23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-607267
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(26.11.2021)
EMRI A/S
Marielundvej 37A
2730 Herlev

Kontrakt om levetidsopdatering af autopilot og rorkontrol til MSF-klassen


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Stine Maria Falk-Scheibel
E-mail: stsc@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 51594162
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fmi.dk/da/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levetidsopdatering af autopilot og rorkontrol til MSF-klassen

Sagsnr.: 4018051
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38110000 Navigationsinstrumenter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at anskaffe 4 nye manøvre- og autopiloter til installation på Forsvarets 4 skibe af MSF-klassen. Se nærmere i afsnit II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI ønsker at anskaffe 4 nye manøvre- og autopiloter til installation på Forsvarets 4 skibe af MSF-klassen. Manøvre- og autopiloterne skal erstatte de nuværende manøvre- og autopiloter som er installeret på skibene. Manøvrepiloten anvendes til manøvrering af skibets ror, og autopiloten anvendes ved ubemandet sejlads.

Der er 4 manøvrepositioner på hvert skib, og skibet skal kunne styres fra én manøvreposition uden bemanding af de øvrige manøvrepositioner.

Leverandøren skal foruden levering af hardware og software, fjerne eksisterende manøvre- og autopilot på skibene, forestå installationen af den nye hardware på hvert enkelt skib i henhold til FMI instruktioner kravene fastsat i kontrakten. Leverandøren skal derudover udføre accepttest på skibene.

Endvidere skal leverandøren forestå træning og uddannelse af FMI i forbindelse med accepttest på den første MSF'er.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI ønsker at indgå en kontrakt med EMRI om en mid-life update af den autopilot, der anvendes i Forsvarets fire MSF-skibe, som blandet andet anvendes til at udføre kritiske militære opgaver såsom ubemandet maritim minerydning.

Efter FMI’s vurdering kan denne mid-life update, som blandt andet omfatter en opdatering af autopiloternes hardware og software, kun anskaffes fra EMRI A/S, da kontrakten på grund af tekniske årsager kun kan overdrages til denne leverandør.

Dette skyldes særligt, at der er høje krav til interoperabilitet mellem autopiloten og de øvrige tekniske systemer på MSF-fartøjerne, således at det tilsikres, at autopiloterne - og dermed MSF-fartøjerne - kan opretholde et tilstrækkeligt funktionsniveau uden risiko for fejl til at udføre deres opgaver. Det er alene EMRI A/S, som OEM producent af autopiloterne, der har den nødvendige know-how og viden og dokumentation om autopiloten og dens interoperabilitet med de resterende systemer om bord på MSF-fartøjerne til at kunne gennemføre den ønskede mid-life update.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: EMRI A/S
CVR-nummer: 41426799
Postadresse: Marielundvej 37A
By: Herlev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrak-ten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af kontrakten, og er således ikke udtryk for kontraktens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2021

Send til en kollega

0.094