23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 217-572558
Offentliggjort
09.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Metroselskabet I/S

Rammeaftale - Rådgivningsydelser - IT og digitalisering


Metroselskabet I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Metroselskabet I/S
CVR-nummer: 30823699
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Lerche Andreasen
E-mail: plan@m.dk
Telefon: +45 72424665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.m.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1781-Rammeaftale_-_Raadgivningsydelser_-_IT_og_digitalisering
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.byggeprojekt.dk
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale - Rådgivningsydelser - IT og digitalisering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale - IT og digitalisering indenfor følgende områder: 1. Projekt og program ledelse, 2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering, 3. IT-relaterede strategier 4. IT-goverance, 5. IT-sikkerhed, business continuity og IT-compliance, 6. Databehandling, 7. Infrastruktur og hardware, 8. Test, 9. Udvikling af ny funktionalitet, 10. Tilpasning af eksisterende IT-systemer, 11. IT-systemdrift, 12. IT-udbud, 13. IT-arkitektur.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S har indgået rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder.

- Veje og Trafik

- Anlægsarbejder, design og udførelse

- Baneteknik og transportsystemer

- Byplanlægning og strategisk udvikling

- Trafikmodeller

- Trafik- og samfundsøkonomi

- Klimatilpasning (Stormflod og skybrud)

- Landskabsarkitektur

- OHS

- og dette udbud Rådgiverydelser - IT og digitalisering

Hvert fagområde udbydes i et selvstændigt EU-udbud. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Rådgiverydelser - IT og digitalisering. Via rammeaftalen kan der indgås aftale om løsning af opgaver med relation til Ordregivers IT og digitalisering. Alle ydelser er beskrevet i udbudsdokumentet "Ydelser" som kan rekvireres via www.byggeprojekt.dk

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive udvalgt blandt de ansøgere som opfylder minimumskravene i punkt III.1.2 og III.1.3 og har indsendt et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD).

Ansøgerne som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver indenfor rammeaftalens anvendelsesområde vil blive udvalgt. Relevansen af den dokumenterede erfaring i referencerne og mængden af relevant erfaring dokumenteret i referencerne vil danne grundlang for denne vurdering. Det vægtes positivt såfremt referencerne dokumenterer solid erfaring med fagområdet "Rådgivningsydelser - IT og digitalisering" i relation til Metro og letbaneprojekter, sekundært andre infrastrukturprojekter.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beløb i punkt II.1.5 er anslået værdi.

Beløb i punkt II.2.6 er det maksimale beløb der kan trækkes på rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår skal indarbejdes i ESPD del IV.B som følger:

Samlet omsætning:

- Samlet årsomsætning.

Finansielle nøgletal:

- Soliditet.

Øvrige økonomiske og finansielle krav.

- Resultat efter skat.

- Egenkapital.

Formalitet:

Hvis ansøgningen er baseret på økonomiske og finansielle formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD, del IV.B og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4.

Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en rammeaftale skal tredjemand underskrive en selvskyldner kaution i relation til opfyldelsen af kontrakten.

Dokumentation:

Metroselskabet forbeholder sig ret til at rekvirere årsrapporter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers samlede egenkapital må ikke være negativ i det sidst tilgængelige regnskab.

Ansøger må ikke have underskud efter skat i hvert af de tre seneste tilgængelige regnskaber (Overskud i mindst et af de seneste tre regnskaber).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan afleveres op til 5 referencer.

Hvis en reference indeholder billeder eller andre data, som ikke kan afleveres i ESPD formatet, angives i ESPD en entydig dokument reference til et pdf-dokument, som kan uploades sammen med ESPD.

Hver reference bedes redegøre for (i parentes er angivet felt i ESPD):

- beskrivelse af opgaven/projektet gennemført, herunder størrelsen (Beskrivelse)

- rådgiverens omtrentlige timeforbrug på opgaven for medarbejdere, som på ansøgningstidspunktet er ansat/beskæftiget hos rådgiveren (Beskrivelse)

- beskrivelse af rådgiverens udførte ydelser og rådgiverens rolle (Beskrivelse)

- start og slut tidspunkt for opgaven/projektet - slut tidspunktet må ikke være tidligere end 1. august 2016 (Starttidspunkt og Sluttidspunkt)

- rådgiverens honorar for opgaven (Beløb)

- kunden navn og kontaktperson hos kunden med angivelse af kontakt oplysninger (Modtager) - Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kontaktpersonen.

Referencer udført i andet regi af en hos rådgiveren på ansøgningstidspunktet beskæftiget person kan gøres gældende. Sådanne referencer bedes indehold de ovenfor anførte oplysninger samt oplysninger om hvilket regi referencen er udført i.

Formaltitet:

Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovenævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgningen er baseret på teknisk formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredje mand udfylde ESPD, del IV.C og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4.

Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en rammeaftale skal tredjemand underskrive en støtteerklæring, hvor det bekræftes at tredje partens tekniske kapacitet er til rådighed for rammeaftaleholderen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav for den enkelte reference, at mindst en af opgavens/projektets nøglepersoner (dvs. en person som har haft en væsentlig rolle) er beskæftiget hos rådgiveren på ansøgningstidspunktet.

Referencerne skal dokumentere solid erfaring med fagområdet - Rådgiverydelser - IT og digitalisering.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende et udfyldt, dateret og underskrevet ESPD, herunder nødvendige erklæringer i ansøgningen. Det anbefales at anvende ESPD service på www.byggeprojekt.dk

XML-fil fra www.byggeprojekt.dk skal anvendes efter registrering via linket i punkt I.3

Ansøgeren skal udfylde ESPD del II-V og datere og underskrive ESPD del VI.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal ovennævnte oplysninger være udfyldt i separate ESPD'er for hver deltager i konsortiet. Er ansøgningen baseret på tredjemand (fx. moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD del II (kun A og B), III-V og datere og underskrive ESPD del VI.

Ansøgningen skal indsendes via www.byggeprojekt.dk

Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiver fremlægger dokumentation som bevis for, at der ikke er grundlag for udelukkelse og for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsdokumentat "Rammeaftale - udkast Rådgivningsydelser - IT og digitalisering"

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis en sammenslutning af økonomiske aktører tildeles en rammeaftale skal sammenslutningen hæfte solidarisk for løsning af tildelte opgaver under rammeaftalen, jf. udbudsdokumentet "Udbudsbetingelser", Appendix C.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregivers "Adfærdskodeks for leverandører" vil være gældende for aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/12/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt om ca. 7 år, således at en ny rammeaftale er på plads, når den nu udbudte rammeaftale udløber.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til punkt IV.1.4 oplyses, at Bygherren forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen efter første tilbud, jf. dokumentet Udbudsbetingelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for gennemførelse af tilbud:- klager over ikke at være udvalgt skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra den dag, efter udsendelse af meddelelse til de berørte ansøgere om, hvem der er udvalgt, jf. stk. § 7, stk. 1, i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud — andre klager over udbuddet skal indgives til Klagenævnet senest 45 kalenderdage efter, at entreprenøren har offentliggjort en bekendtgørelse i Officiel. Tidende for Den Europæiske Union, hvori det fremgår, at aftaleparten har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort, jf. stk. § 7, stk. 2.1, i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Senest på det tidspunkt, hvor en klage indgives til klagenævnet for indkøbet, skal klageren skriftligt meddele ophavsmanden, at klagen er indgivet til klagenævnet til indkøb, og om klagen er indgivet i standstill-perioden. , jfr. § 3, stk. 1, i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om klagenævnet for indkøb.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2021

Send til en kollega

0.047