23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-646254
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Universitet

IT-konsulenter


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tikr@au.dk
Telefon: +45 93522484
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a627cea-d0c1-40fe-a814-48e92f51f720/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a627cea-d0c1-40fe-a814-48e92f51f720/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a627cea-d0c1-40fe-a814-48e92f51f720/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-konsulenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte ydelse omfatter en Rammeaftale vedrørende indkøb af IT-konsulentydelser med henblik på at etablere en ressourcefleksibilitet til bemanding af Ordregivers strategiske udviklings- og integrationsprojekter. De udbudte ydelser fremgår af Bilag 1 – Kravspecifikation og Bilag 2 – Tilbudsliste.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72226000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med afleveringsprøve for basisprogrammel
72225000 Vurdering og gennemgang af systemkvalitetssikring
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72246000 Systemrådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aarhus, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omfatter en Rammeaftale vedrørende indkøb af IT-konsulentydelser med henblik på at etablere en ressourcefleksibilitet til bemanding af Ordregivers strategiske udviklings- og integrationsprojekter. De udbudte ydelser fremgår af Bilag 1 – Kravspecifikation og Bilag 2 – Tilbudsliste. Ordregiver har vedtaget en ambitiøs digitaliseringsstrategi, der medfører behov for igangsætning af en lang række vigtige projekter, som alle har til formål at automatisere og effektivisere Ordregivers administrative processer samt at udvikle Ordregivers digitale understøttelse af forskning, uddannelse og studie- og arbejdsmiljø. Ordregiver ønsker ved den udbudte Rammeaftale mulighed for at kunne supplere de ovennævnte projekter med ekstern bemanding. Ordregiver er opmærksom på udfordringerne ved at anvende ekstern arbejdskraft, særligt i forbindelse med opstart af nye konsulenter, hvor oplæring i Ordregivers forretning og infrastruktur samt standarder og best-practice kan udgøre et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug. Ordregiver opfordrer derfor Tilbudsgiver til at tilbyde de bedste, innovative samarbejdsformer og –processer til sikring af en hurtig og effektiv skalering af ressourcer til bemanding af Ordregivers projekter. Ordregiver skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at udbudsmaterialet ikke udelukker, at flere virksomheder går sammen om at byde på opgaven (som konsortium eller ved anvendelse af underrådgivere). Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, der udgør en del af udbudsmaterialet. De enkeltstående ydelsesområder er nærmere beskrevet i Bilag 2 – Tilbudsliste. Ordregiver anslående samlede forbrug af IT-konsulenter, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis 6.500.000 DDK. Ordregivers maksimale værdi udgør 30.000.000 DKK i hele kontraktperioden. Den maksimale værdi er vurderet højere idet der forventes en udvikling i brugen af IT og dermed brugen af IT-konsulenter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår opfylde følgende mindstekrav, for at tilbudsgivers tilbud vil blive taget i betragtning: Mindstekrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår opfylde følgende mindstekrav: Tilbudsgiver skal have en nettoomsætning på minimum DKK 10.000.000. Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital. Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers væsentligste referencer vedrørende løbende levering af IT-konsulentydelser til samme kunde.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste tre (3) år kunne dokumentere minimum 1 reference tilsvarende den udbudte, hvorved forstås løbende leverancer af it-konsulentydelser til samme kunde over flere år (minimum 2 år). Med tilsvarende referencer forstår Ordregiver opgaver der omfatter, både til det offentlige og private. Med løbende leverancer forstår Ordregiver at referencen er en Rammeaftale eller Kontrakt hvor Tilbudsgiver i rammeaftale- eller kontraktperioden (minimum 2 år) har leveret it-konsulentydelser til modtageren dvs. at der ikke blot er tale om enkeltstående leverancer. De tre (3) år beregnes fra datoen for fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen til TED.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Opgaverne skal udføres i henhold til den i udbudsmaterialet vedlagte Aftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/01/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Aarhus

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2021

Send til en kollega

0.047