23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 248-657792
Offentliggjort
22.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(22.12.2021)
Frequentis AG
Innovationsstrasse 1
A-1100 Vienna

VCS vedligeholdelsesaftale


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1 - 5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Emil Haun Hansen
E-mail: ehha@kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

VCS vedligeholdelsesaftale

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI påtænker at forlænge en rammeaftale om service og vedligehold af Forsvarets to Voice Communication Systems (VCS) placeret i Karup og Skrydstrup. VCS anvendes til kommunikation mellem kontroltårn og fly, og er således afgørende for at kunne udføre kontrol af lufttrafik.

Rammeaftalen er indgået med Frequentis AG og udløber den 31. december 2021. FMI påtænker at forlænge rammeaftalen for en fireårig periode, hvorefter den udløber den 31. december 2025.

Forlængelse af rammeaftalen er nødvendig for at kunne anvende Forsvarets VCS, idet manglende vedligeholdelse af VCS kan medføre, at der opstår interferens og dermed en hindring af informationer mellem kontroltårn og fly, hvilket ultimativt risikerer at have betydning for flysikkerheden.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed indrykkes, idet FMI har besluttet af indgå en rammeaftale på 4 år med Frequentis AG (VAT-nr.: ATU14715600) efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med udbudslovens § 80, stk. 3.

Rammeaftalen vedrører anskaffelse af service og vedligehold til under-støttelse af Forsvarets Air Traffic Control baseret på Voice Communication System.

Værdien af rammeaftalen er estimeret til DKK 10.000.000. for hele aftaleperioden, og det er FMI´s vurdering, at ydelserne omfattet af rammeaftalen udelukkende kan anskaffes fra Frequentis AG på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt eksklusive rettigheder.

Dette skyldes, at FREQUENTIS AG er i besiddelse af specifik teknisk knowhow samt eksklusive rettigheder til VCS, som er en afgørende forudsætning for at levere de i henhold til rammeaftalen omfattede ydelser. Sikkerhedsmæssige hensyn begrunder desuden nødvendigheden af, at ydelserne omfattet af anskaffelsen leveres samt foretages af personel med den rette tekniske knowhow, hvilket efter FMI’s vurdering kun kan erhverves fra Frequentis AG. Såfremt det skulle være muligt at foretage et leverandørskifte undervejs, ville dette efter FMI’s vurdering medføre væsentlige risici for kompromittering af beredskabet, hvilket i yderste konsekvens kan koste menneskeliv. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og sammenfattende vurderer FMI, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3 og stk. 4 er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftalen med Frequentis AG. Rammeaftalen vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse blev offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 043-070197

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Frequentis AG
Postadresse: Innovationsstrasse 1
By: Vienna
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: A-1100
Land: Østrig
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at forlænge rammeaftalen og ikke datoen for indgåelse af tillægget om forlængelse af rammeaftalen. Aftale om forlængelse af rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Tillægget om forlængelse af rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021

Send til en kollega

0.05