23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 221-582531
Offentliggjort
15.11.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Udstyr og reagenser til analysering af Frie Lette Kæder

(15.11.2021)
AH diagnostics A/S
Tilst

Indkøb af udstyr og reagenser til analysering af Frie Lette Kæder


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Hundebøll Nielsen
E-mail: Karen.johansen@stab.rm.dk
Telefon: +45 40412610
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af udstyr og reagenser til analysering af Frie Lette Kæder

Sagsnr.: udstyr og reagenser til analyser
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland har til hensigt at indkøbe to apparater med tilhørende reagenser (udstyrsafhængige forbrugsvarer) til analysering af Frie Lette Kæder. Forbrugsvarekontrakten tegnes for 3 år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33696500 Laboratoriereagenser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland har til hensigt at indkøbe to apparater med tilhørende reagenser (udstyrsafhængige forbrugsvarer) til analysering af Frie Lette Kæder. Forbrugsvarekontrakten tegnes for 3 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Valg af serviceaftale

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Analysen Frie Lette Kæder i serum (FLC) er central i diagnostik og monitorering af behandlingsrespons ved knoglemarvskræft (myelomatose) samt andre hæmatologiske kræftsygdomme. Analysen udføres i dag på de klinisk-biokemiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital (AUH) og Hospitalsenhed Vest (HEV).

AUH står over for at indkøbe nyt udstyr til FLC, mens HEV har nyere udstyr, der ikke står til udskiftning. I dag har begge afdelinger udstyr fra samme leverandør (The Binding Site).

Region Midtjylland har i forbindelse med det påtænkte indkøb af analyseudstyr været i dialog med markedet. Dialogen med markedet har vist, at der er en række faglige, organisatoriske og patientsikkerhedsmæssige forhold der gør, at AUH ikke kan skifte til anden leverandør.

Ved skift til anden leverandør må man forvente et skift i niveau af analysen, og dermed kan vores nuværende referenceintervaller og kliniske beslutningsgrænser ikke længere anvendes, ligesom blodprøvesvar udført på AUH og HEV ikke længere vil være direkte sammenlignelige. Det er desværre ikke muligt at anvende en præcis omregningsfaktor mellem de forskellige udstyr. Det er af patientsikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at blodprøvesvar fra de to laboratorier er sammenlignelige, da patienter hyppigt følges på både AUH og HEV.

Referenceintervaller og beslutningsgrænser i internationale behandlingsvejledninger er baseret på analysen fra The Binding Site, og analysen er således en forudsætning for at disse kan følges. I flere internationale videnskabelige behandlingsprotokoller er beslutningsgrænserne for deltagelse ligeledes baseret på Binding Site-analysen, bl.a. den igangværende CAR-T behandlingsprotokol. Hvis der skiftes til ny leverandør, kan patienter med knoglemarvskræft på Blodsygdomme ikke deltage i disse protokoller og dermed ikke få adgang til den nyeste behandling på området. Dette vil også være en udfordring for AUH's opretholdelse af højt specialiserede funktioner inden for området.

De nuværende beslutningsgrænser for henvisning af screenede patienter fra almen praksis er baseret på data fra en stor patientpopulation som er undersøgt ved Binding Site-analysen. Ved skift til anden leverandør mangler vi viden om hvilket niveau af Frie lette kæder, der indikerer at patienter bør henvises fra praksis. Dette vil medføre en betydelig belastning af de hæmatologiske ambulatorier og flere unødvendige undersøgelser af patienter, i perioden indtil der er skaffet et tilstrækkeligt datagrundlag til at etablere nye grænser.

Samlet set vurderer vi, at det ikke er en mulighed at skifte fra The Binding Site til anden leverandør på nuværende tidspunkt. Der vil være en reel patientrisiko ved anvendelse af to forskellige analyser i regionen, en betydelig organisatorisk og økonomisk belastning i en lang overgangsfase og en reel risiko for at AUH ikke vil kunne leve op til høj faglige standard på området.

Det er på baggrund af ovenstående Region Midtjyllands vurdering, at det er muligt at indkøbe analyseudstyret direkte hos vores nuværende leverandør The Binding Site, da et leverandørskifte vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse, jf. udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Udstyr og reagenser til analysering af Frie Lette Kæder

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: AH diagnostics A/S
By: Tilst
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud indenfor 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne per e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2021

Send til en kollega

0.047