23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 236-621176
Offentliggjort
06.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Opdateringer

Rettelse
(27.12.2021)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 03-01-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-01-2022
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 03-01-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-01-2022
Time: 12:00

Rettelse
(14.01.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 14-01-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 21-01-2022
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 14-01-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 21-01-2022
Time: 12:00

Annullering
(21.01.2022)

Tilbudsgivere må ikke være omfattet af følgende udelukkelsesgrunde i Udbudsloven: Udbudslovens §§135-136 Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3 samt nr. 7.

Udbud af cykelbarometre


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Allan Dwarosh Kakasur
E-mail: s51h@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/168516161.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/168516161.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af cykelbarometre

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af cykelbarometre

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har besluttet at anskaffe og opstille yderligere cykelbarometre på udvalgte cykelstrækninger.

Cykelbarometrene skal være med til at give kommunens cyklister en oplevelse af at blive talt, når de cykler rundt i byen. Samtidig er det også en mulighed for at indsamle data på hvor mange cyklister der anvender udvalgte strækninger.

Tavlerne på cykelbarometrene skal ligeledes kunne anvendes til at orientere byens borgere om fx spærret vejstrækninger, omkørsler eller "pas på hinanden".

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1X12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi henover 4 år er 3,6 mio. kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have en egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum DKK 1.000.000 i det seneste disponible regnskabsår

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 2.500.000.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge referencer

Tilbudsgiver skal være certificeret fra uafhængigt organ

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge minimum 2 referencer på leveringer af udendørs LED-skærme, der er udført inden for de seneste 5 år.

Tilbudsgiver skal være certificeret fra uafhængigt organ vedrørende opfyldelse af følgende kvalitetssikringsstandarder: ISO 9001

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er i kontrakten en arbejdsklausul om fair og lige arbejdsvilkår. Der er til kontrakten vedlagt et bilag om Leverandørens samfundsansvar (CSR).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere må ikke være omfattet af følgende udelukkelsesgrunde i Udbudsloven: Udbudslovens §§135-136 Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3 samt nr. 7.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2021

Send til en kollega

0.062