23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 043-111507
Offentliggjort
02.03.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Syddansk Universitet

Vindere

(02.03.2022)
BECTON DICKINSON Danmark A/S
Herlev

Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af flow cytometer


Syddansk Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Indkøb og Udbud
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina From-Nielsen
E-mail: cfro@sdu.dk
Telefon: +45 65509484
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/174046125.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af flow cytometer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38434510 Cytometre
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af flow cytometer til institut for molelylær medicin, neurobiologisk forskning på Syddansk Universitet

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
73110000 Forskning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1) BDs CS&T QC system er unikt. Sammen med den justérbare spænding på PMTerne (dvs. justérbarPMTV) giver CS&T en reproducérbarhed over tid, og fra instrument til instrument.

2) A1eren har sammesoftware og QC system som Aria'en i vores core facilitet, hvilket er en stor fordel ifbm. overførelse af assays fradet ene system til det andet. Det er desuden en fordel i forbindelse med service af udstyr, som kan udføres påflere maskiner på samme tid. Det at vi har den samme type maskiner øger fleksibiliteten i brugen af maskinerne.

3)Al vores forskningsekspertise gennem årene er bygget op omkring flow cytometre og software fra BD og det vil være vanskeligt at omstille sig forskningsmæssigt til nye instrumenttyper (Lambertsen et al., J Neurosci 2009; Clausen et al., J Neuroinflamm 2014; Babcock et al., BBI 2015; Madsen et al., JCBFM 2016; Clausen et al., Acta Neuropathol 2016; Clausen et al., Sci Rep 2016; Ellman et al., Med Inflam 2016; Yli-Karjanmaa et al., Front Neurosci 2019; Ellman et al., Cells 2020; Hansen et al., Cells 2021; Stengaard et al., JSES 2022). Vi vil heller ikke kunne sammenligne tidligere data direkte. Alle vores protokoller er kørt ind på BD maskiner og med assistance og service herfra.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

1) BDs CS&T QC system er unikt. Sammen med den justérbare spænding på PMTerne (dvs. justérbar

PMTV) giver CS&T en reproducérbarhed over tid, og fra instrument til instrument. 2) A1eren har samme

software og QC system som Aria'en i vores core facilitet, hvilket er en stor fordel ifbm. overførelse af assays fra

det ene system til det andet. Det er desuden en fordel i forbindelse med service af udstyr, som kan udføres på

flere maskiner på samme tid. Det at vi har den samme type maskiner øger fleksibiliteten i brugen af maskinerne.3)

Al vores forskningsekspertise gennem årene er bygget op omkring flow cytometre og software fra

BD og det vil være vanskeligt at omstille sig forskningsmæssigt til nye instrumenttyper (Lambertsen et al., J

Neurosci 2009; Clausen et al., J Neuroinflamm 2014; Babcock et al., BBI 2015; Madsen et al., JCBFM 2016; Clausen

et al., Acta Neuropathol 2016; Clausen et al., Sci Rep 2016; Ellman et al., Med Inflam 2016; Yli-Karjanmaa et al.,

Front Neurosci 2019; Ellman et al., Cells 2020; Hansen et al., Cells 2021; Stengaard et al., JSES 2022). Vi vil heller

ikke kunne sammenligne tidligere data direkte. Alle vores protokoller er kørt ind på BD maskiner og med

assistance og service herfra.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/02/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BECTON DICKINSON Danmark A/S
CVR-nummer: 71302814
By: Herlev
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 310 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2022

Send til en kollega

0.062