23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 223-587384
Offentliggjort
17.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Udbud af Kontrakt vedrørende drift og modernisering af Datafordeleren


Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
CVR-nummer: 37284114
Postadresse: Rentemestervej 8
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Kern Licht
E-mail: stkel@sdfe.dk
Telefon: +45 72545983
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sdfe.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/414838
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316265&B=KEFM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316265&B=KEFM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Kontrakt vedrørende drift og modernisering af Datafordeleren

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder kontrakt vedrørende drift og modernisering af den Fællesoffentlige Datafordeler (herefter Datafordeleren). Dette indbefatter transition, drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af den Nuværende Datafordeler. Efter transition ind og parallelt med levering af ydelser til den Nuværende Datafordeler, skal leverandøren i tæt samarbejde med ordregiver udvikle en Moderniseret Datafordeler. Parallelt med idriftsættelsen af den Moderniserede Datafordeler udfases den Nuværende Datafordeler, og leverandøren skal herefter levere drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af den Moderniserede Datafordeler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72910000 Backup-service
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I: Baggrund og formål:

Ordregiver (SDFE) udbyder kontrakt om drift og modernisering af Datafordeleren. Efter transition af den Nuværende Datafordeler, skal leverandøren levere drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af den Nuværende Datafordeler samt parallelt hermed udvikle en Moderniseret Datafordeler i et agilt samarbejde med SDFE. Fra idriftsættelsen af den Moderniserede Datafordeler udfases den Nuværende Datafordeler efter en parallel driftsperiode, som skal gennemføres effektivt og med mindst mulig gene for brugerne. Herefter skal leverandøren levere drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling til den Moderniserede Datafordeler.

Formålet med udvikling af den Moderniserede Datafordeler er at skabe en tidssvarende teknologisk platform, der understøtter effektiv distribution af grunddata, og som giver mulighed for løbende tilpasning ift. behovet hos brugerne (fx ordregiver, registermyndigheder, anvenderorganisationer, virksomheder og borgere).

Datafordeleren er et samfundskritisk system med fællesoffentlig datadistribution, hvor brugerne ét centralt sted kan finde og hente grunddata fra offentlige registre om personer (CPR), virksomheder (CVR), bygninger, boliger, adresser, ejendomme, data om steder, kort og geografi. Datafordeleren besvarede i okt. 2021 354 mio. webservicekald til registerdata og 952 mio. kald til geodata. Udgående datatrafik var ca. 51.200 GB. Tallene forventes at stige.

Datafordeleren skal sikre tilgængelighed af grunddata via høje oppe- og svartider, ensartede tekniske grænseflader, høj skalerbarhed og fleksibilitet samt høje sikkerhedskrav. Leverandøren skal samarbejde med tredjeparter om bl.a. udvikling, drift og vedligeholdelse.

II: Hovedydelser:

Udbuddet omfatter følgende hovedydelser:

1) Transition Ind, bl.a. sikker og stabil overtagelse af Datafordeleren, gennemførelse af fx projektstyring, transitionsorganisation, opbygning af driftskapacitet, overførsel af miljøer og data og overtagelse af viden fra afgivende leverandør.

2) Agil udvikling af den Moderniserede Datafordeler, bl.a. via en design- og planlægningsfase, inkl. PoC, samt en udviklingsfase baseret på leverandørens produkt vision og rådgivning. Udvikling sker agilt i tæt samarbejde mellem parterne ift. understøttelse af SDFEs forretningsmæssige mål og behov, således at en ny Moderniseret Datafordeler kan implementeres efter en tidsbegrænset periode. Udvikling omfatter ny funktionalitet samt evt. reimplementering og genbrug af dele af den Nuværende Datafordeler.

3) Løbende Ydelser til Datafordeleren

- Infrastrukturdrift, bl.a. drift af infrastruktur, virtualiseringsplatforme og programmel, bl.a. operativsystemer. Leverandøren er ansvarlig for effektiv og stabil infrastrukturdrift samt Capacity-, Configuration-, Patch-, Release- og Deployment-Management, jf. de operationelle processer (OP), mhp. at understøtte høje krav til oppe- og svartider, løbende skalering samt agil udvikling.

- Applikationsdrift, bl.a. databaseadministration, drift af middleware, backup, restore, Configuration-, Patch-, og Release- og Deployment-Management, jf. OP, og driftsrapportering med høje krav til oppe- og svartider. Applikationsdrift leveres agilt til den Moderniserede Datafordeler.

- Applikationsvedligeholdelse, bl.a. løbende og forebyggende vedligeholdelse af applikationen, mindre ændringer, nye versioner, fejlrettelser, Release-Management, 2. og 3. line support og hypercare, jf. OP, mhp. at understøtte høje oppe- og svartider. Applikationsvedligeholdelse leveres agilt til den Moderniserede Datafordeler.

- Support, bl.a. ansvar for håndtering af incidents, problems, service requests, brugeradministration, jf. OP, mhp. at sikre høj tilgængelighed for brugerne.

