23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 065-172326
Offentliggjort
01.04.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HOFOR A/S

Udbud af vandmålere, fjernvarmemålere/energimålere og fjernaflæsningssystem


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Gade Brøbeck
E-mail: sorbro@hofor.dk
Telefon: +45 27953827
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326636&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326636&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af vand, gas, varme og køl, samt afledning af spildevand.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vandmålere, fjernvarmemålere/energimålere og fjernaflæsningssystem

Sagsnr.: 24.02-05847
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter levering af både vand- og fjernvarmemålere samt

hjemtagningssystem for hele Københavns kommune undtagen Amager.

Nærværende udbud omfatter levering af et netværk og netværkskomponenter til hjemtagning

af målerdata.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
38550000 Målere
38552000 Elektroniske målere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører levering af fjernaflæselige vand- og fjernvarmemålere og netværkskomponenter samt etablering, supportering og hosting af netværk i Københavns Kommune undtaget Amager.

Der skal afgives tilbud på følgende:

• Tilbudsgiver skal afgive tilbud på 15.010 enheder af fjernaflæselige vandmålere og 16.142 fjernvarmemålere, jf. kravene til tilbudte målere i bilag 4 (Kravspecifikation), afsnit 1.6. Tilbudsgiver har mulighed for at gøre brug af genanvendelse af HOFOR’s 2.061 eksisterende fjernvarmemålere ved at tilbyde opgraderingspakker til disse installerede målere, jf. nærmere specificerede krav vedrørende genanvendelsesmuligheden i bilag 4, afsnit 1.6.3.

• Såfremt tilbudsgiver gør brug af muligheden for genanvendelse af de 2.061 eksisterende fjernvarmemålere, skal tilbudsgiver tilbyde en opgraderingspakke til de eksisterende fjernvarmemålere. Opgraderingspakken skal som minimum indeholde batteri- og kommunikationsmodul, jf. kravene til opgraderingspakken i bilag 4, afsnit 1.6.3.

• Tilbudsgiver skal afgive tilbud på tre tilhørende ”Backbone net” løsninger. Backbone-nettene skal tilbydes som en totalleverance på baggrund af nogle basisydelseskrav, jf. bilag 4 (Kravspecifikation). Tilbudsgiver skal tilbyde komplet design, etablering / montering og idriftsætning af netværkene samt yde garanti for overholdelse af kravene. Beskrivelsen af indholdet og omfanget af backbone-net er nærmere beskrevet i bilag 4 (Kravspecifikation), afsnit 2.3.

• Tilbudsgiver skal tilbyde tre ”supplerende pakker” i relation til opbygning af netværkene. Pakken skal bestå af alle de nødvendige komponenter for at kunne bygge et netværk, der kan leve op til de stillede ydelseskrav, og som passer til den tilbudte målerpark, jf. nærmere beskrivelse af kravene til pakken i bilag 4 (Kravspecifikation), afsnit 2.4.

HOFOR skal kunne ”plukke” i pakken og indkøbe de komponenter, som HOFOR mener, der er behov for. Den supplerende pakke skal indeholde et tilbud på teknisk support under etableringen af netværket.

• Tilbudsgiver skal afgive tilbud på levering af et databehandlingssystem i tilknytning til fjernaflæsningssystemet (hardware så som koncentratorer, antenner etc.), omfattende databaser til modtagelse og lagring af aflæste data, samt en brugerflade med analyse- og præsentationsværktøjer, jf. nærmere krav i bilag 4 (Kravspecifikation), afsnit 3 samt krav til datasikkerhed i afsnit 7.

• Tilbuddet skal omfatte tilbudsgivers standardløsning på support- og hostingydelser i relation til netværket, der opfylder HOFORs krav jf. bilag 4 (Kravspecifikationen), afsnit 4 og 8 samt krav til datasikkerhed i afsnit 7. I hostingaftalen skal licensbetingelserne være indeholdt. Support- og hostingaftalen træder i kraft ved HOFORs modtagelse af første parti målere.

• Leverandøren skal tilbyde kursus i drift af fjernaflæsningssystem, database, analyseværktøjer samt kursus for målermontører.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

HOFOR vil på baggrund af referencer udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. Ved vurderingen af "størst mulig grad" lægges der vægt på 1) antallet af leverede målere, 2) opnåede ydelse på netværket (jo højere, jo bedre), 3) omfanget af leveret databehandlingssystem samt dataudvekslingen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Gennemsnitlig soliditetsgrad i de seneste tre regnskabsår.

Gennemsnitlig overskudsgrad i de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøgeren skal i hvert af de seneste (3) tre regnskabsår, som der foreligger årsregnskab for, have en årlig omsætning på minimum DKK 35 mio.

- Ansøgers gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste (3) tre disponible regnskabsår udgør mindst 25 %

- Ansøgers gennemsnitlige overskudsgrad for de seneste (3) tre disponible regnskabsår er positiv

Mindstekravene ovenfor er kumulative. Alle tre krav skal derfor være opfyldt som forudsætning for, at ansøgeren kan blive prækvalificeret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer i de seneste 5 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal have udført mindst tre (3) relevante opgaver inden for de seneste fem (5) år i et EU-medlemsland.

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder/leverancer på lignende projekter/aftaler, der er udført inden for de seneste fem (5) år.

Ved ”relevant” forstås opgaver, der omfatter følgende:

o Mindst én (1) af referencerne skal indeholde levering af minimum 2.000 vandmålere og mindst én (1) af referencerne skal indeholde levering af minimum 2.000 fjernvarmemålere

o Design og etablering af netværk/system til hjemtagning af timeværdier for målerne i projektet, med en ydelse på netværket, der svarer til de 96 % i nærværende entrepriseprojekt

o Levering og etablering af databehandlingssystem med analyseværktøjer samt dataudveksling med forsyningsselskabets administrationssystem.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende konkurs.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Krav om sikkerhedsstillelse og garantier fremgår af udkast til kontrakt.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form, men hvor tilbuddet afgives af en sammenslutning af

økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar for opgavens udførelse

samt udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/04/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2022

Send til en kollega

0.031