23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 252-670471
Offentliggjort
28.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Det Digitale Folkebibliotek

Lånerstatus og Brugerprofil


Det Digitale Folkebibliotek

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Digitale Folkebibliotek
CVR-nummer: 41344121
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Amanda Johanne Skov
E-mail: ri1c@kk.dk
Telefon: +45 51538789
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167168744.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://detdigitalefolkebibliotek.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167168744.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167168744.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lånerstatus og Brugerprofil

II.1.2) Hoved-CPV-kode
92511000 Bibliotekstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Delprojektet Lånerstatus og Brugerprofil er en del af den samlede opgradering af folkebibliotekernes nye hjemmesideløsning DDB CMS NEXT. Delprojektet skal give låneren mulighed for at betjene sig selv, ved at etablere funktionerne Lånerstatus og Brugerprofil på hjemmesideløsningen, så lånerne bl.a. kan se deres staminformation, ændre indstillinger, se hvilke fysiske eller digitale materialer de har lånt eller er i gang med at læse og betale mellemværender.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212160 Udvikling af programmel til biblioteker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med funktionerne i Lånerstatus og Brugerprofil er at gøre brugerne i stand til at betjene sig selv. Under funktionen Lånerstatus kan brugeren, efter at have logget ind, se en oversigt over sine aktiviteter såsom lån og reserveringer samt mulighed for at se digitale lån. Brugerne skal fx kunne se sin lånerstatus for de fysiske eller digitale materialer de har lånt, se hvornår fysiske materialer skal afleveres og se om de skal betale mellemværender ved for sent eller ikke afleverede materialer. I modsætning til det nuværende DDB-CMS er der et større fokus på at inspirere brugerne under Lånerstatus ved bl.a. at indføre et dashboard med materialeforslag.

Under Brugerprofil kan brugeren, efter at have logget ind, se deres staminformation og brugeren får mulighed for at tilvælge funktioner, der omfatter persondata, samt se og ændre forskellige indstillinger.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140. Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal aflevere minimum én reference vedrørende it-udvikling af CMS eller lignende, der er udført eller igangværende inden for et år inden tilbudsfristen.

- Tilbudsgiver skal aflevere minimum én reference vedrørende it-udviklingsopgaver med integration til it-biblioteksinfrastruktur eller lignende, der er udført eller igangværende inden for tre år inden tilbudsfristen.

- Der skal maksimalt fremlægges tre referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end tre referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første tre referencer angivet i tilbuddet.

- Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

Omfanget af ydelserne, tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen og tilbudsgiver bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Det kan både være afsluttede og igangværende referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal aflevere minimum én reference vedrørende it-udvikling af CMS eller lignende, der er udført eller igangværende inden for et år inden tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal aflevere minimum én reference vedrørende it-udviklingsopgaver med integration til it-biblioteksinfrastruktur eller lignende, der er udført eller igangværende inden for tre år inden tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

København

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2021

Send til en kollega

0.157