4) Bestillingsydelser, bl.a. videreudvikling, konsulent- og standardbestillingsydelser.

5) Transition Ud og øvrige ophørsydelser, bl.a. ifm. hjemtagelse, ved kontraktophør eller evt. overdragelse til ny leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Fire gange 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4), underpunkt II, nummer 1) - 3).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med hovedydelserne i punkt II.2.4), underpunkt II, nummer 1) - 3) sammenholdt med underpunkt I.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-7 for hver hovedydelse i punkt II.2.4), underpunkt II, nummer 1) - 3), baseret på i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgerne en samlet karakter, der beregnes som det gennemsnitlige antal tildelte point for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Iht. pkt. III.2.2.) Yderligere kontraktudførelsesvilkår:

- Kontrakten har sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

- Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

- Jf. IV.2.4) Licensbetingelser kan være på engelsk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Ordregiver har til hensigt efter prækvalifikation at anmode ansøger om at fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte, jf. udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Yderligere oplysninger herom fremgår af udbudsbetingelserne, jf. også punkt IV.3).

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 250 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de fem betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.2.4), underpunkt II, nummer 1) - 3), som ansøger har udført i løbet af de sidste fem år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), underpunkt II, nummer 1) - 3) anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives fem referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4) under-punkt II, nummer 1)-3), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ordregiver har til hensigt efter prækvalifikation at anmode ansøger om at fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte, jf. udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Yderligere oplysninger herom fremgår af udbudsbetingelserne, jf. også punkt VI.3).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Persondataretlige krav. Datafordeleren som system og data i systemet er omfattet af databeskyttelseslovens § 3, stk. 9, og bestemmelser i medfør heraf, og Datafordeleren eller dele heraf må derfor ikke placeres uden for Danmark, jf. udbudsmaterialet.

Iht. investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. SDFE vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Ansøger bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet. Se nærmere på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Se pkt. II.2.14) og VI.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 006-009441
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Til pkt. III.2.2): Samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, indgår i relevant omfang. Der er kontraktmæssige krav iht. ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30/6-14.

Deltagelse kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger skal registreres som bruger. SDFE har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet, fx dokumentation og kildekode. Adgang gives via virtuelt datarum, jf. udbudsbetingelserne.

Orienteringsmøde om prækvalifikation afholdes 23/11-21, kl. 12.30-13.30 i KBH. Tilmelding senest 21/11-21 via udbudssystemet.

Al kommunikation ifm. udbuddet sker i udbudssystemet. Spørgsmål stilles senest 4/12-21. Spørgsmål herefter besvares kun, hvis ordregiver kan fremskaffe nødvendige oplysninger og meddele svar senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede kan orientere sig i udbudssystemet. Ved problemer kontakt dksupport@eu-supply.com eller +45 70208014.

Hvis ansøgningen indeholder flere udgaver af samme dokument, vil senest uploadede udgave være gældende.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive ESPD, der ikke behøver underskrift, som foreløbigt bevis for de i UBL § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), indgives ESPD for hver af de deltagende virksomheder. Er ansøger en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD underskrives af den pågældende deltager. Den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, behøver ikke at underskrive sit ESPD. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, indgives ESPD for hver af de enheder, denne baserer sig på, og ESPD underskrives af den støttende enhed.

Ansøger kan basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller teknisk- og/eller økonomisk kapacitet til rådighed for ansøger, skal underskrive en støtteerklæring, jf. udbudsbetingelserne.

Ansøger udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i UBL §§ 135 og 136 obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger tilstrækkeligt har dokumenteret, at denne er pålidelig iht. UBL § 138.

SDFE har til hensigt at bede ansøger om at fremlægge dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD iht. UBL §§ 151-152 efter prækvalificering, jf. § 151, stk. 2. SDFE kan i udbudsprocessen anmode ansøger om dokumentation, hvis nødvendigt for at sikre, at proceduren foregår korrekt.

Beløbet i pkt. II.1.5) er et skøn over forventet kontraktsum for hele kontraktens løbetid baseret på historisk data og forventet økonomisk scenarie. Da dele af kontrakten sker i et løbende agilt samarbejde med afregning efter medgået tid, er estimatet behæftet med en vis usikkerhed.

Varighed i pkt. II.2.7) er fra transitionsdagen. Der vil ifm. kontraktophør være behov for en tidsmæssig fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af Datafordeleren ifm. evt. genudbud.

Forud for udbuddet er der gennemført teknisk dialog, jf. https://datafordeler.dk/Udbud.

Hver ansøger kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation, jf. pkt. II.2.9).

SDFE kan anvende fremgangsmåden i UBL § 159, stk. 5, hvis ansøgninger/tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Udbuddet er et udbud med forhandling med forventeligt en forhandlingsrunde samt et opsamlingsmøde. Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.

Der ydes ikke deltagelsesvederlag.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2021

Send til en kollega

0.047