23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 011-023081
Offentliggjort
17.01.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

933005-TL720 Nordhavnstunnel – SCADA, netværk, ITS og ITV

(16.09.2022)
ÅF Industry AB
Stockholm

933005-TL720 Nordhavnstunnel – SCADA, netværk, ITS og ITV


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Guldalderen 12
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Asger Larsen
E-mail: asla@vd.dk
Telefon: +45 72443333
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=eaoalqkubi
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

933005-TL720 Nordhavnstunnel – SCADA, netværk, ITS og ITV

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42961200 Scada eller tilsvarende system
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Entreprisen skal etablere en opgradering og udvidelse af eksisterende SCADA-anlæg i den ca. 600 m lange Nordhavnsvejtunnel, så det også omfatter den kommende ca. 1,4 km lang Nordhavnstunnel som et sammenhængende styringssystem.

Udover SCADA/netværk omfatter entreprisen ITS, ITV/-hændelsesdetektering og branddetektering i samme område.

Entreprisen har en stor grænseflade mod den sideløbende totalentreprise 933005-TE010 som står for udførelsen af tunnel og dele af de mekaniske og elektriske installationer

Endvidere vil etableringen være præget af hensyntagen til den igangværende trafik i Nordhavnsvejtunnellen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32323500 Videoovervågningssystem
34970000 Trafikovervågningssystem
42961000 Overvågnings- og styresystem
31625200 Brandalarmsystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelse under punkt II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 66
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges de ansøgere, der iht. oplysningerne om teknisk formåen har de mest relevante referencer i henhold til pkt. III.1.3).

Referencerne vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave, jf. udbudsmaterialet, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave. Hvis antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger det ønskede antal og der blandt ansøgerne er koncernforbundne ansøgere, vælges der kun én af de ansøgere, der er indbyrdes koncernforbundne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Entreprisen indeholder en option på drift- og vedligeholdelses-arbejde for SCADA-anlægget på den kommende kombinerede tunnel Nordhavnsvejstunnel/Nordhavnstunnel.

Optionen vil, udover en vagtordning med tilkald, primært bestå af bistand til Københavns Kommunes driftsorganisation og den almindelige D&V-entreprenør med løbende tilpasninger mv. af SCADA-anlægget.

Der forventes ikke arbejde med forebyggende vedligehold under optionen.

Optionen vil være af 3 års varighed med mulighed for forlængelse 2x1 år.

Bygherren og Københavns Kommune vil senest 1 år inden forventet idriftsættelse af tunnelen meddele, om optionen ønskes antaget.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens omsætning for de seneste 3 regnskabsår i udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode af regnskabsåret som muligt.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at de har ret til at råde over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Ansøger opfordres til at vedlægge dokumentation for virksomhedens omsætning (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab) med ansøgningen.

Prækvalificerede virksomheder skal fremsende dokumentation for oplysninger om virksomhedens omsætning (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab) senest to uger efter ordregivers meddelelse om prækvalifikationen. Hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder eller er en sammenslutning af virksomheder, fremsendes dokumentationen for hver enkelt virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

Minimumskrav til egnethed: Den gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 60 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremsende referencer, der dokumenterer erfaring med minimumskravene beskrevet i nærværende punkt indenfor de seneste 5 år. Der gives mulighed for at fremsende referencer for de seneste 5 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence.

Ansøger skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt eller i et særskilt bilag redegøre for de enkelte referencer, herunder projektnavn, ordregiver, kontraktsum, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes maksimalt 5 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for ansøger og de virksomheder, som ansøger baserer sin formåen på.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referencer for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sin ansøgning på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 5 år med gennemførelse af automationsopgaver indenfor infrastruktur-, industri- eller energi-anlæg.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/05/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3. Hvis ansøger baserer sig på andre virksomheder eller er en sammenslutning af virksomheder, fremsendes ESPD for hver enkelt virksomhed.

I ESPD, Del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.

Ansøger opfordres til at vedlægge serviceattest ved ansøgningen.

Prækvalificerede virksomheder skal fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation hurtigst muligt og senest to uger efter ordregivers meddelelse om prækvalifikationen. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153. Dokumentationen skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underrådgivere/underentreprenører), som ansøgeren har baseret sin økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet på med henblik på opfyldelse af minimumskrav og/eller prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk, svensk og norsk.

Tilbud skal afgives på dansk.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven §§ 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvertsystem. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3, under Aktuelle udbud.

Ordregiver kan ikke give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til det fulde udbudsmateriale, jf. pkt. I.3. Proceduren for udlevering af fortrolige dokumenter fremgår af BUT pkt. 2.2.1.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: DK-2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2022

Send til en kollega

0.047