23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 231-609096
Offentliggjort
29.11.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Sundhedsdatastyrelsen

Løsning til overvågning og analyse i sundhedssektoren - leveret som en service


Sundhedsdatastyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsdatastyrelsen
CVR-nummer: 33257872
Postadresse: Ørestads Boulevard 5
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Kjærsgaard Larsen
E-mail: tokl@ssi.dk
Telefon: +45 32688194
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sundhedsdatastyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317329&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317329&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Løsning til overvågning og analyse i sundhedssektoren - leveret som en service

Sagsnr.: 21/06882
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omhandler anskaffelse af platform til etablering af funktioner til overvågning og analyse i det centrale analysecenter, som placeres i Sundhedsdatastyrelsen (Kunden). Funktionerne skal gøre det muligt i første omgang at varetage denne opgave på tværs af regionernes lokale overvågning- og analysefunktioner men forventningen er, at funktionen over tid skal udvides til også at omfatte sundhedsvæsenets øvrige aktører, herunder kommuner og almen praksis.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
48400000 Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
48900000 Diverse programpakker og computersystemer
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
72400000 Internettjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omhandler anskaffelse af platform til etablering af funktioner til overvågning og analyse i det centrale analysecenter, som placeres i Sundhedsdatastyrelsen (Kunden). Funktionerne skal gøre det muligt i første omgang at varetage denne opgave på tværs af regionernes lokale overvågning- og analysefunktioner men forventningen er, at funktionen over tid skal udvides til også at omfatte sundhedsvæsenets øvrige aktører, herunder kommuner og almen praksis. ● Løsningen skal understøtte en arbejdsdeling, hvor de enkelte aktører fortsat er ansvarlige for og forestår indsamling, analyse og rapportering af og på egne data, men samtidig kobles op til en fælles service i regi af den centrale SAC, som beriger det lokale arbejde med analyser og rapportering baseret på anomalier og alarmer på tværs af sundhedssektoren. ● Løsningen skal dimensioneres til at omfatte en så stor del af sektoren som muligt, startende med regioner, kommuner, vigtige statslige funktioner og primærdelen af sektoren. ● Løsningen skal derfor understøtte forskellige typer og størrelser af aktører. Alle regioner skal være opkoblet til løsningen inden udgangen af 2022. ● Løsningen skal have en så stor netværksmæssig dækningsgrad hos de lokale aktører som muligt. ● Løsningen skal have kapacitet til at behandle og analysere på så stor en del af sektorens samlede netværkstrafik som muligt. ● Løsningen skal være designet så den størst mulige del af data i løsningen forbliver hos de tilsluttede aktører, så kun anomalier, alarmer og tilhørende metadata, der er nødvendige for at se aggregerede mønstre for mistænkelig aktivitet, overføres til den centrale SAC. ● Løsningen skal være designet således at den størst mulige del af dataindsamlingen, aggregeringen, korrelationen, analyse og rapportering på tværgående aktivitet i sektoren sker automatisk ved mønstergenkendelse samt brug af Machine learning (ML) og Artificial intelligence (AI).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden er berettiget til at forlænge Kontraktens varighed 2 gange med 24 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det tillægges positiv vægt i jo højere grad referencerne påviser erfaring

med:

• Implementering af services baseret på MSSP platform og appliances (NDR-noder) hos kunder.

• Levering af overvågnings- og analyseservice som managed SOC/SAC baseret på MSSP platform og appliances (NDR-noder) til kunder, der har it-netværk med en størrelse og kompleksitet, der er sammenlignelige med de it-netværk, der findes hos de aktører, som forventes tilslut-tet Løsningen.

• Design, konfiguration, test af services baseret på MSSP platform og til-slutning af appliances (NDR-noder) hos kunder, der har it-netværk med en størrelse og kompleksitet, der er sammenlignelige med de it-netværk, der findes hos de aktører, som forventes tilsluttet Løsningen.

Antallet af afgivende referencer tillægges ikke selvstændig betydning, idet

det er det samlede billede af referencers omfang og relevans i forhold til det

udbudte der er afgørende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

OPTION 1: TILSLUTNING AF YDERLIGERE AKTØRER

OPTION 2: TILKØB AF YDERLIGERE UDSTYR

OPTION 3: FORLÆNGELSE AF KONTRAKTEN

OPTION 4: TILKØB AF ANALYSE- OG OVERVÅGNINGSKOMPETENCE

OPTION 5: TILKØB AF YDERLIGERE TRÆNING

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En Ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af udbudsprocessen er eller bliver omfattet af omstændigheder, som anført i udbudslovens:

§§ 135 og 136 om obligatoriske udelukkelsesgrunde og

§ 137, stk. 1, nr.1-6 om frivillige udelukkelsesgrunde,

vil blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, medmindre den pågældende Ansø-ger inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der påviser Ansøgers pålidelighed jf. udbudsloven § 138.

Såfremt Ansøger i sit ESPD angiver at være udelukket efter de anførte udelukkelsesgrun-de, og Ansøger ønsker at gøre brug af ”self-cleaning”, skal ansøgningen være vedlagt til-strækkelig dokumentation for pålidelighed jf. udbudsloven § 138.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/12/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/11/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af anmodning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EUSupply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, nr. 2 om konkurs mv., nr. 3 om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller ilbudsgiverens integritet, nr. 4 om konkurrenceforvridende aftaler, nr. 5 om tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt og nr. 6 om forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces.

Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: — Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgeres anmodninger, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgeres anmodninger.

Nærmere detaljer og betingelser for prækvalifikation og tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet. I relation til III.3.2) der skal ikke anføres navne og faglige kvalifikationer i forbindelse med anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, indtil det er afsluttet med indgåelse af kontrakt. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med

senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter

afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er

blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og

udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som

ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en

bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har

underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en

rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse

for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra

dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt

ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at

ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,

at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele

kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage

indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10

kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke

er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der

begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på

naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2021

Send til en kollega

0.094