23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 225-589456
Offentliggjort
19.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Boligforeningen AAB

Vindere

Røgmeldere med mere

(11.03.2022)
Securitas A/S
Sydvestvej 98
2600 Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(14.01.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 13-01-2022
Time: 13:00
Læses:
Dato: 17-01-2022
Time: 13:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 13-01-2022
Time: 13:00
Læses:
Dato: 17-01-2022
Time: 13:00

Røgmeldere med mere


Boligforeningen AAB

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen AAB
CVR-nummer: 31428815
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Bagger
E-mail: dba@aab.dk
Telefon: +45 33760125
Fax: +45 33760199
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/165304179.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.aab.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/165304179.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/165304179.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Røgmeldere med mere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38431200 Røgdetektorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Røgmeldere med mere

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
45343100 Brandsikring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Boligforeningen AAB har omkring 20.000 almene boliger og omkring 60.000 på venteliste. AAB har eksisteret siden 1912 og er Danmarks ældste og største almene boligforening. Antallet af boliger forventes at stige i rammeaftaleperioden uden at AAB kan komme det nærmere.

Boligforeningen AAB har et decentralt forvaltningskoncept, som i praksis betyder at en lang række administrative opgaver kan løses lokalt af afdelingsbestyrelser eller ledende ejendomsfunktionærer.

AAB har behov for en rammeaftale til at anskaffe røgmeldere og brandslukkere til de enkelte boliger (lejemål) for at:

- Øge brandsikkerheden

- Opnå lavere forsikringspræmier

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 mdr

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD, del IV, afsnit B " Finansielle nøgletal" skal tilbudsgiver angive

1) sit nettoresultat efter skat for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og

2) sin egenkapital for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysningerne for de år, hvor tilbudsgiver har aflagt årsrapport. Hvis tilbudsgiver endnu ikke har aflagt årsrapport, skal tilbudsgiver oplyse om egenkapitalen på tilbudstidspunktet.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. moderselskab, søsterselskab eller underentreprenør) skal tilbudsgiver som en del af tilbuddet godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige for opfyldelsen af rammeaftalen ved som en del af tilbuddet at fremsende en støtteerklæring fra de støttende enheder.

Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger og bilag 6 - Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere, som skal udfyldes og vedlægges tilbuddet i Mercell. Ved sammenslutninger af virksomheder er det den samlede nettoresultat/egenkapital for sammenslutningen, der skal være positiv.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår, skal have et positivt nettoresultat efter skat.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår, skal have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD, del IV, afsnit C

"For så vidt angår varekontrakter" skal tilbudsgiver angive referenceliste over tilsvarende leve-rancer af røgmeldere leveret og faktureret indenfor de seneste 3 år før tilbudsfristen.

Tilbudsgiver må vedlægge maks. 5 referencer for tilsvarende opgaver.

For hver reference skal oplyses følgende:

1) En beskrivelse af det udførte arbejde (opgaven)

2) Omsætning for udført arbejde i DKK ekskl. moms

3) Periode for opgavens udførelse (dato for start og evt. dato for slut)

4) Kundenavn inkl. kontaktoplysninger

"For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter" skal tilbudsgiver angive referenceliste over tilsvarende opgaver (montering af røgmeldere og eller serviceeftersyn af røgmeldere og eller brandslukkere) udført indenfor de seneste 3 år før tilbudsfristens udløb.

Tilbudsgiver må vedlægge maks. 5 referencer for tilsvarende opgaver.

For hver reference skal oplyses følgende:

1) En beskrivelse af det udførte arbejde (opgaven)

2) Omsætning for udført arbejde i DKK ekskl. moms

3) Periode for opgavens udførelse (dato for start og evt. dato for slut)

4) Kundenavn inkl. kontaktoplysninger

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

"For så vidt angår varekontrakter"

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 4 tilsvarende referencer som er udført for boligsektoren (almene, andels- eller privat boligsektor/udlejning) indenfor de seneste 3 år før tilbudsfristens udløb. Periode (start) for opgavens udførelse må ikke være fra før virksomhedens startdato i forhold til de oplysninger som fremgår af www.cvr.dk.

"For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter"

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 4 tilsvarende referencer som er udført for boligsektoren (almene, andels- eller privat boligsektor/udlejning) indenfor de seneste 3 år før tilbudsfristens udløb. Periode (start) for opgavens udførelse må ikke være fra før virksomhedens startdato i forhold til de oplysninger som fremgår af www.cvr.dk.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/01/2022
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2 år efter kontraktstart.

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2021

Send til en kollega

0.062