23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 240-633760
Offentliggjort
10.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn

Vindere

Kontrakt på levering af 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm samt tilpasning heraf.

(10.12.2021)
CS Electric A/S
Lillebæltsvej 6
6715 Esbjerg N

Køb af brug 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm samt tilpasning heraf


Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn
CVR-nummer: 27054692
Postadresse: Hulvejen 1
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ager
E-mail: RA@portesbjerg.dk
Telefon: +45 51507269
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c5df051a-5739-4aba-8736-5ad44e80897e/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af brug 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm samt tilpasning heraf

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køb af brugt 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm samt tilpasning heraf dels efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra h, vedrørende lejlighedskøb, når det er muligt for den ordregivende enhed at opnå leverance ved at benytte sig af et særligt fordelagtigt tilbud, der kun gælder i ganske kort tid, og når den pris, der skal betales, er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet, dels efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra d, vedrørende indkøb begrundet i tvingende grunde som følge af uforudsete begivenheder, hvor den ordregivende enhed ikke kan nå at gennemføre et udbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31122100 Brændselsceller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Esbjerg Havn har fra CS Electric A/S modtaget et særligt fordelagtigt tilbud på køb af en brugt 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm produceret af Ballard Power Systems Europe A/S samt tilpasning heraf i form af hardware til at levere den ønskede strøm, herunder frekvensomformer og transformer i overensstemmelse med IEC 80005-3 standarden, batteripakke til optimal udnyttelse af brændselscelle samt design af el og hardware.

Den samlede tilbudte pris vurderes at være væsentligt lavere end den normale markedspris for et nyt anlæg af samme type og kvalitet med tilpasning i et marked, hvor der ikke findes andre brugte anlæg af tilsvarende type og kvalitet. Prisen vurderes at være cirka halvdelen af nyprisen for et anlæg af tilsvarende type og kvalitet samt tilpasning.

Anlægget kan desuden leveres inden for en periode på 8 måneder, hvilket er en stor fordel, da anlægget forventes at skulle igangsættes pr. 1. januar 2023.

Den yderst fordelagtige pris og leveringstid skyldes, at der er tale om et brugt anlæg, der dog kun har været brugt i 5-6 måneder.

Kontrakten vedrører køb af en brugt 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm 690v/440v/400v ved 50/60hz, og prisen omfatter den nødvendige tilpasning af brændselscellen, transport, forsikring, opsætning i Esbjerg og testning.

Da der er andre interesserede købere til anlægget, har Esbjerg Havn alene kort tid til at tage stilling til tilbuddet, da CS Electric A/S i modsat fald vil bortsælge anlægget til anden side.

For at kunne vurdere, om det fra CS Electric A/S modtagne tilbud er særligt fordelagtigt, og om den tilbudte pris er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet, har Esbjerg Havn undersøgt markedet i forhold til at finde sammenlignelige brugte anlæg, hvilket dog ikke har været muligt. Esbjerg Havn har derfor indhentet priser på nye anlæg fra leverandører både i Tyskland og Danmark.

Det modtagne tilbud er fra CS Electric A/S afgivet som et samlet tilbud på både brændselscelle og tilpasning, hvorfor Esbjerg Havn skal acceptere levering af både brændselscelle og tilpasning fra CS Electric A/S.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Esbjerg Havn har fra CS Electric A/S modtaget et særligt fordelagtigt tilbud på køb af en brugt 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm produceret af Ballard Power Systems Europe A/S samt tilpasning i form af hardware til at levere den ønskede strøm, herunder frekvensomformer og transformer i overensstemmelse med IEC 80005-3 standarden, batteripakke til optimal udnyttelse af brændselscelle samt design af el og hardware. Det modtagne tilbud er afgivet som et samlet tilbud på brændselscelle og tilpasning, hvorfor Esbjerg Havn skal acceptere levering af både brændselscelle og tilpasning fra CS Electric A/S.

Den samlede tilbudte pris vurderes at være cirka halvdelen af og dermed væsentligt lavere end den normale markedspris for et nyt anlæg af samme type og kvalitet med tilpasning i et marked, hvor der ikke findes andre brugte anlæg af tilsvarende type og kvalitet.

Anlægget kan leveres inden for 8 måneder, og anlægget forventes at skulle igangsættes pr. 1. januar 2023.

Kontrakten vedrører køb af en brugt 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm 690v/440v/400v ved 50/60hz, og prisen omfatter den nødvendige tilpasning af brændselscellen, transport, forsikring, opsætning i Esbjerg og testning.

Den yderst fordelagtige pris og leveringstid skyldes, at der er tale om et brugt anlæg, der har været brugt i 5-6 måneder.

Da der er andre interesserede købere til anlægget, har Esbjerg Havn alene kort tid til at tage stilling til tilbuddet, da CS Electric A/S ellers vil sælge anlægget til anden side.

For at kunne vurdere, om det fra CS Electric A/S modtagne tilbud er særligt fordelagtigt, og om den tilbudte pris er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet, har Esbjerg Havn undersøgt markedet for at finde sammenlignelige brugte anlæg, hvilket dog ikke har været muligt. Esbjerg Havn har derfor indhentet priser på nye anlæg fra leverandører både i Tyskland og Danmark.

Som følge af ovenstående er det Esbjerg Havns samlede vurdering, at proceduren udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivets art, 50, litra h, kan anvendes ved dette særlige lejlighedskøb, hvor der på ekstraordinære vilkår og til en yderst fordelagtig pris tilbydes en brugt brændselscelle til landstrøm af den ønskede størrelse og kvalitet med tilpasning, samt at anvendelsen af den pågældende procedure desuden kan begrundes i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50, litra d vedrørende indkøb begrundet i tvingende grunde.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt på levering af 600 kW brændselscelle (brint) til landstrøm samt tilpasning heraf.

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: CS Electric A/S
CVR-nummer: 81845913
Postadresse: Lillebæltsvej 6
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud, og ordregiver agter derfor at indgå kontrakt om køb af brugt brændselscelle (brint) til landstrøm som omtalt i denne bekendtgørelse, hvis der ikke modtages en klage i den forbindelse inden for en periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Når ordregiver har fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

For yderligere oplysninger henvises til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2021

Send til en kollega

0.078