23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 215-566745
Offentliggjort
05.11.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Glostrup Kommune

Vindere

(05.11.2021)
Fujitsu A/S
Ballerup

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services


Glostrup Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Annuschka Sidorenco
E-mail: annuschka.sidorenco@glostrup.dk
Telefon: +45 24629921
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.glostrup.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøbet sker i henhold til SKI Rammeaftale 02.19 del II, som omhandler software as a service (SaaS).

SaaS er en leveringsmodel, hvor software leveres på abonnementsvilkår og er centralt hostet. SaaS applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service, dvs. hvor leverandøren stiller softwareapplikationen til rådighed for kunden, og hvor leverandøren ejer og løbende udvikler og supporterer softwareapplikationen.

Dette indkøb omhandler delaftale 27 (Del II): 67 Myndighedens økonomi.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 392 977.11 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette indkøb omhandler SKI Rammeaftale 02.19 del II, software as a service (SaaS), delaftale 27, 67 Myndighedens økonomi:

Afskrivning

Anlægsbudgetter

Anlægsregnskab

Anvisningsbemyndigelse

Budgetforudsætninger

Budgetudarbejdelse

Debitoradministration

Ekstern rapportering om regnskabsføring

Eksterne budgetter

Finansiel ledelsesinformation og rapporter

Finansiel opfølgning af budgetter

Finansielle orienteringer

Institutionsbudgetter

Kasse

Kasse- og regnskabsregulativ

Kontoafstemning

Kontoplan

Kreditoradministration

Likviditet

Lønbudgetter

Omkontering

Perioderegnskaber

Rådgivning og vejledning om økonomi og regnskab

Tilskudsregnskab

Økonomisk årsrapport

Økonomiske nøgletal

Årsregnskab

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Overtagelse / Vægtning: 22,5%
Kvalitetskriterium - Navn: Exit / Vægtning: 22,5%
Pris - Vægtning: 55%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Standardoptioner: Serviceniveau, Overtagelsestype, Exit, Arkivering, Danmarks Statistik, Ledelsesinformation.

Øvrige optioner: Timer, Uddannelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale

02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fujitsu A/S
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 392 977.11 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens §

6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2021

Send til en kollega

0.047