23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 233-614132
Offentliggjort
01.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

KOMBIT A/S

Vindere

Udbud af driftskontrakt

(14.02.2022)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C

Sygesikring - Udbud af driftskontrakt


KOMBIT A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 19435075
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Appel Pedersen
E-mail: kape@kombit.dk
Telefon: +45 61944007
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kombit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316849&B=KOMBIT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316849&B=KOMBIT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sygesikring - Udbud af driftskontrakt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler indkøb af infrastrukturdrift af Sygesikringsløsningen. Sygesikringsløsningen skal understøtte den kommunale del af sygesikringsopgaven i forhold til kommunernes administration og forvaltning af lægevalg og det gule sygesikringskort. Den udbudte driftskontrakt og dens formål er nærmere beskrevet i punkt II.2.4). Den samlede leverance af Sygesikringsløsningen er opdelt i flere kontrakter. Systematic A/S er leverandør på Sygesikringsløsningen i relation til udvikling, videreudvikling, vedligehold, applikationsdrift, forvaltning og service desk-ydelser. Dette udbud omhandler indkøb af infrastrukturdrift og tilknyttede ydelser, og leverandøren skal indgå i et tæt samarbejde med Systematic A/S. Leverandøren har sammen med Systematic A/S det fulde ansvar for driften af sygesikringsløsningen, herunder løsningens anvendelighed for brugerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72800000 Revision og testning af computer
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter drift af Sygesikringsløsningen i form af infrastrukturdrift og tilknyttede ydelser. Sygesikringsløsningen skal understøtte den kommunale del af sygesikringsopgaven i forhold til kommunernes administration og forvaltning af lægevalg og det gule sygesikringskort. Infrastrukturen skal levere Kubernetes services, AMQP services, PostGreSQL services mv. enten på en standard dedikeret serverløsning eller på en cloudbaseret løsning. Drift mv. af Sygesikringsløsningen vil ske i samarbejde med Systematic A/S, som er ansvarlig for udvikling, videreudvikling, vedligehold, applikationsdrift og service desk-ydelser, samt KOMBIT, da det er KOMBIT, der er ansvarlig for leverandørdialogen og er kontraktholder med kommunerne. Leverandøren skal dog også påregne at samarbejde med andre leverandører, herunder særligt anvendersystemleverandører. Der henvises i øvrigt til kravene i udbudsmaterialet.

Opgaven omfatter behandling af personoplysninger. Leverandøren skal via arbejdsgange og processer hos leverandøren og dennes underleverandører/underdatabehandlere sikre og kunne dokumentere, at der ikke sker overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU/EØS (tredjelande).

Hvis leverandøren påtænker at anvende public cloud services, skal disse være opsat på en måde, som sikrer, at der ikke sker overførsel af personoplysninger til tredjelande via cloududbyderen, og så det er klart, hvilke underdatabehandlere der benyttes af cloududbyderen til levering af de af Leverandøren anvendte cloud services.

Leverandøren skal sikre, at de af leverandøren anvendte cloududbydere overholder databeskyttelsesforordningen samt enhver anden lovgivning. Dette kan fx sikres ved en erklæring fra cloududbyderen, om at denne ikke vil overføre personoplysninger til tredjelande ud fra de specifikke cloud services og den specifikke arkitektur som er valgt på det specifikke tidspunkt. En sådan erklæring vil kunne anvendes som dokumentation for, at leverandøren overholder sine forpligtelser som databehandler i relation til, at der ikke sker overførsel af personoplysninger til tredjelande via cloududbyderen.

I forbindelse med support af systemet, stilles der krav om, at leverandørens supportorganisation sikrer tæt kontrol med cloududbyderens adgang til personoplysninger. Der stilles således krav om, at det i situationer, hvor fejlen ikke kan håndteres uden cloududbyderens support, er leverandøren, der initierer involvering af cloududbyderen med en instruks om, at supportydelsen skal leveres af medarbejdere indenfor EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Driftskontrakten kan ensidigt forlænges af Kunden 2 gange med op til yderligere 24 måneder per gang, idet forlængelsesperiodens længde afgøres af Kunden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Driftskontrakten indeholder optioner på forlængelse af driftskontrakten samt optioner på tilkøb af undervisningsmiljø. Optioner på forlængelse af driftskontrakten fremgår af pkt. II.2.7, mens optioner på tilkøb af undervisningsmiljø fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

1) Driftskontraktens varighed i pkt. II.2.7) regnes fra overtagelsesdagen (godkendt overtagelsesprøve).

2) Opgørelsen af kontraktens anslåede værdi i pkt II.1.5) og II.2.6) udgør et skøn for hele kontraktperioden inkl. optioner på forlængelser. Skønnet er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal udfylde et ESPD, som kan findes i EU-Supply. Hvis tilbudsgiver er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde et ESPD. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD’et del IV.B skal tilbudsgiverne oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Tilbudsgiver skal under "Gennemsnitlig årsomsætning" oplyse tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgiver skal under ”Finansielle nøgletal” oplyse tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgiver skal under ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse tilbudsgivers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) for de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår skal være på mindst 15.000.000 DKK

— Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår skal være på mindst 2.000.000 DKK.

— Tilbudsgivers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) skal samlet set i de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår være positiv.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsbetingelserne indeholder retningslinjer for afgivelse af tilbud samt udbuddet generelt.

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive tilbud, skal tilbudsgivere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp.

Det bemærkes, at tilbudsgiver alene kan indgive ét tilbud. Tilbud afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp.

Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”.

ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes af tilbudsgiver i EU-Supply i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.1) og III.1.2). ESPD’et indeholder følgende obligatoriske udelukkelsesgrunde: Deltagelse i en kriminel organisation, Bestikkelse, Svig, Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, Børnearbejde og andre former for menneskehandel, Betaling af skatter og afgifter, Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger, Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren og Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure.

Ad spørgsmål og svar til udbudsmaterialet: Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ad pkt. II.1.5 og II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Ad pkt. II.2.7) Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for godkendt overtagelsesprøve (overtagelsesdagen).

KOMBIT har ikke udarbejdet vejledende oversættelser af udbudsmaterialet på engelsk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet

offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021

Send til en kollega

0.047