23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 224-588434
Offentliggjort
18.11.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Glostrup Kommune

Vindere

(18.11.2021)
EG A/S
2750 Ballerup

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services


Glostrup Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Annuschka Sidorenco
E-mail: Annuschka.Sidorenco@glostrup.dk
Telefon: +45 24629921
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.glostrup.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøbet sker i henhold til SKI Rammeaftale 02.19 del II, som omhandler software as a service (SaaS).

SaaS er en leveringsmodel, hvor software leveres på abonnementsvilkår og er centralt hostet. SaaS applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service, dvs. hvor leverandøren stiller softwareapplikationen til rådighed for kunden, og hvor leverandøren ejer og løbende udvikler og supporterer softwareapplikationen.

Dette indkøb omhandler delaftale 23 (Del II): 60 Myndighedens personale og frivillige.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 787 726.34 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette indkøb omhandler delaftale 23 (Del II): 60 Myndighedens personale og frivillige:

Ansættelse

Barsels- og adoptionsrefusion

Beholdningsafstemning vedrørende løn

Disciplinære forhold vedrørende ansættelsen

Engangsvederlag

Fratrædelse og afsked

Funktionstillæg

Honorarer, vederlag og gratialer

Inddata til løn

Indlæsning af lønposter

Kvalifikationstillæg

Kørselsgodtgørelse for folkevalgte og offentligt ansatte

Løn- og pensionsindplacering

Lønadministration vedrørende barsel og barselsvikar

Lønadministration vedrørende ferieret og feriepengeforpligtelse

Lønadministration vedrørende øvrige variable ydelser

Lønafslutning ved fratrædelse

Lønbudgettering

Løndatakontrol

Lønkørseladministration

Lønkørselafvikling

Lønrapportering

Offentlige arbejdsgiveres bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Offentlige arbejdsgiveres bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Offentlige arbejdsgiveres bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Offentlige arbejdsgiveres indbetaling af feriegodtgørelse

Offentlige arbejdsgiveres og lønmodtageres bidrag til tillægspensionsordning (ATP)

Personalegoder og naturalieydelser

Personaleorlov og tjenestefrihed

Personalets ferie og fridage

Personalets sygdom

Refusion vedrørende det sociale kapitel

Refusioner ved ind- og udstationeringer

Rejseafregninger

Rekruttering

Resultatløn

Rådgivning og vejledning om løn og lønforhold

Rådighedstillæg

Samlede lønkørselkontrol

Stamdata i lønsystem

Stillingsklassificering

Sygdomsrefusion

Tidsregistrering af personale

Tjenestemandspension

Vagtplaner og bemandingsplaner for personale

Ændringer i ansættelsesvilkår

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Overtagelse / Vægtning: 22,5%
Kvalitetskriterium - Navn: Exit / Vægtning: 22,5%
Pris - Vægtning: 55%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Standardoptioner:

Exit

Serviceniveau

Danmarks Statistik

Ledelsesinformation

Øvrige optioner:

Timer

Uddannelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: EG A/S
CVR-nummer: 84 66 78 11
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Internetadresse: www.eg.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 18 787 726.34 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort .Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens §

6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens § 12, stk.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Alle 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2021

Send til en kollega

0.062