23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 211-554092
Offentliggjort
29.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Opdateringer

Rettelse
(22.11.2021)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 26-11-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 30-11-2021
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 26-11-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 30-11-2021
Time: 12:00

Udbud af måtteservice


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helene Suhr-Jessen
E-mail: ks2e@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.kk.dk/udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163946182.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163946182.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af måtteservice

Sagsnr.: 2021-0129056
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører vask og leje af måtter til Københavns Kommune herunder levering og afhentning samt rådgivning af de enkelte enheder i forbindelse med valg af måttetype, størrelse og skiftefrekvens. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98312000 Tekstilrensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal understøtte Københavns Kommunes arbejde med at forbedre miljøet og skabe bæredygtige løsninger. Leverandøren skal opfylde kriterierne for svanemærkede vaskerier eller tilsvarende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af kontrakten anslås til 52.000.000 kr. (svarende til en stigning i omsætning på 30 %) bl.a. som følge af eventuelle prisstigninger for materialer og en eventuel stigning i bygningsmassen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab og revisorpåtegnet årsregnskab eller erklæring om tilbudsgivers omsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

- Tilbudsgivers omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 70.000.000 (ekskl. moms), dvs. gennemsnitligt 23,33 mio. kr. årligt.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for seneste disponible regnskabsår skal være mindst 10%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremvise 3 referencer på leveringer af måtteservice, der er udført inden for de seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal have arbejdsmiljøstyringsforanstaltninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Referencerne skal hver have en årlig værdi på minimum DKK 100.000,00. De 3 referencer skal indeholde en angivelse af opgavens karakter/beskrivelse af de præsterede ydelser, beløb for hele den præsterede ydelse (samlede kontraktsum), tidspunkt for udførelsen (dato for kontraktens start og slut) samt modtager af ydelsen (med navn og kontaktoplysninger - tlf. og/eller e-mail).

- Tilbudsgiver skal være certificeret i henhold til ISO 45001 eller have tilsvarende arbejdsmiljøstyringsforanstaltninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Aftalen indeholder en arbejdsklausul vedrørende arbejdstager- og lønvilkår. Kontrakten indeholder en klausul vedr. overholdelse af CSR-vilkår.

Tilbudsgiver skal opfylde kriterierne for svanemærkede vaskerier eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens §§ 135,136 og 137 nr. 1, 2, 3 og 7 (se mere herom i Udbudsbetingelserne).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2021

Send til en kollega

0.062