lad andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.Tilbudsgiver vil tillige blive udelukket fra udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af den i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 nævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. §153.

Økonomiske aktører, som Tilbudsgiver måtte basere sin finansielle og økonomiske formåen på, skal vedfremlæggelse af dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, underskrive erklæring om, at virksomheden vil hæfte solidarisk med hovedleverandøren for rammeaftalens gennemførelse, jf. udbudslovens §144, stk. 6.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Vedr. pkt. II.1.6): Rammeaftalen vil blive tildelt én leverandør, og er ikke opdelt i delaftaler.

Ikke-opdelingen i delaftaler begrundes af, at de udbudte ydelser har en funktionel og naturlig sammenhæng, som gør, at en korrekt og omkostningseffektiv kontraktgennemførelse alene opnås, hvis de udbudte ydelser leveres af samme leverandør.

Kontrakten er en rammeaftale, som ordregiver ikke er forpligtet til at foretage et bestemt træk på.

Kontraktværdien i pkt. II.1.5 er et skøn. Det skønnes at kontraktværdien ligger i intervallet 4.000.000 - 5.000.0000 kr.

Vedr. pkt. IV.2.4): Tilbudsgivers tilbud skal afgives på dansk.

Tilbuddet må dog gerne indeholde begreber og korte benævnelser på engelsk, såfremt det tjener til forståelse af tilbuddet, f.eks. når en angivelse eller benævnelse på dansk ikke er retvisende. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at se bort fra de dele af tilbuddet, som ikke er afgivet på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Vibog
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2021

Send til en kollega

0.078