23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 213-561115
Offentliggjort
03.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Skærmvægsløsning til Beredskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Nikolaj Lysebjerg Hansen
E-mail: niha@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 61245133
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311496&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311496&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Skærmvægsløsning til Beredskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beredskabsstyrelsen skal anskaffe en skærmvægsløsning til hovedkontoret i Birkerød og øvrige afdelinger til styrkelse af Beredsskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Birkerød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører levering og vedligeholdelse af en skærmvægsløsning til styrkelse af Beredskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter.

Beredskabsstyrelsen (herefter BRS) er en central del af Danmarks katastrofeberedskab og arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

BRS har hovedsæde i Birkerød, der omfatter et operationsrum og et krisekommunikationsrum. Herfra ledes det statslige redningsberedskab, der består af mere end 1 500 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer på styrelsens 6 operative beredskabscentre. De seks beredskabscentre er placeret på følgende lokationer:

— BRS Nordjylland, Thisted

— BRS Midtjylland, Herning

— BRS Sydjylland, Haderslev

— BRS Sjælland, Næstved

— BRS Hovedstaden, Hedehusene

— BRS Bornholm, Allinge.

Derudover råder BRS over et kemisk- og nukleart ekspertberedskab, hvoraf det nukleare beredskab er fysisk placeret i Birkerød, hvorimod det kemiske beredskab er beliggende på Nørrebro i København.

Formålet med anskaffelsen er at samle centrale informationer fra en lang række af BRS’ øvrige operative systemer i ét samlet visuelt overblik, og dele dette samlede overblik med BRS’ operative afdelinger.

For at varetage krisestyringen har BRS behov for at skabe et retvisende og brugbart situationsbillede baseret på forskellige informationer samtidig med, at BRS har brug for effektive metoder til at foretage informationsdeling. På nuværende tidspunkt løses krisestyringen gennem forskellige arbejdsgange og procedurer på forskellige niveauer, der understøttes af forskellige, og usammenhængende ledelsesstøttesystemer, hvilket medfører, at informationsdelingen og opbygning af et retvisende og brugbart situationsbillede i krisestyringsstaben besværliggøres. Med kontrakten anskaffes en teknisk løsning, der understøtter en visuel ”samling” af informationer, således at overblik og informationsdeling med BRS operative beredskabscentre gøres enklere og hurtigere.

Kontrakten omfatter levering af en samlet løsning bestående af hardware, software, dokumentation og uddannelse i brug af løsningen samt efterfølgende løbende vedligeholdelse af løsningen, herunder mulighed for at anskaffe ad-hoc uddannelse, on site support, mindre tilpasninger af løsningen samt reservedele.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

FMI kan forlænge kontrakten 2 gange med 48 måneder måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som beskrevet under punkt II.2.7), kan kontrakten forlænges 2 gange med 48 måneder. Herudover kan følgende ydelser anskaffes ad hoc:

— Serviceudkald (on site support)

— Mindre tilpasninger af løsningen

— Uddannelse i brug af skærmvægsløsningen

— Reservedele.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da der skal leveres én samlet løsning, og da det er afgørende, at leverandøren heraf også forestår den efterfølgende vedligeholdelse af løsningen. En opdeling af kontrakten ville herudover bl.a. medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste 3 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. del IV, pkt. B.

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste 3 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger/ baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks.et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lov bkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Kontrakten skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til bilag 15 for yderligere oplysninger.

FMI kræver, at alle de medarbejdere, der skal befinde sig på Beredskabsstyrelsens lokationer som led i udførelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes som nærmere beskrevet i kontrakten og bilag 14.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aftalen indgås af FMI på vegne af Beredskabsstyrelsen, som dermed også er berettiget til at benytte kontrakten, herunder gennemføre ad hoc anskaffelser i medfør af kontrakten. Vedrørende pkt. II.1.5) og II.2.6): Kontraktens anslåede værdi er 9-13 mio. DKK, hvilket er udtryk for kontraktens værdi, inklusiv forlængelser af kontrakten samt løbende bestillinger af tjenesteydelser i forbindelse med løbende vedligeholdelse af løsningen m.v. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring kontraktens reelle værdi, hvad angår løbende bestillinger i kontraktens løbetid. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over kontraktens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede maksimale værdi af kontrakten.

FMI stiller krav om, at ansøger og hver af de juridiske enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Vedrørende pkt. IV.2.4): Ansøgningen om deltagelse/ skal være på det sprog, der fremgår af pkt. IV.2.4).

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt.III.1.2) og III.1.3).

Ansøger, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på www.Digitaludbud.dk ESPD’et skal udfyldes og indgives viawww.digitaleudbud.dk i overensstemmelse med de instrukser, der følger af det elektroniske udbudssystem.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155. Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), skal ansøger på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enheder juridisk forpligtet over for ansøger. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon bilag 2 til udbudsbetingelserne, der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre ansøger til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

FMI er forpligtet til at udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2021

Send til en kollega

0.047