23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 215-564358
Offentliggjort
05.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Udbud af koagulationstimere

(11.02.2022)
Vingmed A/S
Birkerød Kongevej 150B
3460 Birkerød

Opdateringer

Rettelse
(03.12.2021)

IV
Placering af det tekst, der skal ændres:2.2
I stedet for:
Dato: 01-12-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-12-2021
Time: 12:00

IV
Placering af det tekst, der skal ændres:2.7
I stedet for:
Dato: 01-12-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-12-2021
Time: 12:00

Udbud af koagulationstimere


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Madsen
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af koagulationstimere

Sagsnr.: 1-23-4-101-83-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38434520 Blodanalyseapparater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland ønsker at gennemføre udbud af koagulationstimere til brug på AUH på afdelingerne Hjertesygdomme (Lab 1 og 2), Operation øst 1 (hjerte-lunge-kar), Forberedelse og opvågning Øst 1, til brug ved heparinmonitorering hos patienter der undergår hjertekirugi, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO; hjerte-lunge maskine) eller til brug ved kardiologisk intervention.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33141530 Blodkoaguleringsmidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

AUH, Skejby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland ønsker at gennemføre udbud af koagulationstimere til brug på AUH på afdelingerne Hjertesygdomme (Lab 1 og 2), Operation øst 1 (hjerte-lunge-kar), Forberedelse og opvågning Øst 1, til brug ved heparinmonitorering hos patienter der undergår hjertekirugi, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO; hjerte-lunge maskine) eller til brug ved kardiologisk intervention.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: IT-Miljø / Vægtning: 8
Kvalitetskriterium - Navn: Hygiejne / Vægtning: 2
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende en referenceliste på tilsvarende/lignende installationer. Under "modtager" bedes Tilbudsgiver i referencelisten i ESPD angive såvel referencens/kundens navn som navn på kontaktpersoner hos kunden og disse personers kontaktoplysninger samt udfylde Kontraktbilag 6 med tilsvarende oplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af koagulationstimere til heparinmonitorering hos patienter der undergår hjertekirugi, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO; hjerte-lunge maskine) eller til brug ved kardiologisk intervention på et hospital i Europa. Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret minimum 5 stk. af det pågældende produkt pr. år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten.

Bæredygtighed

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar.

Af Kontraktbilag 3 fremgår Ordregivers initialkøb af apparatur samt indkøb af forbrugsvarer og reservedele. Ordregiver forpligter sig til at aftage initialkøbet af apparatur. Derudover forpligter Ordregiver sig til – når et behov opstår – at indkøbe apparatur omfattet af dette udbud hos den vindende tilbudsgiver. For så vidt angår forbrugsvarer og reservedele forpligter Ordregiver sig til i hele et apparaturets levetid – når behovet herfor opstår – at indkøbe disse hos den vindende tilbudsgiver.

Databehandleraftale

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor evt. underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/12/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr.3.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 6.

Det bemærkes, at en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100.000 kr. eller derover. Bemærk yderligere at Ordregiver dog ikke vil udelukke Tilbudsgiver, der har sådan ubetalt forfalden gæld, hvis Tilbudsgiver har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt (jf. Udbudslovens § 135, stk. 4).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2021

Send til en kollega

0.063