23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-607266
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(26.11.2021)
Saab Dynamics AB
Karlskoga

Service og vedligeholdelse af Double Eagle undervandsdroner


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Gøtke
E-mail: fmi-sd-aam06@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service og vedligeholdelse af Double Eagle undervandsdroner

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ejer en række fjernstyrede Double Eagle undervandsdroner leveret af Saab Dynamics. For at disse holdes operationelle, har FMI behov for at få udført service, vedligehold samt at kunne ordre reservedele til disse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 21 000 000.00 DKK / Højeste bud: 40 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43135000 Undervandsudstyr
35513000 Skibe til minekrigsførelse og hjælpefartøjer
35512400 Ubemandede undervandsfartøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Jf. II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse (herefter FMI) har behov for at indgå en syv årig rammeaftale med Saab Dynamics AB (herefter Saab) om support og vedligehold af Forsvarets DOUBLE EAGLE undervandsdroner for at kunne opretholde driften af DOUBLE EAGLE.

FMI vurderer, at aftalen på baggrund af tekniske grunde og af årsager der vedrører beskyttelsen af Saab’s enerettigheder, kun kan overdrages til Saab, jf. forsvarsdirektivet art. 28, 1, litra e. FMI’s vurdering beror på, at det kun er Saab som besidder de nødvendige IP rettigheder, idet Saab ejer alle IP rettigheder til DOUBLE EAGLE, hvorfor det vurderes, at tredjeparter ikke har adgang til den viden og knowhow, som er nødvendige for, at kunne udføre de efterspurgte opgaver.

FMI agter på den baggrund at indgå en 7-årig rammeaftale med Saab om vedligehold og support af DOUBLE EAGLE til en værdi af 21-40 mio. kr.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Saab Dynamics AB
CVR-nummer: 556264-6074
By: Karlskoga
NUTS-kode: SE Sverige
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 21 000 000.00 DKK / Højeste bud: 40 000 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Note vedr. sektion II.1.7): Den estimerede værdi af rammeaftalen er i intervallet 21-40 mio. DKK. Årsagen til at angive værdien i et interval er usikkerheden omkring den faktiske værdi af rammeaftalen. Derfor er den lave kvartil af intervallet FMI's mest kvalificerede estimat af den faktiske værdi af rammeaftalen på nuværende tidspunkt, mens den øvre kvartil af intervallet er den forventede maksimale værdi af rammeaftalen i dens løbetid.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klage-nævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2021

Send til en kollega

0.062