23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 225-591045
Offentliggjort
19.11.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(19.11.2021)
Ramcon A/S
Blokken 76
3460 Birkerød

Biomek i7 Dual hybrid


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Freiesleben Petersen
E-mail: kafre@dtu.dk
Telefon: +45 45252525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Biomek i7 Dual hybrid

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DTU ønsker at købe en automated liquid handler til oprensning af DNA/RNA samt til udpipetteringer og fortyndinger af diverse reagenser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 900 508.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Kgs. Lyngby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DTU ønsker at købe en automated liquid handler til oprensning af DNA/RNA samt til udpipetteringer og fortyndinger af diverse reagenser.

Der skal indkøbes 1 stk. automated liquid handler bestående af en robotarm med et 96-multikanels hoved + gribearm, samt en robotarm med 8 span pipettering + gribearm. Robotten skal inkludere et dæk med plads til 45 positioner hver med plads til en prøveplade eller et reservoir. Desuden skal der være minimum 8 positioner til kasser med spidser, og der skal kunne anvendes magnetiske pladeholdere til tilbageholdelse af magnetiske beads.

Robotten skal være udstyret med to kameraer, der detekterer og gør opmærksom på eventuelle fejlopsæt på dækket i forhold til det program, der er lavet, hvorved der kan handles, før det er for sent. Herudover skal funktionen kunne monitorere hele metoden og et evt. robot-crash kan analyseres og kilden til fejlen kan derved findes, fx hvilken part der har fejlet og skal repareres eller evt. udskiftes.

Robotten skal primært kunne bruges til DNA/RNA-oprensninger af div. materialer samt prøvefortynding og afpipettering i analyseplader.

Robotten skal kunne udføre vores ”assay for human Covid-19 Diagnostik”, som er akkrediteret af DANAK.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

I forbindelse med implementering af en Covid-19 qPCR testfacilitet hos Center for Diagnostik (CfD), blev der installeret Biomek i7 liquid handlers fra Beckman Coulter Inc. til oprensning af viralt RNA. De installerede Biomek i7 robotter blev købt og udlånt af Region Hovedstaden, men de skal nu afleveres tilbage. CfD skal dog fortsat kunne udføre dette arbejde, og CfD har derfor behov for at købe en ny liquid handler. Dette skal være en Biomek i7 liquid handler fra Beckman Coulter som den forrige

Ved skifte til en anden platform, vil vi miste vores akkreditering fra DANAK, da akkrediteringern er baseret på Biomek i7’s oprensningsrobot. Hvis vi ikke har akkrediteringen fra DANAK, kan vi ikke længere udføre assays for human Covid-19 Diagnostik. Dette betyder, at vi i tilfælde af et større udbrud af Covid-19 ikke kan varetage opgaver for myndighederne, herunder hospitalerne.

Det vil være forbundet med uforholdsmæssigt store udfordringer, hvis vi skal opnå en ny akkreditering. For at opnå en ny akkrediteret metode på et andet udstyr indebærer en nyudvikling, fornyet validering og efterfølgende akkreditering på det nye anderledes udstyr. Dette kræver fortsat tilgang til Biomek i7 udstyr, da der skal køres parallelle analyser for at kunne verificere, at det nye anderledes udstyr giver eksakt samme resultat.

Vl vil altså være tvunget ud i følgende scenarie:

- Fremskaffelse af positivt humant prøvemateriale, herunder etisk tilladelse og informeret samtykke fra personer

- Leje af BiomekI7 robot eller betaling for parallelkørsel i et laboratorium som har en Biomek i7 robot samt øvrigt udstyr som indgår i assayet

- Mulig ændring i laboratoriet for at få robot installeret, da pladsen er designet til Biomek i7

- Udvikling af ny metode til robot (proces software)

- Muligvis nyt oprensnings kit og ændring af oprensningsmetode

- Opdatering af Standard Operations Procedure og oplæringsskemaer

- Oplæring af medarbejdere

- Ny valideringsrapport

- Godkendelsesprocedure hos akkrediterende myndighed

- Ændring af Standard Operations Procedure for vask af pipettespidser, der kan anvendes på det nye udstyr

- Validering af ændret vaskeprocedure

Ovenstående vil tage minimum et halvt år og involvere 6 personer (AC og TAP), dvs 36 måneders arbejde svarende til 2,5 FTE (full time equivalent) ca 1,5 MDKK.

Dertil kommer udgifter til leje af tilgang til udstyr til parallelkørsel eller direkte betaling for udførsel heraf udenfor DTU, udgift til akkrediteringsprocessen hos myndigheden. Skønnet udgift hertil et sted mellem 0,5 – 1 MDKK. Samlet estimat 2-2,5 MDKK og muligvis mere.

Udover ovenstående vil udskiftning af platform også betyde, at vores øvrige Biomek robotter in-house (Biomek NXP og 4000) ikke længere kan snakke sammen. Det er nødvendigt, at de kan snakke sammen med det LIMS system, der er opbygget til sikring af prøve sporing og streamlining af analysens flow i laboratoriet.

Yderligere har vi kun in-house kompetencer til programmering og reparation af Biomek serien.

Som nævnt er Biomek i7 robotten udstyret med to kameraer, der detekterer og gør opmærksom på eventuelle fejlopsæt. Denne feature gør sig ikke gældende ved andre producenter og er en feature der er helt og aldeles nødvendig i et akkrediteret analyseflow når opsætningen gælder humane COVID-19 prøver og fejl skal dokumenteres i kvalitetssikringssystemet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ramcon A/S
CVR-nummer: 12044976
Postadresse: Blokken 76
By: Birkerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 900 508.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2021

Send til en kollega

0.062