23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 228-599555
Offentliggjort
24.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Genudbud af styretavler til pumpestationer


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning A/S
CVR-nummer: 32661149
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Saarup Mortensen
E-mail: hesm@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316881&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316881&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af styretavler til pumpestationer

Sagsnr.: S2021 - 01256
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31211110 Styretavler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DIN Forsyning A/S ønsker, løbende, at udskifte eksisterende styretavler til pumpestationer samt etablere styretavler til overløbsregistrering i hele Forsyningen. De enkelte tavler bestilles løbende, i takt med ombygning af de enkelte pumpestationer og overløb, hvorfor hele entreprisesummen fordeles som delbetaling af hver enkelt tavle.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31211110 Styretavler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg & Varde kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DIN Forsyning A/S ønsker, løbende, at udskifte eksisterende styretavler til pumpestationer samt etablere styretavler til overløbsregistrering i hele Forsyningen. De enkelte tavler bestilles løbende, i takt med ombygning af de enkelte pumpestationer og overløb, hvorfor hele entreprisesummen fordeles som delbetaling af hver enkelt tavle.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet på materialer og komponenter / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at kunne forlænge rammeaftalen med 2 år, af en eller flere gange, på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Punkt ll 2.6 er ikke udfyldt, da Ordregivers bedste vurdering er følgende køb over 4 år:

 Type A: 45 stk.

 Type A1: 4 stk.

 Type B: 2 stk.

 Type B1: 2 stk.

 Type C: 2 stk.

 Type C1: 2 stk.

 Type D: 6 stk.

 Type D1: 6 stk.

 Type Hus: 20 stk.

 Type Hus måler: 20 stk.

 Type Hus Alternativ: 20 stk.

 Type Overløb: 2 stk.

 Type Effekt: 2 stk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (ESPD’et Del IV: ”Udvælgelseskriterier, punkt B: Økonomisk og finansiel formåen)

 Soliditetsgrad på minimum 20 % i gennemsnit over de seneste 3 år

 Et positivt resultat i minimum 2 af de seneste 3 regnskabsår

 En positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår

Hvis Tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 3 år, skal tilbudsgiver kunne dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen. Dette kan eksempelvis ske ved fremlæggelse af bank- eller revisionserklæring, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den økonomisk og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Teknisk og/eller faglig formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens

§ 143 (ESPD’et Del IV: ”Udvælgelseskriterier, Punkt C: Teknisk og faglig formåen)

 Referenceliste for lignende opgaver hos sammenlignelige kunder de sidste 3 år

 Referencerne skal indeholde beskrivelse af opgaven, leveranceomfang, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen samt kontaktoplysninger på kontaktperson

 Referencerne må opdeles, så der er en reference med et antal leverancer pr. kunde

 Eksempel på leverance af tilsvarende antal tavler, med tilsvarende leveringstid til forsyningsvirksomhed i Danmark inden for de sidste 3 år

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/06/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/12/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig retten til frem til 6 måneder før rammeaftalens udløb at kunne forhøje den i punkt ll 2.14 anslåede mængde af styretavler med op til 50 %

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2021

Send til en kollega

0.078