23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-660402
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skatteforvaltningen

Opdateringer

Annullering
(11.04.2022)

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.
Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.
Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com
Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.
Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:
• Er erklæret konkurs
• Er under insolvens- eller likvidationsbehandling
• Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten
• Er under tvangsakkord
• Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet
• Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nati-onal lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemmehørende.
Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
Ordregiver skønner, at den maksimale værdi af Rammeaftalen udgør DKK 10.000.000 eksklusive moms, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid.
Baggrunden for forskellen mellem den estimerede og den maksimal værdi er, at det er svært at forudse, hvad der sker på området, da udvikling på flådestyringsområdet kan medføre yderligere behov. Der sker store udvidelser af medarbejderstaben de seneste år, og det er uvist, i hvilket omfang denne udvikling vil fortsætte. Dette vil have en effekt for antallet af biler og ligeledes antallet af GPS-trackere.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at den maksimale værdi af udbuddet kan afvige signifikant fra den anslåede værdi, hvorfor den maksimale værdi er vurderet til at være væsentligt højere end den anslåede værdi.

Rammeaftale om levering af flådestyringssystem


Skatteforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Redwan Farah
E-mail: Redwan.Farah@adst.dk
Telefon: +45 72371169
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=286758
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=286758
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?TID=286758
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af flådestyringssystem

Sagsnr.: 21-0244019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med Rammeaftalen er, at Kunden får udskiftet de nuværende elektroniske kørebøger med et GPS-baseret flådestyringssystem, som kan administrere Kundens bilpark.

Flådestyringssystemet er en måde at holde overblik, styre samt administrere sine biler. Kunden ønsker, at flådestyringssystemet kan registrere medarbejdernes nuværende ID-kort, RFID kort – 1k Mifare chip. Rammeaftalen omfatter desuden løbende levering og installering af flådestyringssystemet til alle tjenestebiler i Kundens bilpark og ligeledes når Kunden køber nye biler. Samtlige af Kundens tjenestebiler har i dag installeret elektroniske kørebøger med GPS tracker og id-poletlæser.

Kunden har det seneste år gennemsnitligt haft ca. 382 tjenestebiler, der er placeret på Kundens adresser rundt i landet. Tjenestebilerne kan benyttes af alle Kundens medarbejdere.

Der udskiftes årligt omkring 50 tjenestebiler, der skal have installeret/monteret et flådestyringssystem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48613000 Elektronisk datastyring
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering i hele Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med Rammeaftalen er, at Kunden får udskiftet de nuværende elektroniske kørebøger med et GPS-baseret flådestyringssystem, som kan administrere Kundens bilpark.

Flådestyringssystemet er en måde at holde overblik, styre samt administrere sine biler. Kunden ønsker, at flådestyringssystemet kan registrere medarbejdernes nuværende ID-kort, RFID kort – 1k Mifare chip. Rammeaftalen omfatter desuden løbende levering og installering af flådestyringssystemet til alle tjenestebiler i Kundens bilpark og ligeledes når Kunden køber nye biler. Samtlige af Kundens tjenestebiler har i dag installeret elektroniske kørebøger med GPS tracker og id-poletlæser.

Hos Kunden bliver ID-kortet brugt som adgangskort og betalingskort i kontorerne.

Kunden har det seneste år gennemsnitligt haft ca. 382 tjenestebiler, der er placeret på Kundens adresser rundt i landet. Tjenestebilerne kan benyttes af alle Kundens medarbejdere.

Der udskiftes årligt omkring 50 tjenestebiler, der skal have installeret/monteret et flådestyringssystem. De nye tjenestebiler bestilles oftest samtidigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan som option vælge at forlænge Rammeaftalen med yderligere 2 gange ét år. Ønsker Ordregiver at benytte muligheden for forlængelse, skal dette ske ved skriftlig tilkendegivelse til Leverandøren senest 8 uger før Rammeaftalens udløb. Leverandøren er i så fald forpligtet til at forlænge aftalen på de hidtidige vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vindende Tilbudsgiver skal i overensstemmelse med udbudsbetingelserne fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste to disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse, værdien af de samlede aktiver og soliditets-graden.

Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Egenkapitalen i de seneste to disponible regnskabsår skal minimum udgøre DKK 500.000 hvert år.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de to seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virk-somhedernes samlede egenkapital i hvert af de to seneste disponible regnskabsår.

2) Soliditetsgraden for de seneste to disponible regnskabsår skal have været på mindst 15 % hvert år. Soliditetsgraden beregnes således: (Egenkapital/aktiver i alt) * 100.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes solidi-tetsgraden som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i hvert af de to seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som værdi-en af de deltagende virksomheders samlede egenkapital i forhold til værdien af de deltagende virksomheders samlede aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Vindende Tilbudsgiver skal i overensstemmelse med udbudsbetingelserne fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. teknisk og faglig kapacitet:

En liste af de tre betydeligste leveringer af et flådestyringssystem inden for de seneste to år, med beskrivelse af de relevante opgaver, angivelse af beløb, tidspunkter og den offentlige eller private modtager. Beskrivelsen af de angivne relevante opgaver (referencer) skal indeholde kundens navn med antal af medarbejdere, beskrivelse af opgavens karakter og omfang.

Ved en relevant opgave forstås levering og installering af et flådestyringssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har udført mindst tre relevante opgaver inden for de seneste to år

2) Det er endvidere et mindstekrav, at de relevante opgaver skal have været udført for en kunde med minimum 100 biler.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder vilkår om bl.a.:

• Arbejdsklausul,

• Databehandleraftale,

• Prisregulering,

• Tavshedspligt

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 064-120014
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/02/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

20-12-2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Er erklæret konkurs

• Er under insolvens- eller likvidationsbehandling

• Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten

• Er under tvangsakkord

• Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet

• Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nati-onal lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ordregiver skønner, at den maksimale værdi af Rammeaftalen udgør DKK 10.000.000 eksklusive moms, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid.

Baggrunden for forskellen mellem den estimerede og den maksimal værdi er, at det er svært at forudse, hvad der sker på området, da udvikling på flådestyringsområdet kan medføre yderligere behov. Der sker store udvidelser af medarbejderstaben de seneste år, og det er uvist, i hvilket omfang denne udvikling vil fortsætte. Dette vil have en effekt for antallet af biler og ligeledes antallet af GPS-trackere.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at den maksimale værdi af udbuddet kan afvige signifikant fra den anslåede værdi, hvorfor den maksimale værdi er vurderet til at være væsentligt højere end den anslåede værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2021

Send til en kollega

0.062