23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-645452
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(17.12.2021)
Furuno Danmark A/S
Hammerholmen 44-48
2650 Hvidovre

Profylaksebekendtgørelse - Anskaffelse af to elektrooptik (EO)-systemer af typen FLIR M500 til patruljefartøjer i FRONTEX Joint Operation Poseidon


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Emsal Kitir
E-mail: fmi-sd-adt07@mil.dk
Telefon: +45 41740619
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse - Anskaffelse af to elektrooptik (EO)-systemer af typen FLIR M500 til patruljefartøjer i FRONTEX Joint Operation Poseidon

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at anskaffe to elektrooptik (EO)-systemer af typen FLIR M500 til patruljefartøjer i FRONTEX Joint Operation Poseidon ved direkte tildeling til leverandøren FURUNO Danmark A/S.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32570000 Kommunikationsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er ved særskilt henvendelse fra Forsvarsministeriet (FMN) blevet anmodet om at iværksætte en erstatningsanskaffelse af elektrooptik (EO)-systemer til patruljefartøjer i FRONTEX Joint Operation Poseidon. Det er operativt påkrævet, at patruljebådene i FRONTEX Joint Operation Poseidon hurtigst muligt får installeret FLIR M500.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at foretage en direkte tildeling af ordre om levering af to elektrooptik (EO)-systemer af typen FLIR M500 til patruljefartøjer i FRONTEX Joint Operation Poseidon ved direkte tildeling til leverandøren FURUNO Danmark A/S uden udbud.

Det er nødvendigt at anskaffe udstyret til brug for udrustningen af patruljefartøjer i FRONTEX Joint Operation Poseidon. Det er således operativt påkrævet, at patruljebådene i FRONTEX Joint Operation Poseidon hurtigst muligt får installeret FLIR M500.

Det er FMI’s vurdering, at aftalen kan indgås uden udbud i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3, da betingelserne for, at FMI kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt. Denne vurdering er særligt baseret på, at anskaffelsen alene kan indkøbes hos FURONO Danmark A/S som følge af tekniske årsager og / eller eksklusive rettigheder.

FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med Furuno Danmark A/S. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

</span>Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Furuno Danmark A/S
CVR-nummer: 10999731
Postadresse: Hammerholmen 44-48
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 3 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

-

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordre-giveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

-

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2021

Send til en kollega

0.062