23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 227-598851
Offentliggjort
23.11.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(23.11.2021)
Leonardo MW Ltd
Sigma House, Christopher Martin Road, Basildon
SS14 3EL Essex

Profylaksebekendtgørelse - tillæg til rammeaftale om kørekamerasystem vedrørende prisforhøjelse


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Monica Bagge-Rau
E-mail: fmi-sd-adt05@mil.dk
Telefon: +45 72814017
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse - tillæg til rammeaftale om kørekamerasystem vedrørende prisforhøjelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå aftale om prisforhøjelse på levering af Infrarødlamper (IR-lamper) under rammeaftale 4600004250. De nuværende leverede IR-lamper er ikke tilstrækkelige for FMI, hvorfor man ønsker levering af anden type IR-lamper. Dispositionen forlænger ikke rammeaftalens løbetid ej heller forhøjer rammeaftalens målværdi.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet FMI ønsker at indgå et tillæg til rammeaftale om prisforhøjelse. Det er FMI's vurdering at tillægget til rammeaftalen kan indgås i henhold til udbudsloven §180, da betingelserne i bestemmelsen stk. 1 og 3 og opfyldte. Denne vurdering er særligt baseret på at værdien af ændringen (prisstigningerne) ikke overskrider tærskelværdierne, samt at indgåelsen af tillægget ikke vil medføre, at rammeaftalen henvender sig til et helt andet marked i forhold til den oprindelige udbudsprocedure.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet FMI ønsker at indgå et tillæg til rammeaftale om prisforhøjelse. Det er FMI's vurdering at tillægget til rammeaftalen kan indgås i henhold til udbudsloven §180, da betingelserne i bestemmelsen stk. 1 og 3 og opfyldte. Denne vurdering er særligt baseret på at værdien af ændringen (prisstigningerne) ikke overskrider tærskelværdierne, samt at indgåelsen af tillægget ikke vil medføre, at rammeaftalen henvender sig til et helt andet marked i forhold til den oprindelige udbudsprocedure.

FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftaletillæg vedrørende prisforhøjelse. Rammeaftaletillægget vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/10/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Leonardo MW Ltd
Postadresse: Sigma House, Christopher Martin Road, Basildon
By: Essex
NUTS-kode: UK United Kingdom
Postnummer: SS14 3EL
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutning om at indgå rammeaftaletillægget og ikke datoen for rammeaftaletillæggets indgåelse. Tillægget vil ikke blive underskrevet før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelsen af denne bekendtgørelse jf. pkt. VI.4.3)

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til rammeaftalen og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi.

Den samlede værdi af rammeaftalen inklusiv værdien af tillægget udgør DKK 350.000.000.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Tillægget til rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået et tillæg til rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået et tillæg til rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at indgå tillæg til rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2021

Send til en kollega

0.047