23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-605137
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Underholdningsløsning


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Johansson
E-mail: krjoh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93576819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317179&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317179&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Underholdningsløsning

Sagsnr.: EMN-2021-08264
II.1.2) Hoved-CPV-kode
92225000 Interaktivt tv
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Underholdningsløsning til Region Sjælland. Underholdningsløsningen består af 2 delaftaler. Delaftale 1: TV-pakker. Delaftale 2: Interaktiv Løsning i form af patientenhed med tilhørende software, monteringsarm og – beslag. Produkterne vil blive tilbudt via en 4-årig rammeaftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1, TV-pakker

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32324600 Digital-tv-boxe
45232320 Tv- og radiokabelnet
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
48214000 Programpakke til netværksoperativsystem
64228000 Transmission af tv- og radioprogrammer
64228100 Transmission af tv-programmer
92224000 Digitalt tv
92225100 Film on demand-tv
92230000 Kabelradio- og -tv-tjenesteydelser
92232000 Kabel-tv
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter:

Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer.

Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Nedenstående minimumskrav til egnethed finder anvendelse for begge delkontrakter.

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen for at blive erklæret egnet til prækvalifikation for den enkelte delkontrakt:

Økonomisk og finansiel formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Ansøger gennemsnitligt har haft en årsomsætning på minimum 7.000.000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen for den enkelte delkontrakt:

• Tilbudsgiver skal anføre to (2) forskellige leverancer som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før tilbudsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

o Referencerne bedes indeholde:

 Angivelse af Kunden

 Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder produkter, service- og supportaftale, vedligeholdelse samt tjenesteydelser.

 Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt)

 Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

 Årlig kontraktværdi

• For rammeaftaler angives estimerede årlige kontraktværdi

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum to (2) sammenlignelige leverancer

o En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

 Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

 Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 4 ansøgere per delaftale, dvs. 8 ansøgere samlet set, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret, såfremt minimumskrav til egnethed er overholdt.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers tekniske/faglige formåen.

Ansøgernes referencer vil blive vurderet ud fra nedenstående evalueringspunkter.

1. I hvor høj grad ansøgeren har varetaget levering af den relevante opgave for den delaftale der søges prækvalifikation på, herunder mængden og omfang af ydelserne. Mere indhold vægtes positivt.

2. I hvor høj grad den udførte opgave afspejler indgående kendskab til leverancer til sammenlignelige kunder. Større organisationer som kan sammenlignes med kunden vægtes positivt.

3. I hvor høj grad referencerne angår et længerevarende samarbejde med referencen. Med længerevarende menes samarbejde i mere end 12 måneder. Det vægter positivt jo længere samarbejdet har varet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2, Interaktiv Løsning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32324600 Digital-tv-boxe
45232320 Tv- og radiokabelnet
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
48214000 Programpakke til netværksoperativsystem
64228000 Transmission af tv- og radioprogrammer
64228100 Transmission af tv-programmer
92224000 Digitalt tv
92225100 Film on demand-tv
92230000 Kabelradio- og -tv-tjenesteydelser
92232000 Kabel-tv
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter:

Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer.

Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Nedenstående minimumskrav til egnethed finder anvendelse for begge delkontrakter.

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen for at blive erklæret egnet til prækvalifikation for den enkelte delkontrakt:

Økonomisk og finansiel formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Ansøger gennemsnitligt har haft en årsomsætning på minimum 7.000.000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen for den enkelte delkontrakt:

• Tilbudsgiver skal anføre to (2) forskellige leverancer som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før tilbudsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

o Referencerne bedes indeholde:

 Angivelse af Kunden

 Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder produkter, service- og supportaftale, vedligeholdelse samt tjenesteydelser.

 Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt)

 Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

 Årlig kontraktværdi

• For rammeaftaler angives estimerede årlige kontraktværdi

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum to (2) sammenlignelige leverancer

o En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

 Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

 Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 4 ansøgere per delaftale, dvs. 8 ansøgere samlet set, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret, såfremt minimumskrav til egnethed er overholdt.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers tekniske/faglige formåen.

Ansøgernes referencer vil blive vurderet ud fra nedenstående evalueringspunkter.

1. I hvor høj grad ansøgeren har varetaget levering af den relevante opgave for den delaftale der søges prækvalifikation på, herunder mængden og omfang af ydelserne. Mere indhold vægtes positivt.

2. I hvor høj grad den udførte opgave afspejler indgående kendskab til leverancer til sammenlignelige kunder. Større organisationer som kan sammenlignes med kunden vægtes positivt.

3. I hvor høj grad referencerne angår et længerevarende samarbejde med referencen. Med længerevarende menes samarbejde i mere end 12 måneder. Det vægter positivt jo længere samarbejdet har varet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Ansøger gennemsnitligt har haft en årsomsætning på minimum 7.000.000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen for den enkelte delkontrakt:

• Tilbudsgiver skal anføre to (2) forskellige leverancer som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før tilbudsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

o Referencerne bedes indeholde:

 Angivelse af Kunden

 Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder produkter, service- og supportaftale,vedligeholdelse samt tjenesteydelser.

 Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt)

 Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

 Årlig kontraktværdi

• For rammeaftaler angives estimerede årlige kontraktværdi

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum to (2) sammenlignelige leverancer

o En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

 Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

 Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 191-495904
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/12/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/01/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

01.09.2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2021

Send til en kollega

0.047